OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Sveriges beskattningsrätt till en svensk pension kan begränsas när mottagaren av pensionen har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal. Denna sida innehåller information om skatteavtalstillämpning på svensk pension för ett urval länder. Sidan kommer att utökas med information om fler länder.

Skatteavtalen i sin helhet finns under fliken Regler & ställningstaganden och rubriken Skatteavtal.

Pensionen måste vara skattepliktig enligt intern svensk rätt

För att Sverige ska kunna beskatta en svensk pension krävs att pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt.

För en person som har flyttat till ett annat land sker beskattning av svensk pension enligt bestämmelserna i IL (i inkomstslaget tjänst) om personen är obegränsat skattskyldig efter utflytten och enligt SINK om personen är begränsat skattskyldig efter utflytten.

Skatteplikten för pensioner som beskattas enligt IL kan du läsa om under Pension. Vilka pensioner som är skattepliktiga enligt SINK kan du läsa om på sidan Pension och socialförsäkringsersättning.

Om pensionen är skattepliktig enligt intern rätt kan beskattningsrätten vara begränsad p.g.a. en bestämmelse i ett skatteavtal.

Hemvist enligt skatteavtal

För att en fysisk person ska kunna tillämpa ett skatteavtal måste hen ha hemvist i någon av de avtalsslutande staterna. Vid tillämpning av skatteavtalet kan bara en av staterna vara hemviststat. Om en person är obegränsat skattskyldig i båda staterna bedöms vilken av staterna personen har starkast anknytning till och som därför ska anses som hemviststat i avtalets mening. Vad som avses med hemvist enligt OECD:s modellavtal kan du läsa mer om på sidan Article 4 Resident.

Får en svensk pension beskattas här när en person har hemvist i annan stat enligt skatteavtal?

Om Sverige får beskatta en svensk pension när personen har hemvist i en annan stat enligt skatteavtal beror på vilken stat det gäller och vad för typ av pension hen har. I vissa fall har även personens medborgarskap betydelse.

Nedan redogörs för vad som gäller då en person har hemvist i en annan stat enligt ett skatteavtal med Sverige och berörd stat och uppbär svensk pension som är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan).

Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Amerikas Förenta Stater (USA)

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i USA enligt skatteavtalet med USA.

Hemvistartikeln i skatteavtalet med USA avviker från artikel 4 i OECD:s modellavtal.

 • Enligt artikel 19 punkt 1 beskattas pension och annan liknande ersättning som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst endast i USA. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • Artikel 19 punkt 1 omfattar även livränta (jfr definitionen i punkt 3), utan krav på att livräntan betalas på grund av tidigare anställning. Bestämmelsen är därför tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4). Beskattning sker endast i USA.
 • Artikel 19 punkt 2 tillämpas på socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension beskattas endast i Sverige. USA får inte utnyttja sin overriding taxing right (artikel 1 punkt 5).
 • I artikel 20 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är amerikansk medborgare beskattas dock pensionen endast i USA. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 19 punkt 1.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i USA

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

19 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är amerikansk medborgare

20 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

19 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

19 punkt 1

Belgien

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Belgien enligt skatteavtalet med Belgien.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och liknande ersättning som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst endast i Belgien. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • Artikel 18 punkt 1 omfattar även livränta (jfr definitionen i punkt 3), utan krav på att livräntan betalas på grund av tidigare anställning. Bestämmelsen är därför tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4). Beskattning sker endast i Belgien.
 • Artikel 18 punkt 2 tillämpas på socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension får beskattas i Sverige.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är belgisk medborgare beskattas dock pensionen endast i Belgien. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Belgien

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

18 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är belgisk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

18 punkt 1

Cypern

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Cypern enligt skatteavtalet med Cypern.

 • I artikel 18 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är cypriotisk medborgare beskattas dock pensionen endast i Cypern. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 20 punkt 3.
 • Avtalet innehåller inte någon särskild artikel som behandlar annan pension än pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Detta innebär att artikeln om annan inkomst, artikel 20, är tillämplig på pension som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst, socialförsäkringspension och utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Enligt punkt 3 får en inkomst som härrör från Sverige beskattas i Sverige. Vad som avses med härrör från definieras i punkt 4. En inkomst anses härröra från Sverige om utbetalaren är svenska staten, en politisk underavdelning till svenska staten, en svensk lokal myndighet eller en person med hemvist i Sverige. Även en inkomst som betalas enligt svensk socialförsäkringslagstiftning anses härröra från Sverige.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Cypern

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja*

-

20 punkt 3

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är cypriotisk medborgare

18 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Ja*

20 punkt 3

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto)

Ja*

-

20 punkt 3

*Gäller pension som härrör från Sverige enligt definitionen i artikel 20 punkt 4.

