OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Kännetecknet användning av ett företags underskott omfattar situationer där ett företag förvärvar ett annat företag med ett skattemässigt underskott som kan utnyttjas till skattemässigt avdrag av det förvärvande företaget. Skatteförmånen måste vara den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna för att arrangemanget ska vara rapporteringspliktigt.

Användning av ett förvärvat företags underskott

Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det innebär att ett företag förvärvar ett annat företag och det förvärvade företaget har ett skattemässigt underskott som kan eller kommer att utnyttjas till skattemässigt avdrag av det förvärvande företaget (14 § RAL).

Ett ytterligare kriterium som ska vara uppfyllt är att den huvudsakliga verksamheten i det förvärvade företaget upphör i samband med förvärvet. Det är av underordnad betydelse om verksamheten avvecklas före eller efter förvärvet för att kännetecknet ska vara tillämpligt på arrangemanget.

Regeringen uttalar att om förvärvaren driver verksamheten vidare i flera år efter förvärvet är villkoret däremot inte uppfyllt (prop. 2019/20:74 s. 90). Uttalandet bör inte tolkas som en bestämd tidsgräns efter vilken kännetecknet aldrig är uppfyllt. Ett planerat förfarande där det huvudsakliga syftet är att uppnå en skatteförmån genom att utnyttja ett underskott, kan omfattas av kännetecknet även om verksamheten avvecklas först viss tid efter förvärvet.

Det ska vara fråga om överlagda handlingar i syfte att bara komma åt och utnyttja ett underskott. Det behöver inte vara fråga om att det förvärvade företaget vid förvärvet har ett fastställt eller inrullat underskott. Underskottet kan lika väl vara upparbetat under förvärvsåret (prop. 2019/20:74 s. 90).

Kännetecknet blir inte tillämpligt om det är fråga om förvärv av företag med upparbetade eller årets underskott som av rent kommersiella orsaker lägger ned sin verksamhet.

Rapporteringsplikt bara om det uppkommer en skatteförmån

För detta kännetecken krävs att skatteförmånen är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna med arrangemanget (12 § andra stycket RAL).

Exempel användning av ett förvärvat företags underskott

Här nedan finns ett exempel för kännetecknet i 14 § RAL.

Exempel 1: användning av underskott när förvärvande företag har ett fast driftställe i ett annat land

Företag A har hemvist i land A. Företag B har hemvist i land B men har ett fast driftställe i land A. Det finns underskott hänförliga till B:s fasta driftställe. Om företag A förvärvar företag B och det finns möjlighet till koncernutjämning mellan A och B:s fasta driftställe kan A utnyttja det underskott som är hänförligt till företag B:s fasta driftställe till att kvitta mot eget överskott. Efter koncernutjämning avslutas verksamheten i företag B och dess fasta driftställe. Ett sådant arrangemang omfattas av kännetecknet. Skatteförmånen måste också vara den huvudsakliga fördelen med arrangemanget för att det ska vara rapporteringspliktigt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1] [2]