OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En person kan under vissa förutsättningar få avdrag för ökade levnadskostnader när hen arbetar på en annan ort än bostadsorten.

För tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad finns särskilda avdragsregler.

Förutsättningar för avdrag

Avdrag för ökade levnadskostnader på grund av att en person har sitt arbete på en annan ort än den där hen har sin bostad, kan medges enligt reglerna om tillfälligt arbete (12 kap. 18 § IL).

För att avdrag ska medges krävs att någon av följande förutsättningar är uppfyllda (12 kap. 18 § första stycket IL):

 • arbetet avser en kortare tid
 • arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur
 • arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten
 • arbetet bedrivs på flera olika platser
 • det finns någon annan anledning som gör att det inte är skäligt att flytta till arbetsorten.

För att avdrag ska medges krävs dessutom att förutsättningarna enligt 12 kap. 20 § första stycket IL är uppfyllda:

 • personen övernattar på arbetsorten
 • avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 km.

Skatteverkets uppfattning är att avståndet ska mätas mellan bostaden och arbetsplatsen och vara den närmaste färdvägen.

Förutsättningarna beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för måltider och småutgifter samt för logi.

Tjänsteresa som varit förlagd till en och samma ort längre än tre månader

Reglerna om ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete gäller också i de fall en tjänsteresa har varit förlagd till en och samma ort längre än tre månader. Prövningen av avdragsrätten liksom beräkningen av avdraget görs då enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete. Men det innebär inte att personen som är på tjänsteresa nu anses ha ett tillfälligt arbete. Hen är fortfarande på tjänsteresa, men avdraget ska uppfylla kravet och beräknas enligt reglerna för tillfälligt arbete.

Arbetet avser en kortare tid

Avdrag för ökade levnadskostnader medges vid kortare tillfälliga arbeten (12 kap. 18 § första stycket 1 IL). I förarbetena uttalas att ett arbete som varar längre än två år vanligen inte kan anses som kortvarigt (prop. 1998/99:83 s. 19). Det finns dock inte någon definitiv tvåårsgräns och därför får uttalandet ses som en riktlinje.

Återkommande korta anställningar

Flera korta anställningar hos samma arbetsgivare (högst två år) kan komma att bedömas som en enda anställning om de återkommer i flera perioder och i nära anslutning till varandra.

Det avgörande är vad avsikten var när man ingick det första anställningsavtalet. Hade man redan då avsikten att ingå ett nytt avtal om en ny kortare tidsperiod är det inte ett kortvarigt arbete om den sammanlagda tiden överstiger två år. Det är bara om man från början inte vet att en förlängning kan bli aktuell som varje kontrakt kan ses som en ny kortare anställning (SOU 1999:94 s. 167–168).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en skådespelare som hade tre ettårskontrakt i följd på en och samma teater hade tre kortvariga arbeten; varje kontrakt skulle alltså ses som en anställning för sig. Den anställda kunde nämligen inte utgå från att kontraktet skulle komma att förlängas. Anledningen var villkoren i kollektivavtalet, skälen till villkoren och anställningskontraktens utformning (RÅ 2008 ref. 22).

Provanställning som övergår i tillsvidareanställning

Det är vanligt att en tillsvidareanställning inleds med en tidsbegränsad provanställning på exempelvis sex månader.

Provanställningen är en tillfällig anställning enligt Skatteverkets uppfattning. Avdrag för ökade levnadskostnader medges därför enligt reglerna om tillfälligt arbete.

Om provanställningen övergår till en tillsvidareanställning bedöms avdragsrätten enligt reglerna för dubbel bosättning (12 kap. 19 § IL) från och med det datum då anställningen övergår till att bli en tillsvidareanställning.