Danmark - Se Norden

Finland – Se Norden

Frankrike

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Frankrike enligt skatteavtalet med Frankrike.

 • Enligt artikel 18 beskattas pension och annan liknande ersättning som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst endast i Frankrike. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är fransk medborgare beskattas dock pensionen endast i Frankrike. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18.
 • Avtalet innehåller inte någon särskild artikel som behandlar annan pension än pension på grund av tidigare anställning. Detta innebär att artikeln om annan inkomst, artikel 21, är tillämplig på socialförsäkringspension och utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Beskattning sker enligt artikel 21 punkt 1 endast i Frankrike.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Frankrike

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Nej

-

21 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är fransk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

21 punkt 1

Färöarna – Se Norden

Grekland

Avtalet har sagts upp av Sverige och lagen (2019:1197) om skatteavtal mellan Sverige och Grekland har upphört att gälla den 1 januari 2022, varefter svensk pension beskattas enligt intern svensk rätt utan hinder av något skatteavtal. Det uppsagda avtalet har inte ersatts av något nytt.

För tillämpliga regler före den 1 januari 2022, se under Grekland i 2021 års utgåva.

Island – Se Norden

Italien

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Italien enligt skatteavtalet med Italien.

Skatteavtalet med Italien innehåller en särskild reglering av hur hemvist enligt avtalet ska fastställas. Den finns kommenterad under Artikel 4 – Hemvist.

 • För svensk socialförsäkringspension och för utbetalningar från pensionsförsäkringar meddelade i Sverige gäller olika bestämmelser för den som är svensk medborgare respektive för den som inte är svensk medborgare.
 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och andra liknande ersättningar endast i Italien. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas på grund av tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig på såväl socialförsäkringspension som tjänstepension på grund av tidigare anställning i privat tjänst och utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”andra liknande ersättningar” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas.
 • Artikel 18 punkt 2 tillämpas på svensk socialförsäkringspension och utbetalningar från pensionsförsäkringar (såväl tjänstepensionsförsäkringar på grund av tidigare anställning i privat tjänst som privata pensionsförsäkringar) meddelade i Sverige, till en person som är svensk medborgare. Den innebär att pensionen får beskattas i Sverige. Sverige ska undanröja eventuell dubbelbeskattning genom s.k. omvänd credit (artikel 24 punkt 6).
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är italiensk medborgare beskattas dock pensionen endast i Italien. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1 eller, om det är utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringar meddelade i Sverige och personen är svensk medborgare, artikel 18 punkt 2.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Italien (svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

18 punkt 2*

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen även är italiensk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse.

Nej

-

18 punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Ja

-

18 punkt 2*

Privat pensionsförsäkring

Ja

-

18 punkt 2*

IPS-konto

Nej

-

18 punkt 1

*omvänd credit

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Italien (ej svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Nej

-

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är italiensk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse.

Nej

-

18 punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring

Nej

-

18 punkt 1

IPS-konto

Nej

-

18 punkt 1

Malta

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) rätt gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Malta enligt skatteavtalet med Malta.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och annan liknande ersättning som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst endast i Malta. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • Artikel 18 punkt 2 tillämpas på socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension beskattas endast i Sverige.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är maltesisk medborgare sker beskattning endast i Malta. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1.
 • Avtalet innehåller inte någon särskild artikel som behandlar utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Detta innebär att artikeln om annan inkomst, artikel 21, är tillämplig på sådana pensioner. Beskattning sker enligt artikel 21 punkt 1 endast i Malta.
 • I artikel 22 punkt 3 finns en så kallad remittanceregel som ger Sverige beskattningsrätt till vissa inkomster som härrör från Sverige och som inte överförs till eller tas emot i Malta. Artikeln är aktuell att tillämpa i de fall Sverige saknar beskattningsrätt enligt skatteavtalet till en viss pension.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Malta

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

18 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är maltesisk medborgare*

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej*

-

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej*

-

21 punkt 1

*Sverige får beskatta pensionen om remittanceregeln i artikel 22 punkt 3 är tillämplig.

