OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vissa juridiska personer ska alltid lämna inkomstdeklaration, andra ska lämna inkomstdeklaration beroende på hur stora intäkterna varit.

Juridiska personer som alltid ska lämna inkomstdeklaration

Följande juridiska personer ska alltid lämna inkomstdeklaration (30 kap. 4 § 1 SFL):

  • aktiebolag
  • ekonomiska föreningar
  • familjestiftelser.

Att dessa juridiska personer alltid ska lämna inkomstdeklaration innebär att inkomstdeklaration ska lämnas även om inkomsterna är undantagna från beskattning enligt skatteavtal. Nedanstående exempel beskriver en sådan situation.

Exempel: ett svenskt aktiebolag har sin verkliga ledning i ett annat land och inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal

Företaget Y är ett svenskt aktiebolag och är obegränsat skattskyldigt i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Företaget har sin verkliga ledning i land Z och all verksamhet bedrivs i land Z. Land Z har i sin interna rätt begreppet verklig ledning som grund för att se ett företag som obegränsat skattskyldigt där. Sverige och land Z har ingått ett skatteavtal. Företaget är obegränsat skattskyldigt i såväl Sverige som land Z och ett s.k. dubbelt hemvist uppkommer. Vid tillämpning av ett skatteavtal kan endast ett land vara hemviststat. I det aktuella skatteavtalet anges att hemviststaten är det land där företaget har sin verkliga ledning. Land Z är därför hemviststat.

Om land Z är hemviststat framgår det av skatteavtalets rörelseartikel att Sverige, såsom källstat, endast får beskatta inkomst av rörelse som bedrivs från ett fast driftställe här. Något fast driftställe finns inte här eftersom all verksamhet bedrivs i land Z. Företagets inkomster som omfattas av skatteavtalets rörelseartikel är därför undantagna från beskattning i Sverige. Det finns inte några andra inkomster som omfattas av övriga inkomstartiklar i skatteavtalet. Detta påverkar inte företag Y:s deklarationsskyldighet i Sverige. Företag Y är alltid deklarationsskyldigt, oavsett storleken på inkomsterna, eftersom det är ett aktiebolag. Även om inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal finns inga undantag för de uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen.

Juridiska personer som ska lämna inkomstdeklaration beroende på intäkternas storlek

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 3 § IL ska lämna inkomstdeklaration om de haft skattepliktiga intäkter som överstigit 15 000 kr, vilket är det grundavdrag som ges enligt 63 kap. 11 § IL (30 kap. 4 § 2 SFL).

Övriga juridiska personer ska lämna inkomstdeklaration om de skattepliktiga intäkterna överstigit 200 kr (30 kap. 4 § 3 SFL).

Skatteverket anser att deklarationsskyldigheten för en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag regleras i tredje punkten i 30 kap. 4 § SFL och inte i första punkten.

En inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige räknas ändå som skattepliktig när det gäller deklarationsskyldighet (30 kap. 5 § SFL).

Exempel: en utländsk juridisk person är skattskyldig för inkomst från fast driftställe enligt IL men inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal

Företaget X är en utländsk juridisk person som bedriver byggverksamhet på en viss plats i nio månader. Företaget är skattskyldigt för verksamheten enligt IL eftersom det uppkommer ett fast driftställe enligt intern rätt. Men enligt skatteavtalet med företagets hemland måste byggnadsverksamhet pågå i mer än tolv månader för att vara ett fast driftställe, och därför är inkomsten undantagen från beskattning i Sverige. Däremot ska inkomsten räknas med när man bedömer företagets deklarationsskyldighet. Företagets skattepliktiga intäkt är högre än 200 kronor. Eftersom det är storleken på intäkterna som är av betydelse och inte överskottet i verksamheten så är företaget deklarationsskyldigt.

Även om inkomsten är undantagen från beskattning enligt skatteavtal finns inga undantag för de uppgifter som ska lämnas i inkomstdeklarationen.

Deklarationsskyldighet för underlag för fastighetsskatt, fastighetsavgift, avkastningsskatt och särskild löneskatt

Om underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt på pensionskostnader eller riskskatt för kreditinstitut ska fastställas ska inkomstdeklaration alltid lämnas (30 kap. 4 § 4 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag [1]