OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Kännetecknet automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton tar sikte på kringgåenden av DAC 2 och CRS. Ett arrangemang är rapporteringspliktigt även om en skatteförmån inte är den huvudsakliga fördelen.

Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det kan antas leda eller syfta till att kringgå den svenska kontrolluppgiftsskyldigheten vid ett automatiskt utbyte av uppgifter om finansiella konton enligt 22 b kap. SFL, eller motsvarande skyldighet i ett annat land. Arrangemanget blir även rapporteringspliktigt om det utnyttjar avsaknaden av en sådan rapporteringsskyldighet (21 § RAL).

Eftersom skyldigheten att lämna kontrolluppgift enligt DAC 2 och CRS implementerades i svensk rätt genom 22 b kap. SFL hänvisar lagtexten till arrangemang som leder till att bestämmelserna i detta kapitel kringgås eller har till syfte att kringgå bestämmelserna i kapitlet.

Kännetecknet omfattar inte bara kringgåenden av DAC 2, utan även kringgående av utbyte mellan EU-länder och tredjeländer (CRS). Det finns även avtal mellan EU och länder vid sidan av CRS. Ett sådant avtal omfattas också om avtalet anses motsvara CRS, d.v.s. i allt väsentligt bygger på CRS.

Samtliga EU-länder har även ingått s.k. FATCA-avtal med USA. FATCA-avtalen är inte sådana som motsvarar CRS och omfattas därmed inte av kännetecknet. Däremot kan FATCA-avtalen i vissa fall ha betydelse för om kännetecknet blir tillämpligt. Det kan exempelvis inträffa om uppgifter som annars skulle ha utbytts med stöd av DAC 2 i stället utbyts med stöd av FATCA-avtal. I ett sådant fall kan arrangemanget inte anses undergräva DAC 2 (prop. 2019/20:74 s. 108).

Kännetecknet träffar arrangemang som är utformade för att kringgå rapportering av upplysningar om finansiella konton och bygger huvudsakligen på de modellregler som OECD tagit fram för att ta itu med arrangemang för att undvika CRS och för att skapa icke-transparenta utländska ägarstrukturer. Dessa modellregler samt kommentaren till dessa får användas som en källa till illustration eller tolkning av kännetecknet (prop. 2019/20:74 s. 107).

Exempel: banköverföringar till länder som inte deltar i informationsutbyte

Under kategori D.1 i bilagan till DAC 6 finns en uppräkning av sex gränsöverskridande arrangemang som kan leda till eller syftar till att kringgå rapporteringsskyldigheten vid automatiskt utbyte av uppgifter om finansiella konton. Uppräkningen är inte uttömmande. I en av punkterna anges följande arrangemang: ”Överföring av finansiella konton eller tillgångar till eller användning av jurisdiktioner som inte är bundna av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton med den berörda skattebetalarens hemviststat” (prop. 2019/20:74 s. 240).

En överföring av tillgångar till ett konto i ett land som inte deltar i informationsutbyte enligt CRS, DAC 2 eller informationsutbytesavtal med motsvarande innehåll, kan därför omfattas av kännetecknet i 21 § RAL.

För att arrangemanget ska rapporteras krävs även att det föreligger uppgiftsskyldighet. Ett finansiellt institut, vars enda roll består i att genomföra en banköverföring till ett land som inte omfattas av CRS, DAC 2 eller något avtal med motsvarande innehåll, anses inte vara en rådgivare om det finansiella institutet inte känner till att det finns ett arrangemang som har till syfte att kringgå det automatiska utbytet av uppgifter om finansiella konton. Det finansiella institutet är därför inte uppgiftsskyldigt i Sverige för banköverföringen.

Rapporteringsplikt även om det inte uppkommer någon skatteförmån

Ett arrangemang som uppvisar det här kännetecknet är rapporteringspliktigt även om en skatteförmån inte är den huvudsakliga eller en av de huvudsakliga fördelarna som en person rimligen kan förvänta sig av arrangemanget (12 § andra stycket RAL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:74 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang [1] [2] [3]