Exempel: provanställning som övergår i tillsvidareanställning

Lou bor i Luleå. Hon får ett nytt arbete i Malmö. Anställningen inleds den 1 januari år 1 med en provanställning och efter sex månader, den 1 juli år 1 , övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Lou är ensamstående och uppfyller samtliga krav för avdrag för både tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

Under de första sex månaderna, 1 januari till 30 juni år 1, får Lou avdrag enligt reglerna om tillfälligt arbete. Från och med 1 juli år 1 får Lou avdrag enligt reglerna om dubbel bosättning. Hennes rätt till avdrag för dubbel bosättning upphör efter två år, d.v.s. 30 juni år 3.

Studerande med tillfälligt arbete

Ungdomar som studerar och bor på sin studieort arbetar ibland på sommaren på sin gamla hemort. De bor då ofta hos sina föräldrar eller någon släkting.

Skatteverket anser att ungdomarna har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader under tiden de har det tillfälliga arbetet om de har behållit en bostad på studieorten (Skatteverkets ställningstagande Studerande med tillfälliga arbeten).

Arbetet är inte kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur

Ett särskilt avgränsat projektarbete är ett sådant tillfälligt arbete som är tidsbegränsat till sin natur, när projekttiden är slut är arbetsuppgifterna fullgjorda. Även om projektet pågår längre än två år kan avdrag för ökade levnadskostnader medges (12 kap. 18 § första stycket 2 IL).

Uppdrag som statsråd ska alltid behandlas som ett arbete som är tidsbegränsat till sin natur (12 kap. 18 § andra stycket IL). Avdrag för ökade levnadskostnader kan därför medges så länge som uppdraget varar.

Långvariga byggprojekt

Byggnads- och anläggningsarbetare kan ha speciella anställningsförhållanden som medför att anställningen betraktas som tidsbegränsad till sin natur, och därför omfattas av reglerna om tillfälligt arbete. Skatteverket anser att arbeten inom långvariga projekt inom byggnads- och anläggningsbranschen är arbeten som är tidsbegränsade till sin natur (12 kap. 18 § första stycket 2 IL) (Skatteverkets ställningstagande Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser)..

Tidsbegränsade förordnanden

På vissa tjänster får en person ett tidsbegränsat förordnande. Förordnandet för ledande befattningar begränsas t.ex. ofta till tidsperioder på tre till sex år. I sådana fall är det alltså förordnandet och inte tjänsten som upphör efter den angivna tiden.

Skatteverkets uppfattning är att avdrag för ökade levnadskostnader inte kan medges enligt reglerna för tillfälligt arbete (12 kap. 18 § IL). I stället ska rätten till avdrag bedömas enligt reglerna för dubbel bosättning (12 kap. 19 § IL).

Arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten

Det finns fall då en person har ett uppdrag som visserligen inte pågår kortare tid men ändå är av så speciellt slag att man inte kan kräva att personen definitivt flyttar till arbetsorten. Ett exempel är riksdagsledamöter som under långa perioder behåller bostadsanknytningen till sin valkrets eller hemort (12 kap. 18 § första stycket 2 IL).

Arbete bedrivs på flera olika platser

Rätten till avdrag för ökade levnadskostnader vid s.k. tillfälligt arbete gäller också om en person ska arbeta på flera olika platser (12 kap. 18 § första stycket 3 IL).

Det kan gälla

 • personer som har flera anställningar hos olika arbetsgivare
 • personer som har flera arbetsplatser på olika orter i samma tjänst.

Själva arbetet behöver inte vara tillfälligt till sin natur. Någon tidsgräns finns inte utan avdrag medges så länge som den aktuella arbetssituationen finns (SOU 1999:94 s. 171).

Högsta förvaltningsdomstolen har medgett en revisor avdrag för ökade levnadskostnader när han i samma anställning har haft sin arbetsplats på två orter, varav den ena var bostadsorten. Trots att revisorn bodde på den ort där han arbetade minst tid medgav HFD avdrag för ökade levnadskostnader för tiden på den andra arbetsorten. Domstolen ansåg att det inte var skäligt att revisorn skulle behöva flytta till den andra arbetsorten, eftersom drygt en tredjedel av intäkterna kom från kunder på revisorns bostadsort (RÅ 1993 ref. 66).

