OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket handlägger bouppteckningar efter ansökan från ingivare. Om en bouppteckning är förrättad på rätt sätt registrerar Skatteverket den.

Skatteverket registrerar bouppteckningen

Det finns inga formella krav på hur en ansökan om registrering av en bouppteckning ska se ut, utan ansökan sker helt enkelt genom att bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Skatteverket handlägger sedan bouppteckningen genom att i tur och ordning

  • kontrollera den
  • begära komplettering om en uppgift saknas
  • registrera den och förse den med ett bevis om detta
  • skicka originalhandlingarna till ingivaren och spara en bestyrkt kopia.

Det är kostnadsfritt att få en bouppteckning registrerad hos Skatteverket.

Ingivaren – den som lämnar in bouppteckningen

Det är ingivaren som sköter kontakten mellan dödsboet och Skatteverket. Det är till ingivaren Skatteverket vänder sig för att kontrollera om en bouppteckningsförrättning gått rätt till.

Skatteverket ska kontrollera bouppteckningen

När en bouppteckning kommer in ska Skatteverket kontrollera att den innehåller samtliga uppgifter som ska antecknas och att det framgår att förrättningen gått till på det sätt som anges i 20 kap. ÄB (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB).

Skatteverket ska begära en komplettering av bouppteckningen

Om en uppgift saknas i en bouppteckning ska Skatteverket ge ingivaren en möjlighet att komplettera bouppteckningen.

Föreläggande om att komplettera en bouppteckning

Om en bouppteckning är ofullständig kan Skatteverket förelägga den eller de som företräder dödsboet att inom en viss tid komplettera den (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB). Föreläggandet riktas normalt till ingivaren. Föreläggandet kan kombineras med ett vite.

Skatteverket beslutar att registrera bouppteckningen

När det framgår att en bouppteckningsförrättning gått till på det sätt som sägs i 20 kap. ÄB, och bouppteckningen innehåller samtliga uppgifter som ska antecknas i bouppteckningen ska Skatteverket registrera bouppteckningen och förse den med bevis om registreringen (20 kap. 9 § andra stycket ÄB). Att en bouppteckning är registrerad framgår av den stämpel och underskrift m.m. som sätts på originalbouppteckningen.

Skatteverket skickar tillbaka originalhandlingarna till ingivaren

Efter registreringen skickar Skatteverket originalhandlingarna tillbaka till ingivaren. En bestyrkt kopia av handlingarna arkiveras hos Skatteverket (20 kap. 8 § andra stycket ÄB).

När får Skatteverket inte registrera en bouppteckning?

Om det inte framgår att bouppteckningsförrättningen gått till på det sätt som anges i 20 kap. ÄB får Skatteverket inte registrera bouppteckningen (20 kap. 9 § tredje stycket ÄB).

Det finns två situationer när Skatteverket inte kan registrera en bouppteckning:

  • Det framgår att förrättningen inte har gått rätt till. En ny förrättning måste hållas och en ny bouppteckning ska ges in till Skatteverket.
  • Det framgår inte att förrättningen har gått till på rätt sätt och Skatteverket har inte fått in kompletterande uppgifter som kan visa att förrättningen har gått rätt till. Om bouppteckningen – efter Skatteverkets beslut att inte registrera den – kompletteras med uppgifter som visar att förrättningen har gått rätt till, kan bouppteckningen registreras och någon ny förrättning behöver inte hållas.

Efter att Skatteverket har fattat ett beslut att inte registrera en bouppteckning skickas originalhandlingarna tillbaka till ingivaren och en kopia av handlingarna arkiveras hos Skatteverket.

Skyldigheten att förrätta och lämna in en bouppteckning till Skatteverket står kvar även efter Skatteverkets beslut att inte registrera en bouppteckning.

Avskriva en bouppteckning när den har återkallats

Om ingivaren återkallar en bouppteckning innan Skatteverket fattat beslut i ärendet ska Skatteverket fatta ett beslut om att avskriva bouppteckningen från vidare handläggning.

Efter ett avskrivningsbeslut skickas originalhandlingarna tillbaka till ingivaren och en kopia av handlingarna arkiveras hos Skatteverket

Skyldigheten att förrätta och lämna in en bouppteckning till Skatteverket står kvar även efter ett avskrivningsbeslut.

Avvisa en bouppteckning när någon förrättning inte ska ske

Om en bouppteckning lämnas in till Skatteverket trots att det inte ska ske någon förrättning ska bouppteckningen avvisas. Ett avvisningsbeslut ska fattas t.ex. om en bouppteckning kommer in till Skatteverket och Skatteverket saknar behörighet p.g.a. bouppteckningens internationella anknytning.

Efter ett avvisningsbeslut skickas originalhandlingarna tillbaka till ingivaren och en kopia av handlingarna arkiveras hos Skatteverket.

För dödsfall före den 17 augusti 2015 gäller äldre bestämmelser om arv vid internationell anknytning. De bestämmelserna kommenteras i Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013 (SKV 460 utgåva 3), avsnitt 4.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013 (SKV 460) [1]