Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden och under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året.

2014-08-22 Avdrag för avgift för andrahandsupplåtelse vid uthyrning av privatbostadsrätt
2009-12-10 Kapitalvinst - försäkring för säljarens ansvar för fel på såld fastighet
2014-03-21 Överenskommelse om reglering av skuld hänförlig till valutaobligationer som getts ut av Lehman Brothers
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2019-12-20 Bedömningen om en utländsk stiftelse eller en liknande företeelse motsvarar en svensk stiftelse ska ske vid varje beskattningstidpunkt
2008-02-20 Uppskov - tillval av inredning o.d. vid förvärv av nybyggd bostadsrätt (ersättningsbostad)
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2012-06-15 Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2023-06-26 När ska utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person kvoteras till fem sjättedelar?
2016-04-11 Vad är en förvaltningsutgift i inkomstslaget kapital?
2008-04-03 Beskattning av kapitalvinst och avdrag för kapitalförlust som kan fastställas först efter inflyttning till Sverige
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2012-07-13 Schablonintäkt på investeringssparkonto omfattas av skatteavtal
2018-12-20 Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening
2006-06-19 Bostadsrätt - kapitaltillskott för ny-, till- eller ombyggnad
2008-09-11 Fastighet - kapitalförlust vid underprisförsäljning av ersättningsbostad
2017-01-05 Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2010-09-21 Kapitalvinst – bedömning av om tillgång som har förvärvats genom arv, testamente, gåva eller bodelning är en s.k. personlig tillgång
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2021-11-10 Ställningstagandet ”Beskattning av utdelning från svensk värdepappersfond eller specialfond till mottagare som enligt skatteavtal har hemvist i annat land” ska inte längre tillämpas
2023-11-30 Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2014-02-11 Beskattning av vinst på bortbytta och mottagna andelar efter andelsbyte när flytt sker från Sverige eller EES
2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2012-09-26 Beskattning av en marknadsnoterad utländsk räntefond i inkomstslaget kapital
2012-04-17 Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto
2019-01-02 Vem ska kapitalvinstbeskattas - dödsboet eller dess ende delägare?
2021-08-30 Privatbostadsfastighet - beskattning av erhållen handpenning enligt ett s.k. handpenningavtal
2019-12-20 Kan ett bolag som blivit upplöst efter en s.k. strike off vara avyttrat enligt 44 kap. 3 § IL eller likviderat i den mening som avses i 44 kap. 7 § IL?
2016-03-30 Återtagande av utdelning
2007-03-26 Tidpunkt för avdrag för kapitalförlust i fall då det eventuellt också ska utbetalas ett tillkommande belopp
2009-05-28 Nedsättning av insats i privatbostadsföretag
2023-06-07 Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2021-03-09 Kapitalvinst – grundförbättring vid byte av fönster på privatbostadsfastighet
2004-12-21 Fråga om en köpeskillingsfordran vid inkråmsöverlåtelse är en kapitaltillgång eller ej
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2023-03-31 Vem är utdelningsberättigad och skattskyldig för kupongskatt när det gäller utländska kontraktsrättsliga fonder?
2012-07-11 Blankning av aktier på ett investeringssparkonto
2012-05-07 Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto
2004-10-11 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2006-04-18 Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP
2021-02-02 Byte av bostäder med olika marknadsvärde – delvis gåva
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på marknadsnoterade fordringsrätter i utländsk valuta
1998-11-18 Begreppet marknadsnoterad
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2014-07-02 Avdrag för privatpersoners förluster på andel m.m. i golfklubb
2009-05-20 Särskilda kapitaltillskott till bostadsrättsförening för amortering av lån
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2014-04-23 Beskattning av bitcoin och andra s.k. virtuella valutor i inkomstslaget kapital
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2015-11-10 Vad är amortering och vad är ränta när ränta lagts till skulden?
2013-09-04 Införande och byte av andelsklasser i en värdepappersfond
2009-06-01 Utländsk fastighetsskatt och avräkningslagen
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2005-05-23 Uppskovsavdrag privatbostad - bosättningskrav för de som arbetar utomlands för svenska staten
2009-03-04 Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet
2017-08-28 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2011-07-15 När uppkommer en andel i ett aktiebolag?
2021-12-14 Staking av ether i Ethereum 2.0
2005-04-22 Kooperativ hyresrätt som ersättningsbostad
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2016-03-30 Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2013-05-16 Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto?
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2011-11-16 Avdragsrätt för placeringar i Habo Finans Centrum AB, 556557-2871
2011-11-29 Rätt beskattningsår för återföring av uppskovsbelopp när ersättningsbostad som saklegat övergår till annan genom testamente
2008-07-10 Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus
2024-05-06 Avdrag för kapitalförlust på en regressfordran avseende infriad borgen i inkomstslaget kapital
2021-06-29 Kontrolluppgift för ränta och skatteavdrag vid utlåning mellan privatpersoner via en digital plattform
2018-12-18 Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2021-04-21 Tröghetsregeln och småhus ombyggt till hyreshus
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-12-20 Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto
2017-05-19 Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet
2012-06-11 Kapitalvinst - har förvärv av fastighet skett genom köp eller testamente?