Annan anledning för att inte flytta till arbetsorten

Det kan även finnas andra anledningar än de ovan angivna till att det inte är skäligt att en person ska flytta till arbetsorten (12 kap. 18 § första stycket 4 IL). Vid en sådan bedömning får man ta hänsyn till de omständigheter som finns i varje enskilt fall.

Bestämmelsen är bara till för situationer som inte har kunnat förutses av lagstiftaren.

Bosättningsbegreppet

Eftersom det för att ha rätt till avdrag för tillfälligt arbete krävs att personen har sitt arbete på en annan ort än den där hen har sin bostad har det stor betydelse var man bedömer att personen är bosatt.

Skatteverket anser att vid bedömningen av var en person skatterättsligt ska anses vara bosatt ska man i första hand ta hänsyn till de faktiska bostadsförhållandena. Folkbokförings­adressen har i det sammanhanget inte någon avgörande betydelse.

Det som sägs här om bosättning avgör inte om en person anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte enligt bestämmelsen i 3 kap. 3 § IL, utan tillämpas bara på bestämmelserna om avdrag för tillfälligt arbete.

En förutsättning för att medges avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete är att personen kan anses bosatt på en annan ort än den där hen har sitt arbete. En ensamstående person är i normalfallet bosatt på den ort där hen regelmässigt har sin dygnsvila.

Skatteverket anser att en ensamstående person som har bott i föräldrahemmet och som har tillfälligt arbete på annan ort anses vara skatterättsligt bosatt i föräldrahemmet under högst ett år. En förutsättning är att personen disponerar en bostad hos föräldrarna och regelmässigt vistas på hemorten.

Det spelar ingen roll om personen har ett eller flera olika tillfälliga arbeten eller om hen arbetar på samma eller olika orter. Efter ett år anses personen inte längre vara skatterättsligt bosatt i föräldrahemmet. Ettårsperioden förlängs inte av eventuella kortare uppehåll mellan anställningarna även om personen då vistas på den tidigare bostadsorten.

Tjänstledig för studier

Det är inte ovanligt att personer, som är tjänstlediga för studier och bosatta på en ny ort, arbetar på sin gamla arbetsplats under skolloven.

En ensamstående person som på grund av studier är bosatt på en annan ort än den där hen arbetar anses normalt vara skattemässigt bosatt på studieorten. En person som har familj anses normalt skatterättsligt bosatt på den orten där familjen bor även om hen studerar och bor på en annan ort.

Enligt bestämmelserna i folkbokföringslagen (1991:481) anses en ensamstående person i normalfallet bosatt på den ort där hen har sitt arbete eller studerar, eftersom det är där hen regelmässigt har sin dygnsvila. Men detta gäller inte för en gift eller sammanboende person som arbetar eller studerar på annan ort än den där hens familj är bosatt. Dessa personer ska anses bosatta på den ort där familjen har sin bostad.

Skatteverket anser att en person, som är tjänstledig från sitt ordinarie arbete på grund av studier på annan ort än arbetsorten, inte har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med arbete på den ordinarie arbetsplatsen under studietiden.

Exempel: studier på annan ort och familjen bor kvar på arbetsorten

Matti bor i Norrköping med fru och barn. Han börjar studera i Uppsala och skaffar även en bostad där. Familjen bor kvar i Norrköping i familjebostaden. Matti sommarjobbar på det arbete i Norrköping som han är tjänstledig från under studietiden. Kan Matti få avdrag för ökade levnadskostnader under den tid han sommarjobbar?

Matti är både skatterättsligt och folkbokföringsmässigt bosatt i Norrköping där hans familj bor. Han har därmed inte skilda bostads- och arbetsorter och kan därför inte få avdrag för ökade levnadskostnader.

