OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En person kan byta till ett efternamn som hen någon gång tidigare har burit. Det saknar betydelse hur det tidigare efternamnet har förvärvats.

Byte till ett tidigare efternamn

Om det inte är möjligt för en person att byta till ett tidigare efternamn genom ett familjerättsligt förvärv, t.ex. enligt 9 § PNL, kan hen i stället byta till ett tidigare efternamn i administrativ ordning (19 § första stycket PNL). Det saknar betydelse hur det tidigare efternamnet har förvärvats. Det som är avgörande är att det tidigare efternamnet någon gång har burits av sökanden. En förutsättning är dock att personen inte har förlorat det tidigare namnet genom ett beslut av domstol (21 § PNL). Ett dubbelt efternamn ska ses som ett (1) efternamn vid tillämpning av 19 § PNL.

En person kan på nytt förvärva ett tidigare efternamn trots att någon annan har förvärvat namnet i administrativ ordning under den tid personen inte bar namnet (prop. 2015/16:180 s. 112).

En ansökan om byte till ett tidigare efternamn behöver inte kungöras i Post- och Inrikes Tidningar då ett kungörande i dessa fall saknar betydelse (41 § PNL).

Visa att namnet burits tidigare

En persons tidigare efternamn framgår som regel av folkbokföringsdatabasen. Om uppgiften saknas i folkbokföringsdatabasen måste sökanden visa att hen tidigare har burit efternamnet genom exempelvis utdrag ur det äldre kyrkobokföringsmaterialet såsom kopia av personakt, födelse- och dopbok eller vigselbok. Av handlingarna ska det framgå att namnet tidigare har burits.

Även personer som har flyttat till Sverige från utlandet måste kunna visa sina tidigare namnförhållanden genom exempelvis ett utgånget hemlandspass, födelseattest eller andra handlingar utfärdade i hemlandet eller i ett tidigare bosättningsland för att förvärv av ett tidigare buret efternamn ska kunna ske.

I vissa länder registreras inte livshändelser i form av namnförvärv i nationella myndighetsregister på samma sätt som i Sverige utan registreringen kan i stället ske i kyrkliga register eller i lokala och regionala civilregister. Uppgifter om en persons tidigare namn kan då finnas i andra typer av handlingar. Skatteverket ska alltid göra en sammantagen bedömning av om något är visat genom att värdera all bevisning som har kommit in i ärendet.

Exempel: byte till ett tidigare efternamn som förvärvats genom giftermål

Anders Björk och Anna Karlsson gifte sig 2001. Anna förvärvade namnet Björk vid vigseln. Anders och Anna skilde sig 2010. Anna tog då tillbaka sitt namn som ogift, Karlsson. Nu vill hon ha tillbaka namnet Björk. Hennes ansökan om efternamnet Björk kan godtas eftersom hon tidigare har burit namnet. Något samtycke från den tidigare maken behövs inte.

Exempel: byte när det nuvarande namnet har förvärvats genom beslut av Patent- och registreringsverket

Makarna Hans och Eva Svensson förvärvade efternamnet Puff genom beslut av Patent- och registreringsverket. Efter en skilsmässa vill Eva ta tillbaka det namn som hon förvärvade i sitt första äktenskap, Wallin. Det är också det efternamn som hennes barn bär. Hennes ansökan kan godtas eftersom hon tidigare har burit namnet Wallin. Det saknar betydelse att hennes nuvarande namn har förvärvats genom ett beslut av Patent- och registreringsverket.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1]