OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Tillfälligt anstånd fick bestämmas till längst ett år från dagen då det beviljades. Nya tillfälliga anstånd kan inte längre beviljas men redan beviljade anstånd kan förlängas med som längst ett år. En ytterligare förlängning med avbetalningsplan kan därefter bli aktuell.

Ursprunglig anståndstid

Det ursprungliga anståndet fick bestämmas till längst ett år från den dag då anståndet beviljades (1–1 a §§ lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall och prop. 2019/20:132 s. 34).

Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal fick som längst beviljas till och med den 12 september 2023 (1 § tredje tycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår fick som längst beviljas till och med den 17 januari 2024 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Detta innebär att nya anstånd inte längre kan beviljas.

Möjlighet till förlängning

Anståndstiden kan förlängas med som längst ett år för de anstånd som redan har beviljats (1–1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förlängnings­perioden räknas från den tidpunkt då den ursprungliga anståndstiden upphör, förutsatt att den ursprungliga anståndstiden då har utnyttjats till fullo.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1]