OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En tillfälligt certifierad mottagare är en fysisk eller juridisk person som efter anmälan registreras av Skatteverket för att i yrkesmässig verksamhet i Sverige, vid ett enstaka tillfälle, ta emot alkoholvaror under förfarandet för beskattade varor. En certifierad mottagare är en fysisk eller juridisk person som efter anmälan registreras av Skatteverket att i yrkesmässig verksamhet i Sverige, vid mer än ett enstaka tillfälle, ta emot varor under förfarandet för beskattade varor.

Vad menas med en tillfälligt certifierad mottagare och certifierad mottagare?

Med tillfälligt certifierad mottagare och certifierad mottagare avses en fysisk eller juridisk person som efter anmälan har registrerats av Skatteverket i syfte att ta emot varor under förfarandet för beskattade varor.

En flyttning under förfarandet för beskattade varor kan bara göras mellan en tillfälligt certifierad avsändare eller certifierad avsändare och en tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare (7 kap. 4 § andra stycket LAS).

I punktskattedirektivet definieras en certifierad mottagare som en fysiskt eller juridisk person som är registrerad hos destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter i syfte att i sin verksamhet ta emot punktskattepliktiga varor som frisläppts för konsumtion i en medlemsstats territorium och som därefter flyttas till en annan medlemsstats territorium (artikel 3.13 i punktskattedirektivet).

Av punktskattedirektivet följer att en godkänd upplagshavare eller en registrerad varumottagare får agera som certifierad mottagare efter att ha underrättat avsändarmedlemsstatens behöriga myndigheter (jfr. artikel 35.7 i punktskattedirektivet). Den underrättelse som avses i artikel 35.7 i punktskattedirektivet ska vid tillämpningen av svensk lag ske på så sätt att godkända upplagshavare och registrerade varumottagare får anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare eller certifierad mottagare på samma sätt som gäller för alla andra. Av förarbetena framgår att det inte bedömts vara nödvändigt att införa någon särskild reglering i den svenska lagstiftningen för att genomföra artikel 35.7 i punktskattedirektivet. I förarbetena anges att det av systematiken i bestämmelserna framgår att en aktör inom det harmoniserade förfarandet kan agera i olika egenskaper. På samma sätt får det anses följa av systematiken att en aktör kan vara godkänd upplagshavare eller registrerad varumottagare och i denna egenskap hantera varor inom uppskovsförfarandet och samtidigt anmäla sig för registrering som en certifierad aktör inom förfarandet för beskattade varor och i denna egenskap hantera varor inom förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 240).

Det är mottagaren, dvs. en tillfälligt certifierad mottagare eller en certifierad mottagare, som kan sägas vara den centrala aktören vid flyttningar under förfarandet för beskattade varor. Det är mottagaren som har skyldigheten att ställa säkerhet för skatten och som är skattskyldig för varorna i destinationsmedlemsstaten (jfr prop. 2021/22:61 s. 238 ff.).

Förutsättningar för registrering som tillfälligt certifierad mottagare

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt ta emot varor som enligt 7 kap. 2 § LAS ska flyttas under förfarandet för beskattade varor, och som inte är certifierad mottagare enligt 7 kap. 7 § LAS, ska anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt certifierad mottagare (7 kap. 5 § första stycket LAS).

Även en enskild person som avser att ta emot varor som enligt 7 kap. 2 § LAS ska flyttas under förfarandet för beskattade varor ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare (7 kap. 5 § första stycket LAS). För en enskild person gäller inte kravet på att mottagandet ska vara yrkesmässigt (däremot anses det vara för kommersiellt ändamål i den mening som avses i artikel 33 i punktskattedirektivet). Ett exempel på en situation där en enskild person ska anmäla sig för registrering som tillfälligt certifierad mottagare är när en enskild person för eget bruk avser att föra in varor på annat sätt än genom distansförsäljning och inte själv kommer att transportera varorna till Sverige (jfr prop. 2021/21:61 s. 240).

En tillfälligt certifierad mottagare ska till Skatteverket ange den adress där varorna kommer att tas emot (7 kap. 5 § andra stycket LAS).

En registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska begränsas till att gälla mottagandet av en särskilt angiven flyttning (7 kap. 6 § första stycket LAS).

För registrering krävs att säkerhet har ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna. Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet (7 kap. 6 § andra stycket LAS).

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt certifierade mottagaren blir gällande (7 kap. 6 § tredje stycket LAS).

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt certifierad mottagare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid landet (7 kap. 6 § andra stycket LAS).

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan för registrering som tillfälligt certifierad mottagare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställts av Skatteverket (SKV 5473) (8 § FAS).

Avregistrering

Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad mottagare när den aktuella flyttningen avslutas (7 kap. 12 § första stycket LAS).

Vidare ska Skatteverket avregistrera en tillfälligt registrerad mottagare när förutsättningarna för registrering inte längre finns (7 kap. 12 § första stycket LAS). Det kan exempelvis handla om att de aktuella varorna inte längre ska flyttas, t.ex. därför att försäljningen som låg till grund för registrering inte blev av (prop. 2021/22:61 s. 374 och s. 429).

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (7 kap. 12 § tredje stycket LAS).

Förutsättningar för registrering som certifierad mottagare

Den som avser att yrkesmässigt, vid mer än enstaka tillfällen, ta emot varor som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor enligt 7 kap. 2 § LAS får anmäla sig till Skatteverket för registrering som certifierad mottagare (7 kap. 7 § första stycket LAS).

