OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Återbetalas den utländska allmänna eller särskilda skatten för vilken avdrag har medgetts ska motsvarande del av avdraget återföras vid beskattningen för det år som återbetalningen skett (16 kap. 18 § andra stycket IL). Det är således kontantprincipen som gäller även i inkomstslaget näringsverksamhet.

Ett exempel på när det kan bli aktuellt med återföring är då avdraget för preliminär skatt är högre än den slutliga skatt som tas ut på den utländska inkomsten.

I inkomstslaget tjänst sker avdrag enligt reglerna för ”övriga utgifter” vilket innebär en beloppsmässig avdragsbegränsning. Om sådan avdragen utländsk skatt ska återföras till beskattning anser Skatteverket att hela beloppet, d.v.s. inte bara den avdragsgilla delen, ska återföras (se Exempel II i Skatteverkets ställningstagande Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet).

Om avdrag har gjorts för en del av den utländska skatten och sedan bara en viss del av den utländska skatten återbetalas framgår det varken av lagtext eller av förarbeten hur återbetalningen ska hanteras. Skatteverket anser att den skattskyldiga då får välja om det är avdragen eller inte avdragen skatt som har återbetalts. Om ytterligare skatt återbetalas får ett senare val inte vara oförenligt med det första. Anger inte den skattskyldiga något anser Skatteverket att det är den utländska skatt som inte dragits av som i första hand återbetalas (Skatteverkets ställningstagande Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet [1]
  • Återföring av avdrag för utländsk skatt vid återbetalning i utlandet [1]

Referenser inom undvika internationell dubbelbeskattning