Bedömningen blir densamma oavsett om Matti är tjänstledig från sitt ordinarie arbete eller säger upp sin anställning och tar tillfälligt arbete i Norrköping. I båda fallen anses Matti skatterättsligt bosatt på arbetsorten i Norrköping och har därför inte rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Vem får avdrag?

Ensamstående, gifta, sambor och registrerade partner kan medges avdrag för kostnader vid tillfälligt arbete.

Den familjemedlem som har orsakat det tillfälliga arbetet ska medges avdraget. Det gäller oavsett om familjen bor kvar på hemorten eller flyttar med till arbetsorten.

Logikostnader

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för logi.

Hur länge kan en person få avdrag för logikostnader?

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur länge man kan få avdrag för ökade utgifter för logi. Avdrag kan medges så länge kriterierna för tillfälligt arbete enligt 12 kap. 18 och 20 §§ IL är uppfyllda.

Vilket avdrag får man för logikostnader?

Avdrag för logikostnader medges antingen med den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten eller enligt schablon (12 kap. 21 § första stycket IL).

Om arbetsgivaren har betalat bostadskostnaden ska den anställda redovisa bostadsförmån som intäkt av tjänst. Den anställda får sedan dra av samma belopp som hen har redovisat som förmånsvärde i sin inkomstdeklaration, eftersom detta värde i regel anses vara bostadskostnaden.

Läs mer under rubrikerna Vad är faktisk bostadskostnad? och Logikostnader enligt schablon nedan.

Uthyrning av bostaden påverkar avdraget

Om en person har hyrt ut sin bostad på den tidigare bostadsorten under den tid som hen har arbetat på annan ort kan man inte anse att personen har haft någon ökad utgift för logi.

Om bostaden hyrts ut till viss del ska uthyrningen påverka avdraget i motsvarande mån.

Skatteverket anser att avdrag för logikostnader för ensamstående personer ska medges med ett belopp som motsvarar den ökning av utgifterna för logi som flytten till den nya arbetsorten medfört.

Exempel: hyran på ordinarie orten minskar

David bor i en egen lägenhet i Växjö. Hyran för lägenheten är 6 000 kr per månad. David får en tillfällig anställning i Malmö från 1 januari till 30 juni år 1 och skaffar därför en lägenhet i Malmö. Hyran för den lägenheten är 5 000 kr per månad. Under tiden David arbetar i Malmö delar han lägenheten i Växjö med en annan person och betalar under denna period bara halva hyran, d.v.s. 3 000 kr per månad. Vilket avdrag för logi kan medges?

Davids utgifter för logi efter flytten till Malmö är 5 000 + 3 000 = 8 000 kr.

Innan han tog den tillfälliga anställningen i Malmö var hyran 6 000 kr.

Davids ökade utgifter för logi i samband med det tillfälliga arbetet i Malmö är därmed 8 000 - 6 000 = 2 000 kr per månad.

David kan medges avdrag med 6 x 2 000 kr = 12 000 kr för logi.

Merkostnader för att familjen flyttar med kan kräva en proportionering av avdraget

Skatteverket anser att bara utgiften för personens eget boende ska dras av, även om familjen har följt med till den tillfälliga arbetsorten. Avdrag ska inte medges för den merkostnad som uppkommer till följd av att familjen följer med. Boendekostnaden ska då proportioneras.

En sådan proportionering kan dock bara tillämpas när det är uppenbart att bostaden är väsentligt större än vad som rimligen kan krävas för personens eget behov. En bedömning av vad som är en skälig justering får göras från fall till fall, men Skatteverket anser att en riktlinje kan vara att avdrag medges med

 • 50 procent om hela familjen följer med
 • 75 procent om bara make, maka eller sambo följer med.

