OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En deklarationsskyldig som fått anstånd med att lämna skattedeklaration kan få anstånd med att betala skatten och avgiften.

När ska anstånd beviljas

Om Skatteverket beviljar s.k. byranstånd med inlämnandet av mervärdesskattedeklaration enligt 36 kap. 6 § SFL, ska verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt som ska redovisas i deklarationen (63 kap. 3 § 2 stycket SFL).

Den skattskyldiga behöver därför inte lämna in en särskild ansökan om anstånd med betalning av skatten.

När kan anstånd beviljas?

Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration enligt 36 kap. 5 § SFL, får verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av den skatt och de avgifter som ska redovisas i deklarationen (63 kap 3 § SFL). Beslut om anstånd med att lämna en skattedeklaration enligt 36 kap. 5 § SFL medför alltså inte automatiskt att den skattskyldiga också får ett anstånd med betalning av den skatt som ska redovisas i deklarationen. Det krävs att den som ska betala skatten ansöker om anstånd med betalningen (63 kap. 2 § SFL).

Anstånd med betalning bör inte medges på grund av omständigheter som endast har betydelse för möjligheten att lämna skattedeklaration, t.ex. datorfel eller sjukdom hos den som anlitas för att upprätta deklarationen.

En ansökan om anstånd med att lämna skattedeklaration enligt 36 kap. 5 § SFL ska ha kommit in till Skatteverket senast den dag då deklarationen skulle ha lämnats. Samma tidpunkt gäller ansökan om anstånd med betalningen. Om möjligheten att få anstånd med att lämna skattedeklaration borfallit finns det inte heller möjlighet att få anstånd med inbetalningen enligt 63 kap. 3 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 1031).

Hur långt får anståndet vara?

Beviljas anstånd med betalningen bör anstånd med att lämna skattedeklaration och att betala skatt inte omfatta längre tid än två veckor. För att den skattskyldiga ska få anstånd med såväl redovisningen som betalningen ska Skatteverket fatta två beslut.

Om anstånd med att lämna skattedeklaration beviljas för längre period än två veckor bör anståndet normalt förenas med villkor om delbetalning.

Med hur mycket ska anstånd beviljas?

Normalt ska den som är skyldig att betala skatt eller avgift betala ett beräknat skatte- eller avgiftsbelopp, vilket så nära som möjligt kan antas överensstämma med beloppet enligt kommande skattedeklaration. Denna betalning ska finnas bokförd på Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar på ordinarie förfallodag. I de fall det definitiva beloppet inte är känt bör beloppet uppskattas. Beloppet för mervärdesskatt och punktskatt bör beräknas till genomsnittet av skatt att betala de tre senaste redovisningsperioderna under vilka företaget haft mervärdesskatt eller punktskatt att betala. Vid beräkningen bör hänsyn tas till att redovisningsperioderna kan ha olika längd. Övriga skatter beräknas till genomsnittet för de tre senaste redovisningsperioderna (prop. 1996/97:100 s. 611).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. kap. 30 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]