OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Fakturan ska normalt utfärdas inom den tid som gäller enligt god affärssed. Det finns dock särskilda tidsfrister för byggtjänster och viss unionsintern försäljning.

I vilka fall finns en tidsfrist för att utfärda fakturor?

För vissa leveranser och tillhandahållanden finns en tidsfrist för när fakturan ska utfärdas. Det gäller:

  • bygg- eller anläggningstjänster eller varor som levereras i samband med sådana tjänster
  • från skatteplikt undantagen unionsintern försäljning av varor
  • gränsöverskridande försäljning av tjänster som ska tas upp i en periodisk sammanställning.

Vad som förstås med att utfärda en faktura framgår på sidan Faktureringsskyldighet.

Byggtjänster

En faktura som avser bygg- och anläggningstjänster eller varor som levereras i samband med sådana tjänster ska utfärdas senast vid utgången av den andra kalendermånaden efter den månad då tjänsterna har tillhandahållits eller varorna levererats (17 kap. 16 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 andra stycket i mervärdesskattedirektivet.

Denna bestämmelse gäller oavsett om redovisning sker enligt fakturerings­metoden eller enligt bokslutsmetoden eller om den som ska redovisa mervärdesskatten inte är bokföringsskyldig enligt BFL.

Undantagen unionsintern försäljning av varor

Den som säljer varor till ett annat EU-land där leveransen undantas från skatteplikt enligt 10 kap. 42 § ska utfärda en faktura senast den femtonde dagen i månaden efter den månad då den beskattnings­grundande händelsen för leveransen inträffar (17 kap. 17 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 första stycket i mervärdesskattedirektivet.

Den beskattningsgrundande händelsen för leveransen inträffar när varan har levererats (7 kap. 12 § ML). Det innebär att säljaren ska utfärda en faktura senast den femtonde i månaden efter den månad varan har levererats.

Viss gränsöverskridande försäljning av tjänster

En faktura för tillhandahållande av tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning, ska utfärdas senast den femtonde dagen i den månad som följer på den månad då den beskattnings­grundande händelsen för tillhandahållandet inträffar (17 kap. 18 § ML). Bestämmelsen motsvarar artikel 222 första stycket i mervärdes­skattedirektivet.

Den beskattningsgrundande händelsen vid tillhandahållande av tjänster inträffar som regel när den som har utfört tjänsten har fullgjort det som avtalats. Det innebär att den som säljer sådana tjänster som ska redovisas i en periodisk sammanställning ska utfärda en faktura senast den femtonde i månaden efter tillhandahållandet.

Andra försäljningar

För övriga försäljningar finns det ingen tidsfrist i ML för när fakturan senast ska utfärdas. Det innebär att säljaren då ska utfärda en faktura inom den tid som kan anses gälla enligt god affärssed för den aktuella branschen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]

Lagar & förordningar