OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning till nackdel passar inte för vissa typer av beslut. I stället för att utforma speciella bestämmelser om omprövning till nackdel har lagstiftaren infört ett förbud för omprövning till nackdel för just dessa beslut.

Beslut som inte får omprövas till nackdel

Följande beslut får Skatteverket inte ompröva till nackdel för den som beslutet gäller (66 kap. 20 § SFL):

Förbudet gäller bara omprövning till nackdel på initiativ av Skatteverket. Övriga bestämmelser om omprövning i 66 kap. SFL är alltså tillämpliga på dessa typer av beslut, såsom omprövning på den enskildas intitiativ och omprövning till fördel på Skatteverkets initiativ.

Beslut om ansvar

Beslut om ansvar för skatt eller avgift enligt 59 kap. SFL hanteras i en särskild ordning och saknar samband med de beslut om skatter och avgifter som fattas löpande för redovisningsperioder och beskattningsår. I stället för att utforma speciella bestämmelser för omprövning till nackdel för dessa typer av beslut, så har lagstiftaren infört ett förbud för Skatteverket att ompröva dem till nackdel (prop. 2010/11:165 s. 1097).

Även beslut om ansvar för skatt eller avgift som omfattar en känd mottagare enligt 59 kap. 3 § andra stycket SFL omfattas av förbudet mot att fatta omprövningsbeslut till nackdel.

Beslut om skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts

Även beslut om skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts fattas i särskild ordning. De besluten passar inte heller in i SFL:s regelverk för omprövning av beslut till nackdel, och omfattas därför av förbudet mot omprövning till nackdel (prop. 2010/11:165 s. 1097).

Beslut som är möjliga att återkalla

När det finns särskilda bestämmelser i SFL om återkallelse av beslut så utesluter det att Skatteverket omprövar ett sådant beslut till nackdel för den som beslutet gäller. Oavsett om det finns grund för att återkalla beslutet, så får inte omprövning till nackdel användas för att ändra på beslutet (prop. 2010/11:165 s. 1097).

När det gäller beslut om anstånd kan Skatteverket återkalla anståndet, sätta ned anståndsbeloppet eller kräva säkerhet för fortsatt anstånd (63 kap. 22 § SFL). Beslut om att sätta ned ett anstånd eller att kräva säkerhet för fortsatt anstånd kan ses som att anståndet återkallas delvis. Det innebär att en omprövning till nackdel inte kan komma i fråga för sådana beslut heller (prop. 2010/11:165 s. 1097).

Det finns också bestämmelser om återkallelse när det gäller

Beslut som inte bör omprövas till nackdel

Det finns beslut där Skatteverket visserligen inte är förhindrat att ompröva till nackdel, men där tanken är att den befogenheten inte ska behöva användas. Det gäller t.ex. beslut om revision eller föreläggande. Behovet av att t.ex. utvidga syftet med en revision kan tillgodoses genom nya beslut eftersom det oftast rör sig om nya frågor.

Ett beslut om revision för kontroll av en uppgiftsskyldighet hindrar alltså inte att Skatteverket beslutar om revision hos samma person för att kontrollera en dokumentationsskyldighet. Skatteverket kan på samma sätt rikta förelägganden till samma person utan att behöva ompröva det första föreläggandet till nackdel. Liknande resonemang kan föras om beslut om försegling enligt bestämmelserna om bevissäkring i 45 kap. SFL och Skatteverkets beslut att, i avvaktan på förvaltningsrättens dom, ta egendom i förvar med stöd av bestämmelserna om betalningssäkring i 46 kap. SFL (prop. 2010/11:165 s. 1099 f.).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner