OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vissa transaktioner medför avdragsrätt för ingående skatt. Den ingående skatten måste dock vara avdragsgill för att kunna dras av.

Transaktioner som medför avdragsrätt

För att anpassa bestämmelserna om avdrag och återbetalning för ingående skatt till mervärdesskatte­direktivet har vissa förändringar gjorts i ML jämfört med GML. Vissa utgående transaktioner, som enligt GML medförde återbetalningsrätt, medför istället enligt ML avdragsrätt. Det gäller bl.a. sådana utgående transaktioner som omfattas av undantag från skatteplikt men som ändå medför rätt att få tillbaka betald ingående skatt, s.k. kvalificerade undantag. Det innebär att enligt ML finns avdragsrätt inte bara för ingående skatt som har samband med utgående, skattepliktiga (beskattade) transaktioner, utan i vissa fall även för ingående skatt som har samband med utgående transaktioner som är undantagna från skatteplikt (prop. 2022/23:46 s. 296–297).

I GML används uttrycket ”verksamhet som medför skattskyldighet” på flera ställen för att skapa ett samband mellan utgående transaktioner som medför skyldighet att betala mervärdesskatt och avdragsrätt för den ingående skatt som har samband med de utgående transaktionerna. Eftersom det i ML finns avdragsrätt även för ingående skatt som har samband med vissa obeskattade transaktioner så finns detta begrepp inte längre kvar. Ett uttryck i ML som ska skapa samband mellan ingående skatt och utgående transaktioner som medför avdragsrätt enligt 13 kap. 6–11 §§ ML kan alltså inte bara omfatta beskattade transaktioner. Därför används i ML uttrycket ”en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt” och ibland den kortare varianten ”transaktioner som medför avdragsrätt”. Uttrycken omfattar både avdragsrätt för ingående skatt som har samband med utgående beskattade transaktioner och transaktioner som inte är beskattade men som trots det medför avdragsrätt, t.ex. kvalificerade undantag (prop. 2022/23:46 s. 296–297).

Begreppet ”en verksamhet där transaktionerna medför avdragsrätt” är alltså ett samlingsnamn för samtliga bestämmelser om avdragsrättens omfattning i 13 kap. 6–12 §§ ML. Det omfattar därför både utgående beskattade transaktioner och kvalificerat undantagna transaktioner.

Begreppen avdragsrätt och avdragsgill

Avdragsrätt är ett vidare begrepp än avdragsgill. En viss utgående transaktion kan medföra avdragsrätt enligt t.ex. huvudregeln för avdragsrättens omfattning (13 kap. 6 § ML), men trots det resultera i att avdrag inte får göras därför att transaktionen träffas av någon av avdragsbegränsningarna i 13 kap. 13–28 §§ ML (prop. 2022/23:46 s. 297).

För att den ingående skatten ska vara avdragsgill krävs alltså att den inte omfattas av avdragsbegränsningarna. Följande exempel kan ges. Staten kan ha utgående beskattade transaktioner som innebär att avdragsrätt kan föreligga enligt 13 kap. 6 § ML, men den ingående skatten är inte avdragsgill (13 kap. 28 § ML). Ett fastighetsförvaltande företag uttagsbeskattas enligt 5 kap. 33 § ML och beskattningsunderlaget beräknas efter lönekostnaderna (8 kap. 9 § ML). Det fastighetsförvaltande företaget har beskattade transaktioner och avdragsrätt, men den ingående skatten är inte avdragsgill därför att den träffas av avdragsbegränsningen i 13 kap. 16 § ML (prop. 2022/23:46 s. 297).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1] [2] [3] [4]