2009-05-18 Uppskovsbelopp - schablonintäkt när bostad saknas
2005-12-01 Bostadsrättsförenings återköp av bostadsrätter
2004-10-21 Framskjuten beskattning och schablonmetoden i inkomstslaget kapital
2010-11-03 Friköp av fastighet från bostadsrättsförening
2009-12-22 Kapital - vad utgör ersättning för uthyrning av privatbostad
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2009-08-18 Kapitalvinst/uppskov - utgifter delvis finansierade genom skattereduktion (ROT-avdrag)
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2023-01-23 Dödsbo efter en begränsat skattskyldig person – ska uttagsbeskattning eller utdelningsbeskattning ske vid arvskifte och hur ska en tidigare privatbostad beskattas i dödsboet?
2020-06-23 Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande)
2006-10-09 Uppskov med beskattning av kapitalvinst vid förvärv av ersättningsbostad inom EES
2010-10-19 Beskattning enligt tioårsregeln och tillämpning av artikel 13.7 i nordiska skatteavtalet
2019-05-06 Näringsbetingade andelar som lånas ut för blankning
2023-11-29 Kapitalvinstbeskattning - amortering av fordran i utländsk valuta
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2015-11-24 Avdragsrätt för förluster med anledning av pågående konkurs i Fundior AB och Fundior Försäkring AB
2015-03-24 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk
2005-06-10 Uppskovsavdrag - flera ersättningsbostäder
2022-12-20 Hur beskattas utdelning för en fysisk person som tagit emot en utdelningskupong i gåva avseende en kvalificerad andel och hur behandlas gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme hos den som äger andelen?
2022-12-21 Byten av tillgångar med olika marknadsvärden utan gåvoavsikt eller inslag av något annat
2008-02-15 Inkomstbeskattning vid uthyrning av nyttjanderätt som exempelvis time-share eller leasehold
2013-05-23 Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers
2019-08-14 Medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
2005-04-14 Förfall av inlösenrätter och säljrätter
2004-09-24 Kapital - inteckningskostnader i fastighet
2007-11-20 Avtal med Schweiz om källskatt på ränta
2020-05-12 Uthyrning av parkeringsplats, som beskattas i inkomstslaget kapital
2008-06-19 Uppskov - förvärv vid skilda tillfällen av andelar i en ersättningsbostad
2008-06-19 Uppskov - försäljning vid skilda tillfällen av andelar i samma ursprungsbostad
2017-05-31 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten
2005-02-21 Börsregistrering är något annat än börsnotering
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2016-07-01 Skattskyldighet för schablonintäkt och utdelning från värdepappersfond och specialfond vid begränsad skattskyldighet del av beskattningsåret samt tillämpning av skatteavtal
2009-12-02 Nedsättning av insatsen i ett oäkta bostadsföretag
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2016-12-16 Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2019-02-13 Avdrag för lantmäterikostnader vid nybildning av fastighet
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2017-06-26 Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet
2012-09-20 Uppskov - Ersättningsbostad och friköp av arrendetomt eller tomträtt
2007-01-24 Förbättringsutgift på andel i s.k. oäkta bostadsföretag
2023-02-23 Beskattning i inkomstslaget kapital vid s.k. delning av laddbox eller vid uthyrning av parkeringsplats med tillhörande laddbox
2012-11-21 Skyldighet att lämna kontrolluppgift om blankningspremie och utdelningsersättning
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2012-11-28 Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto
2021-07-02 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2023-11-30 Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring
2010-06-22 Kapital - avdrag vid uthyrning av en avgränsad del av hyres- eller bostadsrättslägenhet till inneboende
2008-06-19 Uppskov - del av ersättningsbostad överlåts före utgången av det år för vilket slutligt uppskov beslutas
2007-11-20 Avräkning av utländsk skatt när avdrag för uppskovsbelopp medges vid avyttring av utländsk privatbostad
2014-09-01 Fria månadsavgifter vid förvärv av nybyggd bostadsrätt
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2014-04-29 Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto?
2012-01-30 Uppskov med beskattning av kapitalvinst på andel i oäkta bostadsföretag
2018-10-29 Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2017-02-13 Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen
2021-03-09 Ska ett dödsbo dra av en avgift för lagfart vid beräkning av kapitalvinst?
2005-11-09 Kapitaltillskott för amortering till privatbostadsföretag
2013-10-28 Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission
2005-01-31 Pokerspel som anordnas för allmänheten - lotteri eller inkomstgivande verksamhet?
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2011-05-09 Hur ska Financial Spread Betting beskattas?
2021-11-09 Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring
2007-11-05 Ska avdrag medges för räntekostnader som ingår i skuldbeloppet i en beslutad skuldsanering?
