OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om någon t.ex. hyr ut sin bil, båt, husvagn eller borrmaskin, är hyran skattepliktig som inkomst av kapital.

Vid uthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostadsrätt, oäkta bostadsrätt och hyresrätt gäller särskilda regler. Inkomster av sådan egendom vars värde har sitt ursprung i den skattskyldigas eget hobbyarbete räknas till inkomst av tjänst (prop. 1989/90:110 s. 698).

Uthyrningsinkomster

Hyr man ut t.ex. sin bil (bildelning), fritidsbåt eller husvagn är hyresersättningen en skattepliktig inkomst. De inkomsterna som en person har på grund av att hen har en tillgång ska normalt beskattas i inkomstslaget kapital. Utgångspunkten vid korttidsuthyrning är att tillgången är anskaffad för privat bruk. Detsamma gäller om t.ex. en bil är privatleasad eller är en förmånsbil.

Hyresinkomsten ska tas upp som en intäkt. Värdet av att bilen, båten eller husvagnen är tvättad och städad när den lämnas tillbaka samt värdet av eventuell fri parkering eller båtplats under den tid som tillgången är lämnad för uthyrning ses inte som en del av hyresersättningen.

Uthyrningsinkomster som istället ska beskattas som näringsverksamhet

Om omfattningen av uthyrningen är så stor att den anses bedrivas yrkesmässigt och självständigt ska hyresinkomsten beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Om t.ex. en bil är en tillgång i en enskild näringsverksamhet eller om leasingutgifterna kostnadsförs i näringsverksamheten ska hyresinkomsten beskattas i inkomstslaget närings­verksamhet.

Uthyrningsinkomster som istället ska beskattas som inkomst av tjänst

Inkomster av sådan egendom vars värde har sitt ursprung i den skattskyldigas eget hobbyarbete räknas till inkomst av tjänst (prop. 1989/90:110 s. 698).

Om en bil är en förmånsbeskattad tjänstebil och arbetsgivaren har ingått ett avtal om uthyrning med uthyrningsföretaget, beordrat uthyrningen eller om hyresersättningen betalas ut via arbetsgivaren till den anställda ska hyresinkomsten beskattas i inkomstslaget tjänst.

Uthyrning av bil till arbetsgivaren

En ersättning som anställd får av sin arbetsgivare kan beskattas antingen i inkomstslaget kapital eller i inkomstslaget tjänst. För att hyresersättningen ska beskattas som inkomst av kapital krävs följande:

 • Arbetsgivaren ska ha ett behov av att hyra bilen. Med behov menas att bilen under hyresperioden används för tjänsteresor av andra än den som hyr ut bilen och att det sker i sådan omfattning att det motiverar hyran av bilen.
 • Den hyresersättning som betalas ska vara marknadsmässig.
 • Hyresavtal ska finnas.

Om förutsättningarna för beskattning i inkomstslaget kapital inte är uppfyllda blir det aktuellt med beskattning i inkomstslaget tjänst.

Avdrag för merutgifter kopplade till uthyrningen

Från inkomsten får man göra avdrag för de utgifter som man har för att få inkomsten (42 kap. 1 § IL). Det innebär att det bara är sådana merutgifter som är en direkt följd av uthyrningen som är avdragsgilla. Exempel på sådana utgifter är tilläggsförsäkring och förmedlingsavgift som uthyraren får betala om tillgången hyrs ut via ett förmedlingsföretag. Avdrag kan också medges för en ökad värdeminskning eller förslitning av den uthyrda tillgången som skett till följd av uthyrningen. Det gäller dock bara om uthyraren får stå för värdeminskningen.

Särskilda avdrag för uthyrning av bil

Skatteverkets uppfattning är att avdrag kan medges för en ökad värdeminskning eller förslitning på en privatägd bil med 13 kr per mil som bilen har körts när den varit uthyrd om inte uthyraren kan visa att de verkliga utgifterna har uppgått till ett högre belopp. För att avdrag ska medges för merutgifter för en förmånsbeskattad tjänstebil eller en privatleasad bil krävs det att uthyraren visar hur stora merutgifterna har blivit för uthyraren på grund av uthyrningen.

Vad man inte får göra avdrag för

Man får inte göra avdrag för privata levnadsutgifter (9 kap. 2 § IL). Privata levnadsutgifter är utgifter som man normalt har genom sitt innehav, vare sig det är fasta avgifter eller tillfälliga.

Man får inte göra avdrag för t.ex.

 • biltvätt
 • besiktning
 • båtplats
 • försäkring
 • leasingavgift
 • parkeringsplats
 • sjösättning
 • uppställningsplats
 • upptagningskostnad
 • vinterförvaring
 • värdeminskning.

Exempel: uthyrning av privatägd bil

Louise äger en personbil som står parkerad i anslutning till hennes bostad. Hon betalar 1 000 kr per månad i hyra för parkeringsplatsen. Ibland hyr hon ut bilen för 350 kr per dygn via ett förmedlingsföretag. I hyran ingår 20 fria mil. Förmedlaren tar ut 10 procent i förmedlingsavgift. Under året har Louise hyrt ut bilen 30 dygn och ingen har kört mer än 20 mil per dygn.

Bruttohyran var 10 500 kr (350 kr x 30) varav förmedlaren har tagit ut 10 procent i förmedlingsavgift d.v.s. 1 050 kr (35 kr x 30). Detta innebär att Louise har fått 9 450 kr (315 x 30) i hyresersättning under året. De personer som har hyrt bilen har sammanlagt kört 100 mil under året. Förmedlingsföretaget har tillhandahållit en tilläggsförsäkring, men den har betalats av dem som hyrt bilen och inte av Louise.

Louise har fått en skattepliktig hyresersättning på 9 450 kr (10 500 ­– 1 050). Hon får göra avdrag med 1 300 kr för en uppskattad värdeminskning på bilen till följd av uthyrningen (13 kr x 100 mil). Den skattepliktiga hyresinkomst som hon ska redovisa i deklarationen blir därmed 8 150 kr.

Louise kan inte få avdrag för någon del av parkeringsavgiften vid bostaden eller den privata försäkringen eftersom dessa utgifter inte är några merutgifter som tillkommit till följd av uthyrningen. De utgifterna skulle hon haft även om hon inte hade hyrt ut sin bil. Hon får inte heller avdrag för att hon tvättar bilen innan hon lämnar den för uthyrning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

 • Proposition 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [1] [2]