OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I många företag är försäljning av varor den stora intäktsposten. När intäkten ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer.

Du får här veta de viktigaste principerna i respektive regelverk och du behöver läsa regelverken för en fullständig bild. Läs om vid vilken tidpunkt intäkter från försäljning av varor ska tas upp till beskattning.

K1: förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut ska redovisa en intäkt vid försäljning av varor enligt BFNAR 2006:1 punkt 7.1. Om den enskilde näringsidkaren tillämpar kontantmetoden i den löpande bokföringen är intäkt från försäljning av varor summan av

 • sådana inbetalningar som företaget fått med anledning av försäljningsinkomster
 • skillnaden mellan företagets fordringar, exklusive mervärdesskatt, vid räkenskapsårets utgång och ingång på kunder med anledning av att det fakturerat eller utifrån affärsmässiga skäl borde ha fakturerat försäljningsinkomster
 • skillnaden mellan företagets skulder, exklusive mervärdesskatt, till kunder för förskott enligt punkt 6.72 vid räkenskapsårets ingång och utgång.

Företag som löpande bokför enligt faktureringsmetoden utgår från fakturerad försäljning vid beräkning av årets intäkt. Intäkten justeras i de fall det finns förskott från kund som överstiger 5 000 kronor om förskottet bokförts som försäljning. Dessutom ska justering ske med sådana fordringar som borde ha fakturerats.

För de ideella föreningar och registrerade trossamfund m.fl. som upprättar förenklat årsbokslut finns motsvarande regler i BFNAR 2010:1 punkt 7.6.

Årsbokslut

Ett företag ska enligt BFNAR 2017:3 punkt 5.6 redovisa en inkomst som en intäkt om

 • väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått
 • beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
 • det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

I det allmänna rådet (BFNAR 2017:3 punkt 5.7) framgår när väsentliga risker och förmåner övergår från säljaren till köparen i olika situationer, till exempel:

Situation

Väsentliga risker och förmåner övergår från säljaren till köparen

Varan hämtas av köparen

När varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk

När varan överlämnas till fraktföretaget

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen

Efter utförd installation

Övriga villkor i BFNAR 2017:3 punkt 5.6 ska också vara uppfyllda, d.v.s. att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Genom att svara på ett antal frågor kan ett företag få hjälp med att avgöra när väsentliga risker och förmåner övergår från säljare till köpare. I BFNAR 2017:3 kommentaren till punkt 5.7 ges ett antal exempel på sådana frågor.

 • Vilka relevanta risker (prisfall, förstörelse, sakrättsrisker m.fl.) och förmåner (prisökning, avkastning, nyttjanderätt, förfoganderätt m.fl.) finns det?
 • Vilka av dessa är väsentliga?
 • När har dessa risker och förmåner övergått?

Det kan därutöver vara nödvändigt att närmare granska de faktiska omständigheterna samt analysera avtalsvillkoren och de bestämmelser som gäller för transaktionen.

I slutet av kapitel 5 finns särskilda regler för vissa företagsformer som ska beaktas vid tillämpning av detta kapitel.

K2: årsredovisning i mindre företag

Ett företag ska enligt BFNAR 2016:10 punkt 6.6 redovisa en inkomst som en intäkt om

 • väsentliga risker och förmåner till följd av transaktionen har övergått
 • beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
 • det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

I det allmänna rådet (BFNAR 2016:10 punkt 6.7) framgår när väsentliga risker och förmåner övergår från säljaren till köparen i olika situationer till exempel:

Situation

Väsentliga risker och förmåner övergår från säljaren till köparen

Varan hämtas av köparen

När varan hämtas

Varan transporteras till köparen på köparens risk

När varan överlämnas till fraktföretaget

Installationen av varan utgör en väsentlig del av försäljningen

Efter utförd installation

Övriga villkor i BFNAR 2016:10 punkt 6.6 ska också vara uppfyllda, d.v.s. att beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av transaktionen kommer att tillfalla företaget.

Genom att svara på ett antal frågor kan ett företag få hjälp med att avgöra när väsentliga risker och förmåner övergår från säljare till köpare. I BFNAR 2016:10 kommentaren till punkt 6.7 ges ett antal exempel på sådana frågor.

 • Vilka relevanta risker (prisfall, förstörelse, sakrättsrisker m.fl.) och förmåner (prisökning, avkastning, nyttjanderätt, förfoganderätt m.fl.) finns det?
 • Vilka av dessa är väsentliga?
 • När har dessa risker och förmåner övergått?

Det kan därutöver vara nödvändigt att närmare granska de faktiska omständigheterna samt analysera avtalsvillkoren och de bestämmelser som gäller för transaktionen.

I slutet av kapitel 5 finns särskilda regler för vissa företagsformer som ska beaktas vid tillämpningen av detta kapitel.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

Ett företag ska redovisa en intäkt från försäljning av varor när kriterierna för att redovisa en intäkt i BFNAR 2012:1 punkt 2.18 är uppfyllda och

 • företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande till köparen
 • företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och inte heller utövar någon reell kontroll över de sålda varorna
 • de utgifter som har uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (BFNAR 2012:1 punkt 23.8).

I BFNAR 2012:1 kommentaren till punkt 23.8 finns en exemplifiering av i vilka situationer man kan anse att ett företag behåller väsentliga risker och fördelar som är förknippade med ägandet av varan.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, om inget annat anges i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Det inte finns några inskränkningar i RFR 2 för försäljning av varor.

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning i juridisk person, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa föreskrifterna.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsföretag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Övrigt

 • BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1) [1]
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3]
 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1] [2] [3] [4]
 • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1] [2] [3] [4]
 • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder [1]
 • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]