En registrering som certifierad mottagare utgör en stående registrering och begränsas inte till en viss flyttning. Den som registreras som certifierad mottagare ska ställa en generell säkerhet för de flyttningar som aktören kommer att ta emot. Om tillräcklig säkerhet är ställd behöver därmed en certifierad mottagare inte kontakta Skatteverket inför varje flyttning (jfr prop. 2021/22:61 s. 241 f.).

Registrering som certifierad mottagare ska göras om mottagaren (7 kap. 7 § andra stycket LAS)

  • har ställt säkerhet för skatten som kan påföras mottagaren i Sverige eller ett annat EU-land vid flyttningen eller mottagandet av varorna,
  • har angett en ordinarie mottagningsplats enligt 7 kap. 9 § LAS,
  • inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kronor för skatter och avgifter på skattekontot vid avstämning av detta, och
  • inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Ställande av säkerhet

En certifierad mottagare ska ställa en generell säkerhet för skatten på de av varor som aktören kommer att ta emot (jfr prop. 2021/22:61 s. 239). Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan en flyttning av varor påbörjas (7 kap. 8 § första stycket LAS). I syfte att säkerställa att det finns fullgod säkerhet för såväl de skatteanspråk som kan riktas mot mottagaren på grund av oegentligheter under flyttningen som för den skatt som ska betalas i Sverige ska säkerhet som lägst ställas med ett belopp som motsvarar skatten som vid varje tidpunkt belöper på de varor som är under flyttning till den certifierade mottagaren. Genom en sådan ordning underlättas Skatteverkets kontrollmöjligheter av att den ställda säkerheten är godtagbar vid varje tidpunkt och Skatteverket kan snabbt reagera om det visar sig att verksamheten ökar i sådan omfattning att säkerheten inte längre är tillräcklig (prop. 2021/22:61 s. 242).

Säkerhetens storlek, vid anmälan om registrering, grundas på en uppskattning av aktören angående vilka flyttningar som kommer att ske den närmaste tiden. Det ankommer på aktören att därefter kontinuerligt säkerställa att det finns tillräcklig säkerhet (prop. 2021/22:61 s. 242 ff.).

Ställd säkerhet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om den certifierade mottagaren avregistreras (7 kap. 8 § tredje stycket LAS).

Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har den certifierade mottagaren påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid (7 kap. 8 andra stycket LAS).

Ordinarie mottagningsplats

Av 7 kap. 7 § andra stycket p. 2 LAS framgår att en registrering som certifierad mottagare förutsätter att aktören anmäler till Skatteverket den adress där mottagaren kommer att ta emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor, d.v.s. en ordinarie mottagningsplats (7 kap. 9 § första stycket LAS).

En certifierad mottagare får även ta mot varor på en annan adress än den ordinarie mottagningsplatsen om Skatteverket har underrättats om det innan flyttningen av varorna påbörjas, alternativ mottagningsplats (7 kap. 9 § första stycket LAS).

En certifierad mottagare som tar emot varor som flyttas under förfarandet för beskattade varor ska göra det på den ordinarie mottagningsplatsen eller den alternativa mottagningsplatsen som angetts i det förenklade administrativa dokumentet eller ersättningsdokumentet (7 kap. 9 § andra stycket LAS).

Obetalda belopp på skattekontot

En registrering som certifierad mottagare förutsätter att aktören inte har obetalda skatter eller avgifter med mer än 2 000 kronor vid en särskild avstämning av skattekontot (7 kap. 7 § andra stycket p. 3 LAS). Med skattekontot avses det konto för skattebetalning som regleras i 61 kap. SFL. Det anses inte lämpligt att en sökande som har obetalda skatter eller avgifter till Skatteverket ska beviljas registrering som certifierad mottagare och därigenom medges möjlighet att ställa en generell säkerhet (prop. 2021/22:61 s. 243).

Skulder till staten som överlämnats till Kronofogdemyndigheten

Även andra skulder till staten, än obetalda belopp på skattekontot, ska beaktas vid prövningen av om aktören ska beviljas registrering som certifierad mottagare. Det kan vara böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten har rätt till. Villkoret omfattar belopp som vid verkställighet handläggs i allmänt mål enligt 1 kap. 6 § utsökningsbalken och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten [7 kap. 7 § andra stycket 4 LAS (se vidare prop. 2021/22:61 s. 243 f.)]

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan för registrering som certifierad mottagare ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställts av Skatteverket (SKV 5472) (8 § FAS).

Den som nekats registrering med anledning av obetalda skulder kan anmäla sig för registrering igen när skulderna betalats

Den som inte medges registrering som certifierad mottagare på grund av obetalda belopp avseende skatter eller avgifter på skattekontot kan anmäla på nytt för registrering. Om det då vid en särskild avstämning av skattekontot visar sig att det inte längre finns obetalda belopp avseende skatter och avgifter kan aktören registreras, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Eventuella nya skatter eller avgifter att betala ska beaktas vid sådan avstämning av skattekontot (jfr prop. 2021/22:61 s. 243).

Motsvarande gäller för det fall att registrering nekats med anledning av andra skulder till staten. Om det inte längre finns skulder till staten kan registrering ske, om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Avregistrering

Skatteverket får avregistrera en certifierad mottagare enligt 7 kap. 12 § andra stycket LAS om:

  • förutsättningarna för registrering inte längre finns. Det kan exempelvis vara att den certifierade mottagaren har obetald skatt eller skulder (prop. 2021/22:61 s. 374 och s. 429),
  • ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
  • mottagaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (7 kap. 12 § tredje stycket LAS).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner