OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Förfarandet för beskattade varor ska, med några undantag, användas då beskattat bränsle flyttas till, från eller via ett annat EU-land. Undantag gäller bl.a. vid distansförsäljning och vid införsel för personligt bruk.

Vad avses med förfarandet för beskattade varor?

Med förfarandet för beskattade varor avses det förfarande som enligt 4 d kap. LSE ska användas vid flyttning av beskattat bränsle till, från eller via ett annat EU-land (1 kap. 20 § LSE).

När ska förfarandet för beskattade varor användas?

Förfarandet för beskattade varor ska, med några undantag, användas när beskattat bränsle flyttas till eller förs in från ett annat EU-land (4 d kap. 1 § första stycket LSE).

Förfarandet för beskattade varor ska även användas när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land (4 d kap. 1 § andra stycket LSE). Flyttningar av beskattat bränsle som inte undantagits i lagtexten omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 233). Det är i dessa fall alltså inte tillåtet att flytta bränslet på annat sätt (jfr prop. 2021/22:61 s. 368 och prop. 2021/22:61 s. 464).

Beskattat bränsle som flyttas enligt artiklarna 33–42 i punktskattedirektivet, och där flyttningen inte har påbörjats i Sverige, omfattas av bestämmelserna om förfarandet för beskattade varor när bränslet befinner sig på svenskt territorium (4 d kap. 12 § LSE).

Genom 4 d kap. 12 § LSE klargörs att flyttningar som påbörjats under förfarandet för beskattade varor i en annan medlemsstat omfattas av förfarandet när de sker till en certifierad mottagare i Sverige (jfr prop. 2021/22:61 s. 466).

Med beskattat bränsle avses bränsle enligt 1 kap. 3 a § LSE som släppts för konsumtion i ett EU-land (1 kap. 20 § LSE).

Krav på elektroniskt förenklat administrativt dokument

Avsändare och mottagare av flyttningar av beskattat bränsle ska använda det datoriserade systemet EMCS (4 e kap. 1 § LSE).

Det bränsle som flyttas ska omfattas av ett sådant elektroniskt förenklat administrativt dokument som avses i 4 e kap. 3 § LSE eller av sådant ersättningsdokument som avses i 4 e kap. 9 § LSE (4 d kap. 2 § första stycket LSE).

Avsändare och mottagare är skyldiga att bl.a. anmäla flyttningar och mottaganden i EMCS. För det fall EMCS inte är tillgängligt ska ett reservsystem med ersättningsdokument användas (4 e kap. 9 § LSE). När EMCS åter är tillgängligt ska uppgifterna snarast läggas in i EMCS (4 e kap. 11 § LSE).

Flyttningen ska ske mellan särskilda aktörer

En flyttning under förfarandet för beskattade varor ska göras mellan en certifierad avsändare eller tillfälligt certifierad avsändare och en certifierad mottagare eller tillfälligt certifierad mottagare (4 d kap. 2 § andra stycket LSE).

I praktiken kan inte ett elektroniskt förenklat administrativt dokument passera den elektroniska kontrollen i EMCS utan att avsändaren och mottagaren är registrerade som certifierade avsändare och mottagare, varför det centrala villkoret för att flyttningen ska anses ske under förfarandet för beskattade varor är att flyttningen av bränslet har anmälts i EMCS och omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument eller av sådant ersättningsdokument som ska användas då EMCS inte är tillgängligt (jfr prop. 2021/22:61 s. 247).

En flyttning anses ske under förfarandet för beskattade varor om bränslet omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument

Om en flyttning av beskattat bränsle omfattas av ett validerat elektroniskt förenklat administrativt dokument när flyttningen påbörjas ska flyttningen anses utgöra en flyttning under förfarandet för beskattade varor. Om registreringen för någon av de inblandade aktörerna skulle upphöra efter det att det elektroniska förenklade administrativa dokumentet validerats påverkar detta inte flyttningens status som en flyttning under förfarandet för beskattade varor så länge flyttningen pågår. Om mottagaren inte längre skulle vara registrerad har den certifierade avsändaren möjlighet att ändra flyttningens destination tillbaka till avsändningsplatsen (jfr prop. 2021/22:61 s. 265).

Om en flyttning av bränsle under förfarandet för beskattade varor påbörjas korrekt, dvs. flyttningen omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument vilket har validerats av avsändarmedlemsstaten, men flyttningen eller del av flyttningen inte når angiven destination föreligger en oegentlighet som ska beskattas enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning för flyttningar under förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 264).

När påbörjas en flyttning?

En flyttning under förfarandet för beskattade varor påbörjas enligt 4 d kap. 11 § första stycket LSE när bränslet lämnar

Om det inte är fråga om avsändande från respektive mottagande i Sverige ska uppgifterna i stället lämnas till den behöriga myndigheten i det aktuella landet enligt de regler som de har uppställt för detta (jfr prop. 2021/22:61 s. 375).

När avslutas en flyttning?

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas enligt 4 d kap. 11 § andra stycket LSE när bränslet tagits emot av

En flyttning under förfarandet för beskattade varor avslutas enligt 4 d kap. 11 § andra stycket LSE när bränslet tagits emot på den ordinarie eller alternativa mottagningsplats som har angetts i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet. Om det är fråga om en tillfälligt certifierad mottagare avslutas flyttningen när bränslet tagits emot av mottagaren. Om bränslet inte tas emot på den plats som anges i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet avslutas inte flyttningen korrekt och en oegentlighet får anses uppkomma (jfr prop. 2021/22:61 s. 375).

Flyttningar som inte omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument

Om bränsle som ska flyttas till eller via Sverige under förfarandet för beskattade varor har förts in till Sverige utan att omfattas av ett elektroniskt förenklat administrativt dokument eller ersättningsdokument ska det beskattas här enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning. För sådan införsel är också bestämmelserna i LPK om omhändertagande, transporttillägg, straffansvar m.m. tillämpliga.

Undantag från kravet på att använda förfarandet för beskattade varor

I vilka situationer förfarandet för beskattade varor inte ska användas framgår av 4 d kap. 1 § LSE.

Flyttningar som endast sker inom Sverige

Sådana flyttningar av beskattat bränsle som endast sker inom Sverige omfattas inte av några krav på hantering inom förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 234). Detta följer motsatsvis av regleringen i 4 d kap. 1 § LSE som anger att förfarandet för beskattade varor ska användas när beskattat bränsle flyttas till eller förs in från ett annat EU-land samt när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land.

Förvärv av diplomater m.fl.

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattat bränsle förs in till Sverige under sådana omständigheter att bränslet inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap 12 § första stycket 1 LSE med anledning av att förutsättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 § LSE, d.v.s. vid förvärv av diplomater m.fl. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattat bränsle flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (4 d kap. 1 § första stycket 1 LSE).

Normal bränsletank

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattat bränsle förs in till Sverige under sådana omständigheter att bränslet inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 12 § första stycket 2 LSE med anledning av att bränslet förs in till Sverige i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är motorbränsle och är avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattat bränsle flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (4 d kap. 1 § första stycket 1 LSE).

Resandeinförsel med sedvanliga transportsätt

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattat bränsle förs in till Sverige under sådana omständigheter att bränslet inte ska beskattas vid införseln enligt 2 kap. 12 § första stycket 3 LSE med anledning av att en enskild person har förvärvat bränslet i ett annat EU-land och själv transporterar bränslet hit, med sedvanliga transportsätt, om bränslet är avsett för dennes eller dennes familjs personliga bruk. Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattat bränsle flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation under förutsättning att införseln i destinationsmedlemsstaten inte ska beskattas enligt vad som framgår av det landets lagstiftning (4 d kap. 1 § första stycket 1 LSE).

Resandeinförsel med ovanliga transportsätt

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattat bränsle som förs in till Sverige ska beskattas enligt de särskilda bestämmelserna för resandeinförsel av bränsle med ovanliga transportsätt enligt 2 kap. 12 § andra stycket LSE (jfr även prop. 2021/22:61 s. 314). Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattat bränsle flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation (4 d kap. 1 § första stycket 2 LSE).

Distansförsäljning

Förfarandet för beskattade varor ska inte användas när beskattat bränsle förs in till Sverige genom sådan distansförsäljning som avses i 4 c kap. 1 § LSE (4 d kap. 1 § första stycket 3 LSE). Förfarandet för beskattade varor ska inte heller användas när beskattat bränsle flyttas från Sverige till ett annat EU-land i motsvarande situation (4 d kap. 1 § första stycket 3 LSE).

Flyttning av beskattat bränsle för proviantering till havs

Den som har ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs behöver inte använda förfarandet för beskattade varor när beskattat bränsle flyttas från en plats i Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-landet tas emot för förbrukning i skepp (8 kap. 5 § första stycket LSE).

Det gäller endast för bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE (8 kap. 5 § andra stycket LSE).

Om bränslet skulle tas i land i ett annat EU-land, eller levereras till någon annan än det skepp där bränslet ska förbrukas, t.ex. till annat bunkerfartyg, är bestämmelsen inte längre tillämplig. Flyttningen är då inte längre en flyttning som omfattas av undantaget.

Flyttningar via ett annat EU-land till en plats i Sverige omfattas av förfarandet för beskattade varor (4 d kap. 1 § andra stycket LSE). Bränsle som ingår i en sådan flyttning som påbörjats med stöd av 8 kap. 5 § första stycket LSE, och som därefter via det andra EU-landet flyttas till en plats i Sverige undantas (8 kap. 5 § tredje stycket LSE). Undantag från kravet att använda förfarandet för beskattade varor omfattar i ett sådant fall hela flyttningen (jfr prop. 2021/22:256 s. 26).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner