Trots att det finns en bouppteckningsskyldighet kommer det ibland inte in någon bouppteckning. Då ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in om inte en dödsboanmälan lämnats in.

Skatteverket ska se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in

När det finns en bouppteckningsskyldighet ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Läs mer om bouppteckningsskyldigheten på sidan När ska en bouppteckning förrättas?

Påminnelse fyra månader efter dödsfallet

Om någon bouppteckning inte har kommit in till Skatteverket fyra månader efter dödsfallet och om Skatteverket inte har gett anstånd med förrättningen, skickar Skatteverket ut en påminnelse om att lämna in bouppteckningen.

Påminnelsen skickas ut automatiskt och skickas till dödsboet och de arvingar som är kända för Skatteverket. Påminnelsen innehåller information om att en bouppteckning eller dödsboanmälan måste göras.

Förelägga med vite

Om det har gått mer än fyra månader från dagen för dödsfallet utan att någon bouppteckning har kommit in till Skatteverket, får Skatteverket förelägga den eller dem som är ansvariga för att en bouppteckning förrättas att vid vite lämna in en bouppteckning inom en viss tid (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Läs om vad ett vitesföreläggande ska innehålla.

Ansöka om utdömande av vite

Om någon bouppteckning, trots ett föreläggande, inte lämnas in till Skatteverket inom den angivna tiden i föreläggandet, kan Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet döms ut (6 § första stycket viteslagen).

Även om förvaltningsrätten skulle döma ut ett vite kvarstår skyldigheten att förrätta och lämna in en bouppteckning.

Om någon bouppteckning inte kommer in, trots ett utdömt vite, kan Skatteverket förelägga på nytt med vite.

Beslut att utse en särskild bouppteckningsförrättare

Om någon bouppteckning inte kommer in kan Skatteverket besluta att utse en särskild bouppteckningsförrättare (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Bouppteckningsförrättaren ska se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket.

Kostnaden för bouppteckningsförrättarens arbete ska betalas av dödsboet. Om dödsboet saknar tillgångar eller om det är oskäligt att kostnaderna belastar dödsboet, ska Skatteverket besluta om skälig ersättning av allmänna medel (6 § första och andra stycket förordningen [2001:423] om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken [1]
  • Lag (1985:206) om viten [1]
  • Ärvdabalk (1958:637) [1] [2] [3]