OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall ska den som är skattskyldig enligt LSE, LTS eller LAS redovisa skatten i en särskild skattedeklaration istället för i en punktskattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för skatt på energi, tobaksskatt och alkoholskatt ?

I vilka fall skatt på energi, tobaksskatt och alkoholskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration, i stället för i en punktskattedeklaration för redovisningsperioder, regleras i 26 kap. 8 § SFL.

De som ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration är dels aktörer som ska registreras till följd av 7 kap. 1 a § första stycket 3 SFL och dels aktörer som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a § SFL.

Enligt punktskattelagarnas konstruktion är det möjligt att samtidigt ha flera former av godkännanden och registreringar. Aktörer kommer då att registreras enligt flera punkter i 7 kap. 1 a § SFL. Vilka regler som gäller för lämnande av deklaration för en viss händelse beror på i vilken egenskap aktören handlat (jfr prop. 2021/22:61 s. 494).

Aktörer som ska registreras

Den som är skattskyldig enligt LSE, LTS eller LAS och som ska registreras enligt 7 kap. 1 a § första stycket 3 SFL ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 2 SFL). De aktörer som omfattas är följande.

 • Tillfälligt registrerad varumottagare (LSE, LTS och LAS).
 • Certifierad mottagare (LSE, LTS och LAS).
 • Tillfälligt certifierad mottagare (LSE, LTS och LAS).
 • Tillfälligt registrerad distansförsäljare (LSE, LTS och LAS).

Aktörer som inte ska registreras

Den som är skattskyldig enligt LSE, LTS eller LAS och som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a § SFL ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 2 SFL). De händelser som omfattas är följande.

 • Mottagande vid distansförsäljning när avsändaren inte är registrerad (LSE, LTS och LAS).
 • Tillverkning eller bearbetning utanför skatteupplag (LSE, LTS och LAS).
 • Användning för annat ändamål (LSE, LTS och LAS).
 • Lagrar eller förvarar utanför ett uppskovsförfarande  (LSE, LTS och LAS).
 • För in eller tar emot varor från ett annat EU-land (LSE och LTS).
 • Tillverkning m.m. av den som inte är godkänd lagerhållare (LSE och LTS).
 • Införsel av bränsle till Sverige med ovanliga transportsätt (LSE).
 • Införsel av el till Sverige via ett elnät för vilket koncession inte meddelats (LSE).

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatten ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter som en skattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldiga eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL). Eftersom särskild skattedeklaration för tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi inte kan lämnas elektroniskt får uppgifterna inte undertecknas av ett deklarationsombud.

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt enligt SFL ska anges i hela kronor (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Deklarationstidpunkt

När särskilda skattedeklarationer ska lämnas regleras i 26 kap. 35 och 37 §§ SFL.

Särskild skattedeklaration som avses i 26 kap. 8 § SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet, om inte annat följer av 26 kap. 37 § SFL (26 kap. 35 § SFL).

I vissa fall ska deklarationen i stället ha kommit in till Skatteverket senast vid den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 37 § första stycket SFL). Detta utgör ett undantag från huvudregeln i 26 kap. 35 § SFL.

Enligt 26 kap. 37 § andra stycket SFL får en mottagare vid distansförsäljning som har uppfyllt sin anmälningsskyldighet lämna deklarationen senast vid den tidpunkt som infaller först av 5 dagar efter mottagandet av varorna respektive 15 dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (jfr prop. 2021/22:61 s. 496).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]