OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Leverans m.m. av investeringsguld undantas från mervärdesskatt. Säljaren kan dock välja frivillig beskattning.

Vad omfattar undantaget?

Leverans, unionsinternt förvärv och import av investeringsguld undantas från mervärdesskatt. Bestämmelsen finns i 21 kap. 5 § ML och baseras på de bestämmelser som finns i artiklarna 346–347 i mervärdesskattedirektivet.

Undantaget omfattar (21 kap 5 § ML)

 • leverans, unionsinternt förvärv och import av investeringsguld
 • sådana transaktioner med investeringsguld representerat av värdepapper som medför en äganderätt till eller en fordran på guldet.

Även förmedling av investeringsguld som görs för någon annans räkning i dennes namn undantas från mervärdesskatt om förmedlingen avser en leverans av investeringsguld som är undantagen från skatteplikt (21 kap. 6 § ML).

Syftet med bestämmelserna är att beskatta transaktioner med investeringsguld på samma sätt som finansiella tjänster. Syftet är också att komma tillrätta med den konkurrenssnedvridning som tidigare rådde mellan medlemsländerna och att förhindra mervärdesskattebedrägerier vid handel med guld.

Säljaren kan i vissa fall välja frivillig beskattning för leverans av investeringsguld.

Vid försäljning av investeringsguld ska säljaren dokumentera köparens identifikationsuppgifter.

Definition av investeringsguld

Investeringsguld är (21 kap. 2 § ML):

 1. guld i form av tacka eller platta med en vikt som godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar, oavsett om guldet representeras av värdepapper eller inte
 2. guldmynt.

Guldmynt som omfattas av definitionen är de som

 • har en finhalt av minst 900 tusendelar
 • är präglade efter år 1800
 • är eller har varit gällande betalningsmedel i ursprungslandet
 • normalt säljs till ett pris som inte överstiger marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet med mer än 80 procent.

Små tackor eller plattor med en vikt av 1 gram eller mindre omfattas inte av punkten 1 ovan (21 kap. 3 § ML). I mervärdesskattedirektivet finns definitionen av investeringsguld i artikel 344.

Enligt mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 117:e mötet den 16 november 2020, dokument B, punkt 4.3. har man kommit fram till att även guld som har en annan form än tacka eller platta omfattas av definitionen av investeringsguld under förutsättning att vikten godtas på någon av marknaderna för sådant guld och med en finhalt av minst 995 tusendelar. Skatteverkets uppfattning överensstämmer med denna riktlinje.

Begreppet godtagen vikt

Begreppet ”godtagen vikt” ska åtminstone innefatta de omsatta enheter och vikter som anges i bilaga III i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (artikel 56 i samma förordning).

Tabell: En av guldmarknaderna godtagen vikt

Av tabellen framgår de enheter och vikter som är godtagna enligt bilaga III i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011.

Enhet

Omsatta vikter

Kg

12,5/1

Gram

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Uns (1 uns=31,1035 gram)

100/10/5/1/½/¼

Tael (1 tael=1,193 uns)

10/5/1

Tola (10 tola=3,75 uns)

10

Tael är en traditionell kinesisk viktenhet. Tola är en traditionell indisk viktenhet för guld.

En guldmyntsförteckning fastställs varje år

De guldmynt som uppfyller kriterierna för att vara investeringsguld ska offentliggöras varje år i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning (artikel 345 i mervärdesskattedirektivet). En fullständig förteckning över vilka mynt som räknas som investeringsguld under år 2024 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning 2023/C 854 den 24 november 2023. De guldmynt som omfattas av den förteckningen anses uppfylla kriterierna för att räknas som investeringsguld under hela det år förteckningen gäller (21 kap. 4 § första stycket ML). Det framgår vidare att guldmynt som är investeringsguld inte ska anses sålda på grund av det numismatiska värdet (21 kap. 4 § andra stycket ML). Genom att myntet inte anses sålt på grund av sitt numismatiska värde är det inget samlarföremål vilket innebär att reglerna om vinstmarginalbeskattning inte kan tillämpas.

Förteckningen i Europeiska unionens officiella tidning påverkar dock inte möjligheten att från fall till fall bevilja skattebefrielse för leverans av nypräglade eller andra guldmynt som inte omfattas av förteckningen, men som uppfyller mervärdesskattedirektivets kriterier för investeringsguld (prop. 1998/99:69 s. 19).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3]
 • RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 282/2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1]

Övrigt

 • EU-guidelines 117th meeting 16 November 2020_1011 [1]