OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden för tillfälliga anstånd med ytterligare som längst 36 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning förutsätter att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan.

Ytterligare förlängning av anståndstiden

Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört (1 c § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Denna ytterligare förlängningsperiod räknas från den tidpunkt då den tidigare förlängningsperioden upphör, förutsatt att den tidigare möjligheten till förlängning då har utnyttjats till fullo. Detta inträffar i regel när två år har gått från det att anståndsbeslutet ursprungligen fattades. En ytterligare förlängd anståndstid kan beviljas om inte särskilda skäl talar emot det, på samma sätt som vid bedömningen av tidigare beviljat anstånd.

Ansökan

En ansökan om ytterligare förlängd anståndstid ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket SFL som den nuvarande maximala anståndstiden upphört (1 c § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Avbetalningsplan

En förutsättning för ytterligare förlängd anståndstid är att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalat senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket SFL som infaller närmast efter det att denna ytterligare förlängningsperiod upphör (1 c § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

En avbetalningsplan innebär att anståndsbeloppet ska betalas i minst två rater (delbelopp). En utgångspunkt bör vara att inte större delen av anståndsbeloppet ska betalas först i slutet av avbetalningsperioden, men det innebär inte att större delen av anståndsbeloppet ska betalas tidigt i avbetalningsperioden. Avbetalningarna kan i flertalet fall förväntas bli jämnt fördelade under avbetalningsperioden (prop. 2021/22:113 s. 21).

Den skattskyldiga har möjlighet att lämna ett förslag till utformning av avbetalningsplanen i samband med sin ansökan, men det är Skatteverket som beslutar om utformningen av avbetalningsplanen.

Återkallelse av anstånd

Det förlängda anståndet med avbetalningsplan kan återkallas om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en sådan ytterligare förlängd anståndstid har beslutats. Läs mer på sidan Kan ett anstånd återkallas?

Anståndsavgift och ränta

Om en ytterligare förlängd anståndstid med avbetalningsplan beviljas kommer nya förfallodagar att ersätta den förfallodag som annars skulle ha gällt. Samma princip för anståndsavgift som tidigare gäller under en ytterligare förlängningsperiod med avbetalningsplan. Läs mer på sidan Hur mycket kostar ett anstånd?

Den som har beviljats anstånd ska betala låg kostnadsränta för anstånd med inbetalning av skatt. Detta gäller dock inte om det, efter att anståndet upphört, har funnits ett beräknat överskott eller nollsaldo på skattekontot under anståndstiden (4 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Omprövning eller överklagande av Skatteverkets beslut

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 66 och 67 kap. SFL (se sidorna om omprövning enligt SFL och överklagande enligt SFL). Skatteverkets beslut som avser avbetalningsplan får dock inte överklagas (9 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2021/22:113 Proposition från Finansdepartementet Extra ändringsbudget för 2022 – Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser [1]