OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken.

Allmänt om skattesatser

Skatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Att så är fallet har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77. Högsta förvaltningsdomstolens dom avsåg bl.a. tillämpningen av 35 § och 39 § 1 tidigare LTS. De bestämmelserna motsvaras numera av 2 kap. 9 § och 10 kap. 13 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 345 och s. 397). 

Skatten tas ut i förhållande till vikten på snuset, tuggtobaken eller den övriga tobaken.

Snus

Tobaksskatt på snus tas för kalenderåret 2024 ut med 526 kr per kg (2 kap. 9 § första stycket LTS).

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 2 kap. 9 § första stycket LTS räknas om enligt 2 kap. 11 § LTS (2 kap. 9 § andra stycket LTS).

Tobaksskatt ska tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder

Det förekommer att tobaksvaror tillhandahålls konsumenter i sådant skick att de inte är färdigbearbetade. Om en sådan vara, trots att den inte är färdigbearbetad för användning, är hänförlig till KN-nr 2403 så som snus ska tobaksskatten fastställas utan beaktande av den bearbetning som återstår för konsumenten. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 77.

Rättsfall: snus beskattas efter den vikt snuset har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde

I ett mål som avsåg beskattning av snus prövade Högsta förvalt­nings­domstolen frågan om efter vilken vikt tobaksskatt ska tas ut och vid vilken tidpunkt vikten ska beräknas. Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Till produkten skulle konsumenten tillsätta vatten och utföra vissa andra beredningsåtgärder av enkel beskaffenhet innan snuset efter viss tid var färdigt för konsumtion.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att produkten var skattepliktig som snus och meddelade beskedet att tobaksskatt ska fastställas utan beaktande av det vatten som konsumenten tillsätter produkten.

Högsta förvaltningsdomstolen instämde i Skatterättsnämndens bedömning att den aktuella produkten utgör snus i den mening som avses i LTS redan innan vatten tillsätts vid den slutliga beredningen för konsumtion. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade också att tobaksskatten ska tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder (HFD 2011 not. 77). Högsta förvaltningsdomstolens dom avsåg bl.a. tillämpningen av 1 § tredje stycket, 35 § och 39 § 1 tidigare LTS. De bestämmelserna motsvaras numera av 2 kap. 9 § och 10 kap. 13 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 345 och s. 397). 

Vilken vikt ska tobaksskatt beräknas efter vid beskattning av portionsprillor som delvis består av tobak och delvis av annat?

Tobaksskatt för snus tas ut för hela varan, inte bara på den del som består av tobak. Sådana portionsprillor som är hänförliga till KN-nr 2403 så som snus, som delvis består av tobak och delvis av annat, är till sin helhet skattepliktiga som snus enligt LTS. Tobaksskatten ska beräknas på portionsprillornas hela vikt. Detta har bekräftats av Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2011 not. 78.

Rättsfall: tobaksskatt beräknas på prillornas hela vikt

I ett mål som avsåg beskattning av portionspåsar (portionsprillor) prövade Högsta förvaltningsdomstolen frågan om tobaksskatt ska beräknas på de aktuella portionspåsarnas hela vikt eller bara på den del som består av tobak.

Ett bolag hade ansökt om förhandsbesked om skatteplikt för en produkt som bolaget hade för avsikt att utveckla och sälja. Produkten bestod av portionspåsar som var och en vägde cirka 1 gram. Innehållet i påsarna bestod av en viss procent tobak och en viss högre procent av en annan beståndsdel än tobak. Skatterättsnämnden uttalade att avgörande för om den i ärendet aktuella produkten helt eller delvis ska beskattas enligt LTS är om den ska klassificeras som snus enligt KN-nr 2403. Tullverket hade i yttrande i ärendet framfört att hela varan ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 som snus. Skatterättsnämnden fann inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering enligt KN. Skatterättsnämnden förklarade att produkten i sin helhet ska beskattas som snus och meddelade beskedet att tobaksskatt enligt LTS ska utgå på produktens hela vikt. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatte­rättsnämndens förhandsbesked (HFD 2011 not. 78). Högsta förvaltningsdomstolens dom avsåg bl.a. tillämpningen av 1 § tredje stycket och 35 § tidigare LTS. De bestämmelserna motsvaras numera av 2 kap. 9 § LTS (jfr prop. 2021/22:61 s. 345). 

Tuggtobak

Tobaksskatt på tuggtobak tas för kalenderåret 2024 ut med 579 kr per kg (2 kap. 9 § första stycket LTS).

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 2 kap. 9 § första stycket LTS räknas om enligt 2 kap. 11 § LTS (2 kap. 9 § andra stycket LTS).

Övrig tobak

Tobaksskatt på övrig tobak ska för kalenderåret 2024 tas ut med 2 241 kr per kg (2 kap. 10 § första stycket LTS).

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska de skattebelopp som anges i 2 kap. 10 § första stycket LTS räknas om enligt 2 kap. 11 § LTS (2 kap. 10 § tredje stycket LTS).

Skattesatsen för övrig tobak är samma som för röktobak. Därmed finns inte något skattemässigt incitament att felaktigt påstå att röktobak är övrig tobak (jfr prop. 2020/21:112 s. 42 och prop. 2021/22:61 s. 345).

Skatteomräkning

De skattesatser som anges i LTS gäller för kalenderåret 2024. Skattesatserna ska för kalenderår 2025 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen (jfr 2 kap. 11 § första stycket).

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut påföljande kalenderår (2 kap. 11 § LTS).

Kompletterande information

  • Vad som ska beskattas som snus, tuggtobak respektive övrig tobak framgår av sidan skattepliktiga varor.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 not. 77, mål nr 895-11 [1] [2]
  • HFD 2011 not. 78, mål nr 897-11 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1] [2] [3] [4] [5] [6]