Nederländerna

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Nederländerna enligt skatteavtalet med Nederländerna.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och annan liknande ersättning som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst endast i Nederländerna. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning. Ersättning som inte är av periodisk natur, som härrör från Sverige och betalas på grund av tidigare anställning som utövats här får dock beskattas i Sverige enligt punkt 2.
 • Artikel 18 punkt 1 omfattar även livränta (jfr definitionen i punkt 4), utan krav på att livräntan betalas på grund av tidigare anställning. Bestämmelsen är därför tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4). Beskattning sker endast i Nederländerna. Engångsbelopp som härrör från Sverige och som betalas i stället för livränta får dock beskattas i Sverige enligt punkt 2.
 • Artikel 18 punkt 3 tillämpas på socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension får beskattas i Sverige.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst får beskattas i Sverige. Om personen är nederländsk medborgare beskattas dock pensionen endast i Nederländerna. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1 och 2.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Nederländerna

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

18 punkt 3

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är nederländsk medborgare

19 punkt 2 a och b

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

Ersättning som inte är periodisk, som härrör från Sverige och betalas p.g.a. anställning som utövats här, får beskattas i Sverige

18 punkt 1 och 2

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

Engångsbelopp som härrör från Sverige och som betalas i stället för livränta får beskattas i Sverige

18 punkt 1 och 2

Norden

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Danmark, Finland, Färöarna, Island eller Norge enligt skatteavtalet mellan de nordiska länderna.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 får pension och livränta som betalas från Sverige och svensk socialförsäkringspension beskattas i Sverige. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas på grund av tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig på såväl socialförsäkringspension som tjänstepension på grund av tidigare anställning i privat tjänst och offentlig tjänst (eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse för pension från offentlig tjänst) samt på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS- konton.
 • Artikel 18 i det nordiska skatteavtalet finns även kommenterad på sidan Artikel 18 Pension m.m.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Danmark, Finland, Färöarna, Island eller Norge

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst

Ja

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst

Ja

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Ja

18 punkt 1

Norge – Se Norden

Polen

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Polen enligt skatteavtalet med Polen.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 får pension, och annan liknande ersättning, som härrör från Sverige beskattas i Sverige. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas på grund av tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig på såväl tjänstepension på grund av både privat och offentlig tjänst (eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse för pension från offentlig tjänst) som på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas.
 • Artikel 18 punkt 1 omfattar även socialförsäkringspension. Sådan pension som härrör från Sverige får beskattas i Sverige.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Polen

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst

Ja

18 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst

Ja

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Ja

18 punkt 1

Portugal

Avtalet har sagts upp av Sverige och lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal har upphört att gälla den 1 januari 2022, varefter svensk pension beskattas enligt intern svensk rätt utan hinder av något skatteavtal. Det uppsagda avtalet har inte ersatts av något nytt.

Skatteverket beslutade att beskatta utbetalningar från tjänstepensioner/tjänstepensionsförsäkringar till personer bosatta i Portugal med särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-skatt). Det gällde utbetalningar som gjordes från den 1 januari 2022. Detta efter att skatteavtalet med Portugal sagts upp och mottagarna av ersättningarna var begränsat skattskyldiga. Flera ärenden har överklagats och prövats i förvaltningsrätter och kammarrätter. Motiveringarna när domstolarna avslagit överklagandena är i linje med hur Skatteverket har argumenterat i ärendena. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade den 8 november 2023 att inte meddela prövningstillstånd avseende Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 6366-6369-22, vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast och att målet inte kommer att prövas i sak av HFD (Skatteverkets rättsfallskommentar HFD meddelar inte prövningstillstånd - utbetalningar beskattas med SINK efter upphävandet av skatteavtalet med Portugal).

För tillämpliga regler före den 1 januari 2022, se under Portugal i 2021 års utgåva.

Schweiz

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Schweiz enligt skatteavtalet med Schweiz.

