OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett företag kan ha en fordran eller skuld till en utlandsverksamhet som inte är avsedd att regleras under överskådlig tid.

Läs om hur omräkning av filial i utlandet påverkar beskattningen.

K1: förenklat årsbokslut

K1-regelverken (BFNAR 2006:1 och BFNAR 2010:1) innehåller inga regler om nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K1-regelverken.

Årsbokslut

BFNAR 2017:3 om årsbokslut innehåller inga regler om nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i årsbokslutsregelverket.

K2: årsredovisning i mindre företag

BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2) innehåller inga regler om nettoinvesteringar i utlandsverksamhet.

Läs om hur man löser oreglerade frågor i K2-regelverket.

K3: årsredovisning och koncernredovisning

För ett företag som tillämpar BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning (K3) finns det regler om nettoinvesteringar i utlandsverksamhet i 30 kapitlet. En utlandsverksamhet är ett dotterföretag, intresseföretag, joint venture eller filial där rörelsen är registrerad i eller bedrivs i utlandet (BFNAR 2012:1 punkt 30.10).

En monetär post som är en fordran på eller skuld till en utlandsverksamhet ska anses som en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten, om en reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom överskådlig framtid . Exempel på monetära poster som är en del av företagets nettoinvestering i utlandsverksamheten är långfristiga fordringar eller lån men inte kundfordringar eller leverantörsskulder (BFNAR 2012:1 punkterna 30.9 och 39.10 med kommentar).

En valutakursdifferens avseende en monetär post som utgör en del av nettoinvesteringen i en utlandsverksamhet, och som är värderad utifrån anskaffningsvärde, ska i juridisk person redovisas i resultaträkningen i det företag där differensen uppstår (BFNAR 2012:1 punkt 30.11). Om den monetära posten är säkrad, t.ex. genom ett lån i samma valuta, ska i stället reglerna om säkringsredovisning tillämpas.

Företag som följer internationella redovisningsregler

Företag som följer internationella redovisningsregler ska vid redovisning av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet tillämpa IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser punkt 32 med de begränsningar som finns i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Av RFR 2 IAS 21 punkt 2 framgår att omräkning endast får ske till svenska kronor eller euro.

Skulder i utländsk valuta som utgör säkringsinstrument avseende en juridisk persons investering i dotterföretag, intresseföretag och samarbetsarrangemang, behöver inte omvärderas till balansdagens kurs om säkringen är effektiv. Anledningen till detta undantag från IAS är sambandet mellan redovisning och beskattning (RFR 2 IAS 21 punkt 4).

Företag som tillämpar Finansinspektionens föreskrifter

Kreditinstitut och värdepappersbolag ska som huvudregel tillämpa de internationella redovisningsreglerna eller alternativa regler i RFR 2 Redovisning för juridiska personer, om det är förenligt med ÅRKL och Finansinspektionens föreskrifter. Läs om hur kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Motsvarande regler finns för försäkringsföretag som tillämpar ÅRFL. Läs om hur försäkringsbolagen ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter.

Referenser på sidan

Övrigt

  • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) [1] [2] [3] [4]
  • BFNAR 2017:3 Årsbokslut [1]
  • IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser [1]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1] [2]