OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Tillåten form av värdeöverföring enligt civilrätten

Aktiebolag kan minska aktiekapitalet genom att, eller utan att, dra in aktier och med eller utan återbetalning. Att minska aktiekapitalet, den bundna överkursfonden eller reservfonden med återbetalning till aktieägarna är en tillåten form av värdeöverföring enligt civilrätten (17 kap 2 § ABL). Bestämmelser om minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden finns i 20 kap. ABL. Läs om civilrättsliga regler för minskning av aktiekapitalet.

Minska aktiekapitalet genom att dra in aktier

Att dra in aktier tillsammans med återbetalning till aktieägare (inlösen) räknas som en avyttring för aktieägaren och ska kapitalvinstbeskattas på vanligt sätt (prop. 1990/91:54 s. 312). Vinst från inlösen av aktier i ett fåmansföretag ska dock behandlas som utdelning (57 kap. 2 § IL).

Om återbetalningen görs med annat än kontanta medel kan uttagsbeskattning av aktiebolaget komma ifråga. Läs om uttag ur näringsverksamhet.

I normalfallet är det inte skattepliktigt för ett aktiebolag att dra in aktier utan återbetalning.

Minska aktiekapitalet utan att dra in aktier

Utbetalningar från svenska aktiebolag som beror på att bolaget minskat aktiekapitalet utan att dra in aktier, ska behandlas som utdelning (42 kap. 17 § första stycket IL). Aktierna anses alltså inte vara delvis avyttrade och därför ska mottagaren inte kapitalvinstbeskattas.

Om återbetalningen görs med något annat än kontanta medel kan uttagsbeskattning av aktiebolaget komma ifråga. Läs om uttag ur näringsverksamhet.

En utbetalning från en utländsk juridisk person, som sker på grund av ett förfarande motsvarande det att ett svenskt aktiebolag minskar aktiekapitalet utan att dra in några aktier, ska också behandlas som utdelning (42 kap 17 § andra stycket IL).

Enligt 24 kap. 5 § IL ska bestämmelsen 42 kap 17 § IL, i inkomstslaget kapital, tillämpas även i inkomstslaget näringsverksamhet.

Minska reservfonden

Utbetalningar från ett svenskt aktiebolag som beror på att bolaget minskat reservfonden ska beskattas som utdelning. Detta gäller också när en utländsk juridisk person gör en utbetalning på grund av ett förfarande motsvarande det att ett svenskt aktiebolag minskar reservfonden (42 kap 17 § IL).

Enligt 24 kap. 5 § IL ska bestämmelsen 42 kap 17 § IL, i inkomstslaget kapital, tillämpas även i inkomstslaget näringsverksamhet.

Minska den bundna överkursfonden

Den bundna överkursfonden är bundet eget kapital för svenska aktiebolag. Utbetalningar från ett svenskt aktiebolag som beror på att bolaget minskat den bundna överkursfonden ska beskattas som utdelning. Detta gäller också när en utländsk juridisk person gör en utbetalning på grund av ett förfarande motsvarande det att ett svenskt aktiebolag minskar den bundna överkursfonden (42 kap 17 § IL).

Enligt 24 kap. 5 § IL ska bestämmelsen 42 kap 17 § IL, i inkomstslaget kapital, tillämpas även i inkomstslaget näringsverksamhet.

Minska den fria överkursfonden

Den fria överkursfonden är fritt eget kapital för svenska aktiebolag. Utbetalningar på grund av att den fria överkursfonden minskats ska därför behandlas som vinstutdelning (prop. 2005/06:39 s. 55). Skillnader i civilrättslig lagstiftning mellan Sverige och andra länder kan medföra problem vid tillämpningen, när det gäller att ta ställning till om en sådan utbetalning från ett utländskt bolag ska anses utgöra utdelning. Utgångspunkten är att bedömningen ska baseras på de principer som ligger till grund för reglerna om utdelning från svenska aktiebolag (prop. 1990/91:54 s. 308).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1990/91:54 om kvarvarande frågor i reformeringen av inkomst- och företagsbeskattningen, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. [1]