OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett beviljat tillfälligt anstånd kan återkallas av Skatteverket eller på begäran av den skattskyldiga.

På den skattskyldigas initiativ

Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldiga begär det (3 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

På Skatteverkets initiativ

Skatteverket får på eget initiativ återkalla medgivet anstånd helt eller delvis om de skatter och avgifter som anståndet avser sätts ned (3 § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En sådan återkallelse innebär att anståndsbeloppet ska sättas ned så att det motsvarar de skatter och avgifter som Skatteverket har beslutat.

Det är storleken på de skatter och avgifter som har redovisats som avgör hur stort anståndsbeloppet kan vara. Om de skatter och avgifter som anståndet gäller för har satts ned efter att anstånd beviljats, bör Skatteverket kunna återkalla anståndet i motsvarande mån. Det innebär att anståndsbeloppet sätts ned så att det motsvarar den redovisade skatten (prop. 2019/20:166 s. 38).

Skatteverket får enligt 3 § andra stycket lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall även återkalla medgivet anstånd

  • om den skattskyldiga har näringsförbud eller är försatt i konkurs,
  • om anstånd har beslutats felaktigt för att den skattskyldiga har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller
  • om det annars finns synnerliga skäl.

Ett vilseledande kan bestå i att den skattskyldiga har lämnat felaktiga uppgifter om ett relevant sakförhållande eller undanhållit relevanta fakta (prop. 2019/20:166 s. 142).

Med synnerliga skäl menas här rena undantagssituationer och rekvisitet ska tillämpas restriktivt. Det kan t.ex. röra sig om fall där det kan konstateras att det företag som beviljats anstånd har använts som ett verktyg för att begå ekonomisk brottslighet och där beslut om näringsförbud ännu inte har fattats. Men om företaget får betalningssvårigheter efter att anstånd beviljats eller om Skatteverket upptäcker att företaget inte alls bedriver näringsverksamhet så utgör det inte synnerliga skäl. Ett anstånd ska heller inte återkallas enbart för att ett godkännande för F-skatt har återkallats (prop. 2019/20:166 s 142).

När underskott på skattekontot har lämnats för indrivning

Skatteverket får återkalla ett förlängt anstånd med avbetalningsplan om ett underskott på den skattskyldigas skattekonto har lämnats till Kronofogden för indrivning efter att en sådan ytterligare förlängd anståndstid med avbetalningsplan har beslutats (3 § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Kan ett tillfälligt anstånd återkallas efter ett beslut om offentligt ackord eller ett beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering?

Skatteverket anser att ett tillfälligt anstånd kan återkallas på Skatteverkets initiativ till den del som betalningsansvaret för den aktuella skatten eller avgiften har satts ned genom ett beslut om offentligt ackord som har fått laga kraft (Skatteverkets ställningstagande Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord).

Skuldsanering och F-skuldsanering innebär att gäldenären genom ett beslut av Kronofogden (eller domstol) helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av sina skulder (47 § NSksanL och 49 § FSksanL). Efter att ett beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering har vunnit laga kraft finns det inte längre någon betalningsskyldighet för den del av skatten eller avgiften som har satts ned genom skuldsaneringen eller F-skuldsaneringen. Ett anstånd kan aldrig uppgå till mer än skatten eller avgiften som ska betalas för redovisningsperioden. Ett tillfälligt anstånd kan därför återkallas på Skatteverkets initiativ till den del som betalningsansvaret för den aktuella skatten eller avgiften har satts ned genom ett lagakraftvunnet beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering (jämför Skatteverkets ställningstagande Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord).

Beslutet om återkallelse är ett grundbeslut

Ett beslut om återkallelse på den enskildas initiativ eller på Skatteverkets initiativ är ett grundbeslut och inte ett omprövningsbeslut. Precis som övriga beslut fattade med stöd av lagen går återkallelsebesluten att ompröva och de får överklagas till förvaltningsrätten (9 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

När ska ett återkallat anstånd betalas?

När ett anstånd återkallas ska återkallat belopp betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § SFL som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkallelse fattades (3 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Anståndsavgiften ska betalas vid samma tidpunkt (5 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]
  • Skuldsaneringslag (2016:675) [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord [1] [2]