2023-12-21 Beskattningstidpunkt för fastighetsägare som har fått engångsersättning för att ett naturreservat ska bildas
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2010-10-01 Kapitalvinst - beräkning av omkostnadsbeloppet när skattefri ersättning har erhållits för skada på privatbostadsfastighet
2005-02-11 Rätt beskattningsår för en terminsaffär
2004-10-08 Avdrag för förlust vid försäljning av time-share
2016-04-01 Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut.
2013-05-08 Var värdepapper utgivna av Värmlands Finans Sverige AB marknadsnoterade vid bolagets konkurs?
2007-10-30 Utländska s.k. ägarlägenheter vid tillämpning av inkomstskattelagen
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2007-04-03 Utdelningsbeskattning vid köp av aktier till underpris på grund av aktieinnehav i ett annat bolag.
2010-04-21 Tidpunkt för avyttring och äganderättsövergång vid försäljning av bostad på exekutiv auktion
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2015-11-06 Uthyrning av privatbostaden genom ett företag
2008-04-29 Hur ska Contracts For Difference (CFD) beskattas?
2010-12-14 Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag)
2016-09-08 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 36 § IL
2018-02-28 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2016-09-27 Är stämpelskatt för förvärv av en fastighet eller en tomträtt som ingår i inkomstslaget näringsverksamhet avdragsgill när förvärvet inkomstskatterättsligt har skett genom gåva?
2013-09-06 Flytt av byggnad mellan privatbostadsfastigheter
2009-09-22 Uppskov - Hemmavarande barn ärver ersättningsbostad
2016-03-31 Fråga om negativ ränta på inlåningskonto
2013-05-29 Schablonavdrag vid uthyrning av den egna bostaden (privatbostad)
2005-04-11 Beskattning av futures-terminer
2020-10-02 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2010-05-31 Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter
2005-11-15 Uppskovsavdrag - Dold äganderätt i ersättningsbostad
2006-05-31 Uppskovsavdrag - Uppförande av småhus på annans mark som ersättningsbostad
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2004-12-21 Försäljning av fastighets- och byggnadstillbehör från privatbostadsfastighet
2009-12-16 Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust?
2006-10-24 Utländsk försäkring som pensionsförsäkring
2022-03-09 Äganderättsövergång genom bodelning under bestående äktenskap utan att mål om äktenskapsskillnad pågår
2021-06-07 Kapitalvinstbeskattning av skulder i utländsk valuta i inkomstslaget kapital
2019-05-14 Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal
2022-09-29 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2015-06-11 Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk - följdfrågor
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2015-07-10 Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till utländsk förvaltare
2005-01-20 Återlämning av tidigare konfiskerade estländska fastigheter
2009-09-15 Kapitalvinst - säljarens utgifter för fel på såld privatbostadsfastighet
2022-10-07 Avdrag för kapitalförlust på en inte marknadsnoterad utländsk fordringsrätt
2008-12-05 Utdelning från oäkta bostadsrättsförening och tillämplig artikel i skatteavtal
2007-06-19 Uppskov - nybyggd bostadsrätt som ersättningsbostad
2022-12-07 Ska dödsboet eller legatarien beskattas för kapitalvinst och avkastning i inkomstslaget kapital?
2005-03-03 Beskattning vid försäljning samt förmögenhetsbeskattning av brittisk leasehold
2010-09-07 Avdrag för förlust på fordran vid definitiv avstående
2018-11-15 Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt
2021-01-13 Investeraravdrag och avsaknad av ett godkännande av Europeiska kommissionen under del av år 2020
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2005-02-15 Amortering av fordran
2016-02-25 Beskattningstidpunkten för utdelning på aktier i ett avstämningsbolag
2014-02-25 Avdrag för blankningspremie och utdelningsersättning
2016-12-02 Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2
2014-04-29 Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital
2017-02-28 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige
2010-08-30 Tillämpning av den s.k. 10%-regeln i reglerna om begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder samt skatteflyktslagen
2005-06-03 Avyttring av privatbostad - homestaging
2011-01-25 Avyttring eller gåva vid överlåtelse av svensk fastighet utan taxeringsvärde
2021-05-31 Försäljning av tillgång mot ersättning i utländsk valuta och tillämpning av den s.k. 30-dagarsregeln
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2015-03-31 Kapitaltillskott – privatbostadsföretagets amorteringar under säljarens innehavstid
2022-05-31 Beskattning av obegränsat skattskyldiga investerare i utländska riskkapitalfonder i form av limited partnerships i Jersey m.fl.
2020-01-31 Avräkning av utländsk skatt när inkomsten beskattas vid olika tidpunkter respektive när resultatberäkningen för ett fast driftställe i utlandet skiljer sig åt mellan Sverige och det andra landet
2009-04-22 Avdrag i kapital för förlust på skuld i utländsk valuta som härrör från ett land utanför EU.
2019-10-17 Avdrag för utländsk skatt i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital
2022-03-09 Uppskovsbelopp vid bodelning mellan sambor som flyttat isär
2021-12-06 Avräkning av utländsk skatt - fördelning av skattereduktioner vid spärrbeloppsberäkningen för fysiska personer