OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket och det allmänna ombudet får överklaga förvaltningsrättens och kammarrättens beslut till fördel för den enskilde – den som beslutet gäller (67 kap. 30 § SFL). För att det allmänna ombudet ska kunna överklaga krävs att denne haft partsroll i förvaltningsrätten eller kammarrätten (HFD 2017 ref. 54). Bestämmelsen får ses som ett undantag från 33 § förvaltningsprocesslagen där det anges att förvaltningsrättens och kammarrättens beslut endast får överklagas av den som beslutet har gått emot.

Bestämmelserna om ändring av talan i 67 kap. 31–33 §§ SFL gäller även när det allmänna överklagar till fördel för den enskilde. Det innebär att Skatteverket eller det allmänna ombudet får yrka något nytt eller föra in en fråga om skattetillägg i samma utsträckning som den enskilde själv hade kunnat göra det.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2017 ref. 54 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]