 • Enligt artikel 19 § 1 får pension och annan liknande ersättning som härrör från Sverige, och som inte utgör utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen, beskattas i Sverige. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas på grund av tidigare anställning vilket innebär att den är tillämplig på såväl tjänstepension på grund av både privat och offentlig tjänst (eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse för pension från offentlig tjänst) som på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas.
 • Artikel 19 § 2 tillämpas på svensk socialförsäkringspension och innebär att den får beskattas i Sverige. Sverige ska undanröja eventuell dubbelbeskattning genom s.k. omvänd credit (artikel 24 § 3).
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Övergångsbestämmelser

Nuvarande lydelse av artikel 19 gäller sedan den 1 januari 2013. För pensioner och livräntor som avses i artikel 19 § 1 och som redan betalades ut den 28 februari 2011 till personer som hade hemvist i Schweiz vid denna tidpunkt ska den äldre lydelsen av artiklarna 19 och 21 fortfarande tillämpas. Övergångsbestämmelserna finns kommenterade under Artikel 19 § 1 – Pension, livränta och liknande ersättning: övergångsbestämmelse.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Schweiz

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

19 § 2*

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst

Ja

19 § 1

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst

Ja

19 § 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Ja

19 § 1

*omvänd credit

Spanien

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Spanien enligt skatteavtalet med Spanien.

Skatteavtalet med Spanien innehåller en särskild reglering av hur hemvist enligt avtalet ska fastställas. Den finns kommenterad under Artikel IV – Hemvist.

 • För svensk socialförsäkringspension och för utbetalningar från pensionsförsäkringar meddelade i Sverige gäller olika bestämmelser för den som är svensk medborgare respektive för den som inte är svensk medborgare.
 • Enligt artikel XVIII punkt 1 beskattas pension och liknande ersättning som betalas på grund av tidigare anställning i privat tjänst endast i Spanien. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”liknande ersättningar” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • Artikel XVIII punkt 1 omfattar även livränta (jfr definitionen i punkt 2), utan krav på att livräntan betalas på grund av tidigare anställning. Bestämmelsen är därför tillämplig på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton (jfr HFD 2012 ref. 4).
 • Artikel XVIII punkt 3 tillämpas på svensk socialförsäkringspension och utbetalningar från pensionsförsäkringar (såväl tjänstepensionsförsäkringar på grund av tidigare anställning i privat tjänst som privata pensionsförsäkringar) meddelade i Sverige, till en person som är svensk medborgare. Den innebär att pensionen får beskattas i Sverige. Sverige ska undanröja eventuell dubbelbeskattning genom s.k. omvänd credit (artikel XXIV punkt 5). Är personen inte svensk medborgare tillämpas i stället artikel XVIII punkt 1 på utbetalningar från pensionsförsäkringar och artikel XXII punkt 1 (övriga inkomster) på socialförsäkringspension. Det innebär att beskattning sker endast i Spanien.
 • I artikel XIX punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är spansk medborgare beskattas dock pensionen endast i Spanien. Enligt punkt 3 i artikeln ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel XVIII punkt 1 eller, om det är utbetalningar från tjänstepensionsförsäkringar meddelade i Sverige och personen är svensk medborgare, artikel XVIII punkt 3.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Spanien (svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

-

XVIII punkt 3*

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen även är spansk medborgare

XIX punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

XVIII punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Ja

-

XVIII punkt 3*

Privat pensionsförsäkring

Ja

-

XVIII punkt 3*

IPS-konto

Nej

-

XVIII punkt 1

*omvänd credit

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Spanien (ej svenska medborgare)

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Nej

-

XXII punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är spansk medborgare

XIX punkt 2 a och b

Tjänstepension, på annat sätt än genom försäkring, p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

XVIII punkt 1

Tjänstepensionsförsäkring p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

XVIII punkt 1

Privat pensionsförsäkring

Nej

XVIII punkt 1

IPS-konto

Nej

-

XVIII punkt 1

Storbritannien och Nordirland

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående om personen har hemvist (se ovan) i Storbritannien eller Nordirland enligt skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland.

 • Enligt artikel 17 punkt 1 får pension, och annan liknande ersättning, som härrör från Sverige beskattas i Sverige. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas på grund av tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig på såväl tjänstepension på grund av tidigare anställning i privat tjänst och offentlig tjänst (eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse för pension från offentlig tjänst) som på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”annan liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas.
 • Artikel 17 punkt 1 omfattar även socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension får beskattas i Sverige.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Övergångsbestämmelser

Gällande skatteavtal med Storbritannien och Nordirland är från 2015. I övergångsbestämmelserna i artikel 29 punkt 5 finns särskilda regler för personer som omedelbart före ikraftträdandet fick pension eller livränta som omfattades av artikel 18 eller artikel 19 punkt 2 i 1983 års avtal. Övergångsbestämmelserna kommenteras under Artikel 17 – Pension, livränta och liknande betalningar.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Storbritannien och Nordirland

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

17 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst

Ja

17 punkt 1

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst

Ja

17 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Ja

17 punkt 1

Tyskland

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Tyskland enligt skatteavtalet med Tyskland.