Exempel: hela familjen följer med under det tillfälliga arbetet

Mira bor tillsammans med sin man och tre barn i Linköping. Mira får ett tillfälligt arbete i USA under ett år. Hon hyr en villa på sex rum och kök på den nya arbetsorten, där hon och familjen bor under vistelsen. Under denna period har Mira utgifter dels för bostaden i Linköping, dels för det hus som familjen hyr i USA. Miras utgifter för bostaden i USA är 500 000 kr och kostnaden för bostaden i Linköping uppgår under samma tid till 100 000 kr. Vilket avdrag för logi kan medges?

Mira ska medges avdrag för logi med belopp motsvarande den faktiska kostnaden för sitt eget boende på den tillfälliga arbetsorten. Om hon hyrt en bostad för hela familjen ska avdrag inte medges för den merkostnad som uppkommer till följd av att familjen flyttar med till arbetsorten. I det här fallet är det uppenbart att bostaden på arbetsorten är väsentligt större än vad som rimligen krävs för Miras eget behov av bostad. En skälig justering av hennes avdrag för logi ska därför göras. Med hänsyn till bostadens och familjens storlek kan avdraget för ökade utgifter för logi begränsas till 50 procent eller till 250 000 kr.

Vad är faktisk bostadskostnad?

Till den faktiska bostadskostnaden räknas den hyra som en person betalar för en bostad som hen hyr eller äger. Skatteverket anser att även utgiften för el är avdragsgill om hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren själv ska betala den enligt hyreskontraktet. Avdrag medges också för kostnaden för sophämtning om den ska betalas enligt avtalet.

Däremot medges inte avdrag för t.ex. hemförsäkring, bredbands­abonnemang eller garageplats. Det räknas inte som logikostnader.

En person medges inte avdrag för ränteutgifter som logikostnad när hen använder en bostad som hen själv äger (RÅ 2002 ref. 102). Ränteutgifter ska dras av i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Avdrag kan inte heller medges för fastighetsavgift, fastighetsskatt eller amorteringar. Samfällighetsavgift som betalas för den aktuella bostaden kan i normalfallet inte anses vara en logikostnad. Undantag kan finnas.

När personen bor i en egen bostad som hen har sedan tidigare medges bara avdrag för merkostnader som beror på att bostaden utnyttjas mer p.g.a. det tillfälliga arbetet. Det kan vara merkostnader för t.ex. el, värme och vatten.

Om personen inte kan visa logikostnaden kan hen få avdrag enligt schablon.

Övernattning i husvagn

Om en person har valt att bo i egen husvagn på arbetsorten kan avdrag medges med den faktiska kostnaden. Det innebär att avdrag kan medges för värdeminskning av husvagnen, uppställningsplats och andra kostnader som har ett direkt samband med husvagnens användning för boende vid det tillfälliga arbetet. Om husvagnen även används privat är alltså inte hela värdeminskningen avdragsgill.

När personen inte vet vilka faktiska kostnader hen har haft kan hen i stället yrka avdrag med schablonbeloppet.

Även när arbetsgivaren betalar den anställdas utgifter för uppställningsplats för husvagnen har hen rätt till avdrag för logikostnader med schablonbeloppet. Utöver kostnaden för den egna husvagnen kan den anställda t.ex. ha kostnader för gasol samt för tvätt och hygien på campingen.

Övernattning i husbil

Om en husbil används för övernattning på arbetsorten kan avdrag medges med de faktiska kostnader som avser bilens användning för logi. Vid beräkning av värdeminskningsavdraget bör 50 procent av bilens anskaffningskostnad anses avse boendedelen.

Ingen kostnad för den ordinarie bostaden, t.ex. studerande

Trots att en person inte har någon kostnad för den ordinarie bostaden kan avdrag medges för logikostnader vid tillfälligt arbete.

Det kan t.ex. gälla för en studerande som fortfarande bor i föräldrahemmet och får ett sommararbete minst fem mil från bostadsorten. Om hen har boendekostnader på den tillfälliga arbetsorten medges avdrag för dessa. Personen har nämligen en ökning av levnadskostnaderna i förhållande till det kostnadsfria boendet i föräldrahemmet (RÅ 1998 ref. 39).

