OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Tobaksskatt ska betalas för snus, tuggtobak och övrig tobak.

Snus

Någon uttrycklig definition av vad som är snus finns inte i LTS. Avgränsningen för vad som är skattepliktigt snus sker i stället genom hänvisning till tulltaxan.

Tobaksskatt ska betalas för snus som hänförs till KN-nr 2403 i den Kombi­nerade nomenklaturen enligt förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159 (2 kap. 9 § LTS). Tobaksskatt för snus tas således ut för sådant snus som hänförs till KN-nr 2403. KN-nr 2403 avser dock flera olika tobaksvaror, däribland snus.

Att mycket finfördelad torr tobak som tillhandahålls för att konsumenten ska kunna framställa snus inte är skattepliktig som snus har HFD uttalat i HFD 2013 not. 43.

Rättsfall: mycket finfördelad tobak ansågs inte vara skattepliktig enligt tidigare lydelse av LTS

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om två tobaksprodukter som skulle användas för att göra snus var skattepliktiga enligt LTS i den lydelse som gällde före den 1 augusti 2021. Produkterna skulle säljas till konsumenter för deras egen framställning av snus.

I ärendet hade bolaget gett in två varuprover av tobaken som skulle säljas tillsammans med ett beredningsrecept. Det ena varuprovet bestod av tobak som bolaget importerar och det andra varuprovet bestod av spill från en tobaksprodukt som bolaget redan säljer. I båda varuproverna var det frågan om mycket finfördelad tobak. I beredningsreceptet framgick vilka övriga ingredienser och mängden av respektive ingrediens som behövdes för att konsumenten skulle kunna framställa färdigt snus. Bolaget skulle inte erbjuda konsumenten att köpa de övriga ingredienserna, men i beredningsreceptet skulle man informera om att ingredienserna finns tillgängliga hos i princip alla livsmedelsbutiker, färghandlare och apotek.

Tullverket har i ett yttrande i ärendet gjort bedömningen att båda varuproven ska klassificeras som tobaksavfall enligt KN-nummer 2401 30 00 och att produkterna inte är skattepliktiga som snus. Tullverket uttalade att denna bedömning inte påverkas av att produkterna i ett senare skede kan komma att kompletteras med andra ingredienser för snustillverkning.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att produkterna inte var skattepliktiga enligt LTS (HFD 2013 not. 43). Domen avsåg tillämpningen av 1 § tredje stycket och 1 c § tidigare LAS. Bestämmelserna motsvaras numera av 2 kap. 6 § och 9 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 344–345).

Notera att detta avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen är meddelat innan det i LTS infördes bestämmelser om att beskatta övrig tobak. Numera är alla tobaksvaror skattepliktiga enligt LTS. Tobaksvaror som inte är skattepliktiga enligt reglerna om cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak ska anses vara skattepliktiga som övrig tobak (prop. 2020/21:112 s. 41 jfr med 2 kap. 10 § andra stycket LTS).

Snus som delvis består av tobak och delvis av annat är till sin helhet skattepliktigt som snus

Tobaksskatt tas ut för hela varan, inte bara på den del som består av tobak. Detta innebär exempelvis att sådana portionsprillor som är hänförliga till KN-nr 2403 så som snus, som delvis består av tobak och delvis av annat, till sin helhet är skattepliktiga som snus enligt LTS. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 78.

Rättsfall: tobaksskatt beräknas på portionsprillornas hela vikt

I ett mål som avsåg beskattning av portionspåsar (portionsprillor) prövade Högsta förvalt­nings­domstolen frågan om tobaksskatt ska beräknas på de aktuella portions­påsarnas hela vikt eller bara på den del som består av tobak.

Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Produkten bestod av portionspåsar som var och en vägde cirka 1 gram. Innehållet i påsarna bestod av en viss procent tobak och en viss högre procent av en annan beståndsdel än tobak. Skatterättsnämnden uttalade att avgörande för om den i ärendet aktuella produkten helt eller delvis ska beskattas enligt LTS är om den ska klassificeras som snus enligt KN-nr 2403. Tullverket hade i yttrande i ärendet framfört att hela varan skulle klassificeras enligt KN-nummer 2403 som snus. Skatterättsnämnden fann inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering enligt KN. Skatterättsnämnden förklarade att produkten i sin helhet ska beskattas som snus och meddelade beskedet att tobaksskatt enligt LTS ska utgå på produktens hela vikt. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatte­rättsnämndens förhandsbesked (HFD 2011 not. 78). Domen avsåg tillämpningen av 1 § tredje stycket tidigare LTS. Bestämmelsen motsvaras numera av 2 kap. 9 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 345).

Tobaksskatt tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldighet inträder

Det förekommer att tobaksvaror tillhandahålls konsumenter i sådant skick att de inte är färdigbearbetade. Om en sådan vara, trots att den inte är färdigbearbetad för användning, är hänförlig till KN-nr 2403 så som snus ska tobaksskatten fastställas utan beaktande av den bearbetning som återstår för konsumenten. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77.

Rättsfall: snus beskattas efter den vikt snuset har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde

I ett mål som avsåg beskattning av snus prövade Högsta förvalt­nings­domstolen frågan om efter vilken vikt tobaksskatt ska tas ut och vid vilken tidpunkt vikten ska beräknas. Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Till produkten skulle konsumenten tillsätta vatten och utföra vissa andra beredningsåtgärder av enkel beskaffenhet innan snuset efter en viss tid var färdigt för konsumtion. Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att produkten var skattepliktig som snus. Skatterättsnämnden meddelade beskedet att tobaksskatt ska fastställas utan beaktande av det vatten som konsumenten tillsätter produkten.

