OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som är nära släkt med en person som bytt till ett nybildat efternamn kan byta till samma efternamn om den eller de som först förvärvade namnet samtycker till det.

Vem kan ansöka om anslutningsförvärv?

När en person har bytt efternamn till ett nybildat efternamn får även vissa närstående byta till samma efternamn genom ett s.k. anslutningsförvärv (17 § PNL). Med vissa närstående menas föräldrar, syskon eller syskonbarn.

Bestämmelsen om anslutningsförvärv tillämpas även för nybildade efternamn som har beslutats före den 1 juli 2017 av PRV enligt 1963 års namnlag (1963:521) (övergångsbestämmelserna till PNL punkt 8). Det finns ingen begränsning bakåt i tiden.

Bestämmelsen är ett undantag från reglerna i 15 § PNL om administrativt skydd för namn som exempelvis redan bärs som efternamn av någon annan (prop. 2015/16:180 s. 110).

Samtycke krävs från den eller de som först bytte till efternamnet

Den person som först bytte till det nybildade efternamnet måste lämna sitt samtycke. När flera personer har bytt till det nybildade efternamnet vid en gemensam ansökan krävs att alla lämnar sitt samtycke. Samtycket ska vara skriftligt (47 § första stycket PNL) och bifogas ansökan.

Om den eller de som först bytte till det nybildade efternamnet inte lämnar samtycke så kan inte de närstående byta till samma efternamn med stöd av 17 § PNL.

Ansökan

Uppgift om släktskap till den eller de som ursprungligen förvärvade efternamnet framgår normalt av folkbokföringsdatabasen. När uppgifter om släktskap saknas i folkbokföringsdatabasen är det sökanden som ska visa relationen genom att ge in underlag till stöd för sin ansökan.

Eftersom det är ett krav att den eller de som först bytte till det nybildade efternamnet måste samtycka för att bytet ska få göras så behöver en ansökan om anslutningsförvärv normalt inte kungöras i Post- och Inrikes Tidningar då kungörelsen kan anses sakna betydelse (41 § PNL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn [1]