Logikostnader enligt schablon

Avdrag medges enligt schablon om personen inte kan visa den faktiska bostadskostnaden. Avdrag medges med ett halvt maximibelopp per natt vid arbete i Sverige och med ett halvt normalbelopp per natt vid arbete utomlands (12 kap. 21 § första stycket och 12 kap. 13 § IL).

För att avdrag ska medges enligt schablon ska personen kunna visa att hen har övernattat på arbetsorten. Personen behöver dock inte visa att hen har haft kostnader. Det är nämligen sannolikt att hen har haft kostnader för logi eftersom det krävs övernattning på arbetsorten för att få avdrag för ökade levnadskostnader (prop. 1998/99:83 s. 24).

Måltider och småutgifter

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för måltider och småutgifter

Hur länge kan en person få avdrag för måltider och småutgifter?

En person får bara göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter under den första månaden av vistelsen på arbetsorten (12 kap. 20 § andra stycket IL). Skatteverket anser att man inte kan förlänga denna månad så som man gör med tremånadersperioden vid tjänsteresa. Avdrag medges därför bara för de dagar som man faktiskt har övernattat på arbetsorten under den första månaden.

Exempel: ny anställning, övernattar på nya arbetsorten hela första månaden

Eva börjar en ny fast anställning den 14 januari. Om hon vistas på arbetsorten hela den första månaden, d.v.s. från och med den 14 januari till och med den 13 februari, medges hon avdrag för måltider och småutgifter för 31 dagar.

Exempel: ny anställning, övernattar på nya arbetsorten endast de dagar hon arbetar

Om Eva inte vistas på arbetsorten hela månaden, utan bara övernattar där när hon arbetar, så ska avdraget beräknas med hänsyn till detta:

 • Eva arbetar varje vecka måndag till fredag – avdrag medges för 23 dagar.
 • Eva arbetar varannan vecka måndag till fredag – avdrag medges för 13 dagar.
 • Eva arbetar bara helger lördag till söndag – avdrag medges för 10 dagar. Eftersom första arbetsdagen är den 19 januari och avdragsperioden börjar räknas från det datumet blir avdragsperioden 19 januari–18 februari.

Vilket avdrag får man för måltider och småutgifter?

Avdrag medges antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.

Schablonbeloppet är 50 procent av maximibeloppet för en hel dag vid tillfälligt arbete i Sverige.

Vid tillfälligt arbete utomlands medges avdrag med 50 procent av normalbeloppet för en hel dag (12 kap. 21 § andra stycket 3 IL).

Minskning av avdraget för ökade levnadskostnader p.g.a. kostförmån

Om personen har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen.

Samma regler gäller vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning (12 kap. 17 och 22 §§ IL). Du kan läsa vad som gäller i olika situationer under Minskning av avdraget p.g.a. kostförmån.

Avdrag för ökade levnadskostnader när man har inkomster som till viss del beskattas i Sverige och till viss del i utlandet

Om en del av en inkomst, i en och samma anställning, ska beskattas i Sverige och en annan del av inkomsten ska beskattas i utlandet, ska avdrag för ökade levnadskostnader proportioneras utifrån inkomsternas storlek (se Utgifter för inkomster som inte beskattas i Sverige).

Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

Vid vissa tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad medges avdrag på samma sätt som för tjänsteresor. Detta gäller om

 • anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i högst en månad, och
 • avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 km.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2002 ref. 102 [1]
 • RÅ 1993 ref. 66 [1]
 • RÅ 1998 ref. 39 [1]
 • RÅ 2008 ref. 22 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete [1] [2]

Ställningstaganden

 • Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning [1]
 • Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete [1] [2] [3] [4] [5]
 • Studerande med tillfälliga arbeten [1]
 • Tjänsteställe i branscher med skiftande arbetsplatser [1]

Övrigt

 • SOU 1999:94 Förmåner och ökade levnadskostnader [1] [2]