Högsta förvaltnings­domstolen instämde i Skatterättsnämndens bedömning att den aktuella produkten utgör snus i den mening som avses i LTS redan innan vatten tillsätts vid den slutliga beredningen för konsumtion. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade också att tobaksskatt ska tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder (HFD 2011 not. 77). Domen avsåg tillämpningen av 1 § tredje stycket och 35 § tidigare LTS. Bestämmelserna motsvaras numera av 2 kap. 9 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 345).

Tuggtobak

Någon uttrycklig definition av vad som är tuggtobak finns inte i LTS. Avgränsningen för vad som är skattepliktig tuggtobak sker i stället genom hänvisning till tulltaxan.

Tobaksskatt ska betalas för tuggtobak som hänförs till KN-nr 2403 i den Kombi­nerade nomenklaturen enligt förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan i lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2159 (2 kap. 9 § andra stycket LTS). Tobaksskatt för tuggtobak tas således ut för sådan tuggtobak som hänförs till KN-nr 2403. KN-nr 2403 avser dock flera olika tobaksvaror, däribland tuggtobak. För att avgöra vad som avses med tuggtobak som hänförs till KN-nr 2403 finns vägledning i de förklarande anmärkningarna till KN.

I de förklarande anmärkningarna till tulltaxans kapitel 24 anges i fråga om KN-nr 2403 99 10 Tuggtobak och snus att ”Tuggtobak är tobak i form av strängar, stänger, remsor, tärningar eller kakor, som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som särskilt behandlats för att tuggas men inte rökas. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor.”.

En tuggtobaksprodukt som består av tobak, tuggummibas och vissa andra komponenter är till sin helhet skattepliktig som tuggtobak

Om en produkt som består av tobak, tuggummibas och vissa andra komponenter till sin helhet är hänförlig till KN-nr 2403 99 10 såsom tuggtobak är produkten i sin helhet skattepliktig som tuggtobak. Denna bedömning delas av Skatterättsnämnden (SRN 2013-03-12, dnr 20-12/I).

Övrig tobak

För att göra tobaksbeskattningen mer heltäckande har bestämmelser införts i LTS som innebär att tobaksbeskattningen även omfattar så kallad övrig tobak. Efter införandet av dessa bestämmelser är all tobak som inte är en del av en levande planta skattepliktig enligt LTS (prop. 2020/21:112 s. 41). Bestämmelserna om övrig tobak har förts över från tidigare LTS till nu gällande LTS utan att någon ändring i sak är avsedd. Det som uttalas i förarbetena till tidigare LTS har därför betydelse för hur bestämmelserna om övrig tobak i LTS ska tillämpas.

Med övrig tobak avses tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak (2 kap. 10 § andra stycket LTS).

Om sådan tobak ingår i en annan vara sker beskattningen utifrån varans totala vikt (2 kap. 10 § andra stycket LTS). I sådant fall är hela varan att anse som skattepliktig (prop. 2020/21:112 s. 41). Med vara i detta sammanhang avses ett vidare begrepp än enbart tobaksvaror (prop. 2020/21:112 s. 77 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 345).

Tobak som aktivt har skördats från en planta eller av naturliga orsaker har lossnat från den är skattepliktig som övrig tobak. Även hela plantor omfattas av skatteplikt om de inte längre lever. Som ytterligare exempel på tobak som omfattas av skatteplikt kan nämnas gröna tobaksblad eller andra lösa tobaksblad, oberoende av om dessa torkats eller ej, stjälkar och bladnerver. Vidare omfattas bearbetad tobak som inte går att röka utan ytterligare industriell beredning av skatteplikten för övrig tobak. Även sådant tobaksavfall som faller utanför definitionen av röktobak, exempelvis därför att det bedöms inte gå att röka eller som går att röka, men som inte bjuds ut till detaljhandelsförsäljning, är skattepliktigt som övrig tobak (prop. 2020/21:112 s. 41). Bestämmelserna om övrig tobak har förts över från tidigare LTS till nu gällande LTS utan att någon ändring i sak är avsedd. Det som uttalas i förarbetena till tidigare LTS har därför betydelse för hur bestämmelserna om övrig tobak i LTS ska tillämpas.

Övrig tobak i förhållande till röktobak och andra tobaksvaror

Skatteplikten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak påverkas inte av att tobaksbeskattningen den 1 augusti 2021 utvidgades till att omfatta övrig tobak. Cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak ska beskattas enligt samma kriterier som tidigare. I förarbetena nämns särskilt att tobaksvaror som är skattepliktiga som röktobak även i fortsättningen kommer att beskattas som röktobak. Vidare uttalas att begreppet övrig tobak inte omfattar tobak i olika former som uppfyller de kriterier som definitionen av röktobak innehåller (prop. 2020/21:112 s. 41). Bestämmelserna om hur skatteplikten för de olika varuslagen av tobaksvaror avgränsas har förts över från tidigare LTS till nu gällande LTS utan att någon ändring i sak är avsedd. Det som uttalas i förarbetena till tidigare LTS angående skatteplikten för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak har därför betydelse för hur motsvarande bestämmelser i LTS ska tillämpas.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 77, mål nr 895-11 [1]
  • HFD 2011 not. 78, mål nr 897-11 [1]
  • HFD 2013 not. 43 [1]
  • SRN 2013-03-12, dnr 20-12/I [1]

EU-författningar

  • KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/2159 av den 16 december 2020 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4]