OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan ansöka om betalningssäkring för all skatt, avgift, särskild avgift och ränta enligt SFL, med några undantag. Det finns också andra statliga fordringar som kan betalningssäkras.

Skatter, avgifter och ränta enligt SFL kan betalningssäkras

Huvudregeln är att all skatt, avgift, särskild avgift eller ränta enligt SFL kan betalningssäkras (46 kap. 2 § SFL). Det finns undantag från huvudregeln:

Avgifter enligt dessa lagar är särskilt undantagna och får inte betalningssäkras (46 kap. 3 § SFL).

Andra fordringar som kan betalningssäkras

Det är även möjligt att betalningssäkra för andra statliga fordringar som inte omfattas av skatteförfarandelagen. I de fallen finns det en hänvisning till bestämmelserna om betalningssäkring i respektive lag. Sådana hänvisningar finns i dessa lagrum:

Betalningssäkring kan även användas genom en överenskommelse med annan stat, vilket medför att även utländska skatter kan omfattas av en betalningssäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Begravningslag (1990:1144) [1]
 • Kupongskattelag (1970:624) [1]
 • Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter [1]
 • Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion [1]
 • Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
 • Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund [1]
 • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]
 • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]
 • Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning avseende vissa sanktionsavgifter [1]
 • Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst [1]
 • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]
 • Radio- och tv-lag (2010:696) [1]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]
 • Tullag (2016:253) [1]
 • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1]