 • Enligt artikel 18 punkt 1 beskattas pension och liknande ersättning endast i Tyskland. Det finns inget krav på att pensionen ska betalas på grund av tidigare anställning vilket innebär att bestämmelsen är tillämplig såväl på tjänstepension på grund av tidigare anställning i privat tjänst som på utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”liknande ersättning” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas.
 • Artikel 18 punkt 2 tillämpas på socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension beskattas endast i Sverige. Om personen är tysk men inte svensk medborgare beskattas dock pensionen endast i Tyskland.
 • I artikel 19 punkt 2 regleras beskattningsrätten till pension på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Om personen är tysk men inte svensk medborgare beskattas dock pensionen endast i Tyskland. Enligt punkt 3 ska artikeln inte tillämpas på pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 18 punkt 1.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Nytt: 2024-02-06

I punkten om artikel 19 ovan har en mening tagits bort om att artikel 19 punkt 2 ska tillämpas på pension från de i artikel 19 punkt 4 a nämnda institutionerna. Detta eftersom punkt 4 a upphört att gälla 31 december 2023 (SFS 2023:645).

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Tyskland

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är tysk men inte svensk medborgare

18 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är tysk men inte svensk medborgare

19 punkt 2

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

18 punkt 1

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

18 punkt 1

Nytt: 2024-02-06

I tabellen ovan har en hänvisning till artikel 19 punkt 4 tagits bort då punkt 4 a upphört att gälla 31 december 2023 (SFS 2023:645).

USA

Se Amerikas Förenta Stater (USA).

Österrike

Om pensionen är skattepliktig enligt intern svensk rätt (se ovan) gäller nedanstående när personen har hemvist (se ovan) i Österrike enligt skatteavtalet med Österrike.

 • Enligt artikel 15 beskattas pensioner och andra belopp som betalas på grund av tidigare anställning endast i Österrike. Bestämmelsen omfattar både periodiska utbetalningar och engångsbelopp eftersom orden ”andra belopp” finns med. Även efterlevandepensioner och liknande ersättningar omfattas förutsatt att de betalas på grund av tidigare anställning.
 • I artikel 16 § 1 regleras beskattningsrätten till pension som betalas på grund av offentlig tjänst. Pension på grund av svensk offentlig tjänst beskattas endast i Sverige. Enligt § 2 ska dock artikeln inte tillämpas när personen är österrikisk medborgare eller när det är fråga om pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av den svenska offentliga arbetsgivaren. I sådana fall tillämpas artikel 15.
 • Artikel 16 § 1 omfattar även socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension beskattas endast i Sverige. Enligt § 2 ska dock artikeln inte tillämpas när personen är österrikisk medborgare. I sådana fall tillämpas artikel 2 § 1. Artikel 2 § 1 är tillämplig på inkomster som inte behandlas i någon annan bestämmelse i avtalet och innebär att beskattning sker endast i hemviststaten Österrike.
 • Avtalet innehåller inte någon artikel som behandlar utbetalningar från privata pensionsförsäkringar och IPS-konton. Artikel 2 § 1 är tillämplig på inkomster som inte behandlas i någon annan bestämmelse i avtalet och innebär att beskattning sker endast i hemviststaten Österrike.
 • Skatteavtalstillämpning på pension kommenteras även på sidorna Article 18 Pensions, Article 19 Government Service och Article 21 Other Income.

Tabell: Pension från Sverige och hemvist i Österrike

Typ av pension

Får pensionen beskattas i Sverige?

Undantag

Artikel i skatteavtalet

Socialförsäkringspension

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är österrikisk medborgare

16 § 1 och 2 § 1

Tjänstepension p.g.a. offentlig tjänst som inte utförts i samband med rörelse

Ja

Får inte beskattas i Sverige om personen är österrikisk medborgare

16 § 1 och 15

Tjänstepension p.g.a. privat tjänst och p.g.a. anställning i offentlig tjänst som utförts i samband med rörelse

Nej

-

15

Privat pensionsförsäkring och IPS-konto

Nej

-

2 § 1

Referenser på sidan

Rättsfallskommentarer

 • HFD meddelar inte prövningstillstånd - utbetalningar beskattas med SINK efter upphävandet av skatteavtalet med Portugal [1]