OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skattetillägg får inte tas ut i samband med återkallelse av ett godkännande för tonnagebeskattning med stöd av 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 SFL (49 kap. 10 c § SFL).

När ett godkännande för tonnagebeskattning återkallas ska Skatteverket istället ta ut en återkallelseavgift.

Undantagsbestämmelsen är dock endast tillämplig om det finns ett sakligt samband mellan skattetillägget och återkallelsen. Det finns därför inget som hindrar att skattetillägg i övriga fall tas ut av den som bedriver eller har bedrivit verksamhet som tonnagebeskattas. Skatteverket kan t.ex. ta ut ett skattetillägg om den som fått ett godkännande om tonnagebeskattning återkallat lämnar en oriktig uppgift bland de särskilda uppgifter som ska lämnas inför Skatteverkets omprövning av de tidigare beskattningsår som återkallelsen avser (prop. 2015/16:127 s. 104).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem [1]

Referenser inom skattetillägg