Den som folkbokförs första gången i Sverige tilldelas ett personnummer. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.

Personnummer fastställs för varje folkbokförd person

Ett personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar alla som folkbokförs för första gången i Sverige (18 § FOL). Skatteverket tilldelar ett personnummer för en person i följande fall:

Immunitetspersoner

Vissa personer som omfattas av immunitet och privilegier, till exempel den som tjänstgör vid ett annat lands ambassad eller konsulat i Sverige, är undantagna från folkbokföring (5 § FOL).

Skatteverket kan tilldela dessa s.k. immunitetspersoner en personbeteckning när personen har rätt att vistas i Sverige och uppfyller förutsättningarna för att bli folkbokförd (18 b § FOL).

Ett sådant särskilt personnummer kallas immunitetsnummer och fungerar på samma sätt som ett samordningsnummer. Om en person med immunitetsnummer senare blir folkbokförd så övergår immunitetsnumret till att bli ett vanligt personnummer.

Skatteverket tilldelar immunitetsnummer efter begäran av Regeringskansliet (5 § andra stycket FOF).

Varaktighet

Den som en gång har tilldelats ett personnummer behåller detta om det inte behöver ändras till följd av ett fel vid tilldelningen eller av annan anledning. Personnumret ändras inte vid flyttning till eller från Sverige.

Personnumrets olika delar

Ett personnummer består av en födelsetid, ett födelsenummer och en kontrollsiffra (18 § FOL).

Födelsetid

En födelsetid anges med sex siffror: två för året, två för månaden och två för dagen (18 § andra stycket FOL).

I Skatteverkets folkbokföringsdatabas lagras personnummer med tolv siffror, där de inledande siffrorna anger under vilket århundrande en person är född. Siffran för århundrade kan vara 18, 19 eller 20 och den har en särskild betydelse vid lagring och bearbetning av uppgift om personnummer i folkbokföringsdatabasen. Syftet är att särskilja personnummer för personer födda samma år, månad och dag men under olika århundraden.

Det finns personnummer som avviker från den korrekta födelsetiden, om födelsenumren för den födelsetiden är slut.

Födelsenummer

Födelsenummer (tre siffror) är något av talen 001 till 999. Den sista siffran i födelsenumret är udda för män och jämn för kvinnor (18 § andra stycket FOL). Personer födda samma dag har olika födelsenummer.

Den som i utlandet har förvärvat ett kön som inte överensstämmer med de två kön som födelsenumret kan utgå från, får välja om personnumret ska vara kvinnligt eller manligt. Se Personnummer under Registrering av uppgifter vid flytt till Sverige.

Kontrollsiffra

Kontrollsiffran räknas ut maskinellt med hjälp av födelsetiden och födelsenumret och läggs till födelsenumret som en fjärde siffra.

Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2.

Kontrollsiffran beräknas så här:

  1. Multiplicera siffrorna i födelseår, födelsemånad, födelsedag och födelsenummer växelvis med 2 och 1.
  2. Lägg samman siffrorna i produkterna. I tal som överstiger 9 adderas siffrorna, t.ex. beräknas 12 som 1+2.
  3. Dra av entalssiffran i siffersumman från talet 10.
  4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Om resten är 10 blir kontrollsiffran 0.

Personnumret kan avvika från den korrekta födelsetiden

Uppbyggnaden av personnumret med ett tresiffrigt födelsenummer innebär att det för varje födelsetid finns 999 olika födelsenummer att tilldela: 499 för kvinnor och 500 för män. En viss del av dessa födelsenummer för varje födelsetid och kön tilldelas personer som folkbokförs vid födelsen. Övriga födelsenummer tilldelas personer som folkbokförs i landet efter att ha flyttat till Sverige för första gången eller vid fastställande av nytt personnummer, exempelvis vid ändring av kön eller uppgift om födelsetid.

Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela får födelsedagen i födelsetiden i stället anges med en närliggande dag i samma månad (18 § tredje stycket FOL). Bestämmelsen föranleds av att personnummer för vissa födelsetider är slut eller håller på att ta slut (prop. 2008/09:111 s. 25). Då tilldelas ett personnummer där födelsetiden i personnumret avviker från den korrekta födelsedagen. Personens födelsetid framgår som en egen uppgift i folkbokföringsdatabasen.

Personer över 100 år

Det år en person fyller 100 år byts bindestrecket mellan födelsetiden och födelsenumret ut mot ett plustecken vid presentationen i personbevis och liknande utskrifter. Plustecknet som anges för personer som är över 100 år visar inte under vilket århundrade personen är född (18 § andra stycket FOL).

Överklaga ett beslut om personnummer

Skatteverkets beslut att fastställa födelsenummer och kontrollsiffra i ett personnummer kan inte överklagas (39 § 3 FOL). Beslut som gäller födelsetiden i ett personnummer kan däremot överklagas (40 § FOL). Se Överklagande av beslut enligt folkbokföringslagen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2008/09:111 Personnummer och samordningsnummer [1]