OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En finansiell rapport ska kännetecknas av vissa kvalitativa egenskaper.

Du får här veta de viktigaste principerna i regelverket och du behöver läsa regelverket för en fullständig bild.

Göra informationen i finansiella rapporter användbar för användarna

Både i IASB:s Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter (International Accounting Standards Boards) och i kapitel 2 i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) finns ramverk för hur man upprättar finansiella rapporter. I dessa ramverk redogörs för olika kvalitativa egenskaper som ska göra informationen i de finansiella rapporterna användbar. I K3 anges att informationen i den finansiella rapporten ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig (BFNAR 2012:1 punkt 2.8).

Begriplig

Den information som lämnas i finansiella rapporter ska vara begriplig för användarna. Det förutsätts dock att användarna har en rimlig kunskap om ekonomi och redovisning samt att de studerar informationen med rimlig noggrannhet. Kravet på begriplig information innebär inte att relevant information får utelämnas på grund av att den kan vara svår att förstå (BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.8).

Tillförlitlig

Informationen i en finansiell rapport är tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller väsentliga felaktigheter (BFNAR 2012:1 punkt 2.9). Användarna måste kunna förlita sig på att informationen på ett korrekt sätt visar det som görs gällande eller det som man rimligen kan anta att den visar. Informationen kan visserligen vara relevant men så osäker att den finansiella rapporten riskerar att bli vilseledande om informationen tas med i redovisningen. Informationen ska också vara aktuell. Om publicering av informationen dröjer kan den förlora i aktualitet. Ett företag måste därför väga nyttan av tidig rapportering mot nyttan av tillförlitlig information.

För att vara tillförlitlig måste informationen också vara neutral, d.v.s. den får inte vara vinklad. Den finansiella rapporten är inte neutral om den genom urvalet eller presentationen av informationen påverkar beslut och bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat eller annat mål (BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 2.9).

För att vara tillförlitlig måste informationen slutligen vara fullständig, inom ramen för vad som kan anses vara väsentligt. Att utelämna information kan medföra att rapporten blir oriktig eller vilseledande och därmed varken är tillförlitlig eller relevant.

Relevant

Informationen i en finansiell rapport är relevant när den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser, eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar (BFNAR 2012:1 punkt 2.10).

Informationens relevans påverkas av dess karaktär, väsent­lighet och aktualitet.

Jämförbar

Värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och händelser måste redo­visas på samma sätt, dels i ett och samma företag under en längre tid, dels i olika företag, så att användarna har möjlighet att jämföra finansiell ställning och resultat i de finansiella rapporterna (BFNAR 2012:1 punkt 2.3).

Kravet på jämförbarhet innebär bl.a. att användarna ska informeras om de redovisningsprinciper som tillämpas då de finansiella rapporterna upprättas, om eventuella ändringar av principerna samt om effekter av sådana ändringar.

Väsentlig

Informa­tionen i en finansiell rapport är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen. Vid bedömningen av om en post är väsentlig bör man beakta postens eller felets relativa storlek samt ta hänsyn till de aktuella förhållandena i det enskilda fallet. Utelämnad information kan medföra att annan information blir felaktig eller vilseledande och därför varken tillförlitlig eller relevant (BFNAR 2012:1 kommentaren till väsentlighetsprincipen). Läs mer om väsentlighetsprincipen.

Avvägning mellan nytta och kostnad

Nyttan av informationen bör vara större än kostnaden för att tillhandahålla den. Vad som är störst är en avvägning som huvudsakligen baseras på bedömningar. Kostnaderna bärs inte alltid av den part som har nytta av informationen och nyttan av informationen tillfaller ofta en bred skara av externa användare (BFNAR 2012:1 kommentaren till rubriken Avvägning mellan nytta och kostnad).

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  • IASB Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter [1]