OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För lagen om skatt på överintäkter från el gäller några särskilda förfarandebestämmelser som rör vad deklarationen ska innehålla, när den ska lämnas och vilken dokumentation som den skattskyldiga ska bevara för att möjliggöra Skatteverkets kontroll.

Registrering

Skatteverket ska registrera den som är skattskyldig enligt lagen om skatt på överintäkter från el. Om den som ska registreras har en företrädare enligt 5 kap. SFL ska dock företrädaren registreras i stället (7 kap. 1 b § SFL).

När ska deklarationen lämnas?

Den som är skattskyldig enligt lagen om skatt på överintäkter från el ska registrera sig och redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång (26 kap. 33 g § SFL).

Deklaration ska lämnas varje redovisningsperiod, även om beskattningsunderlaget är 0 kronor för en månad (26 kap. 6 § andra stycket SFL ). En redovisningsperiod omfattar enligt huvudregeln en månad (26 kap. 10 § SFL). Enligt 26 kap. 17 § SFL får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatt ska vara ett beskattningsår i stället för en kalendermånad, om den skattskyldiga beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kronor för beskattningsåret. Av artikel 19.3 i rådets förordning om en krisintervention framgår att medlemsstaterna är skyldiga att rapportera till kommissionen senast den 31 januari 2023 och 30 april 2023 om bl.a. de överintäkter som genererats enligt artikel 6. För det fall skattskyldiga beviljas en längre redovisningsperiod enligt 26 kap. 17 § SFL skulle denna rapporteringsskyldighet försvåras. Av dessa skäl bedömer Skatteverket att möjligheten till att redovisningsperioden ska vara ett beskattningsår inte ska användas avseende lagen om skatt på överintäkter från el (jfr prop. 2022/23:58 s. 41).

Deklarationen ska lämnas digitalt

Det är Skatteverket som är beskattningsmyndighet och som bestämmer det formulär som ska användas för uppgiftslämnandet (prop. 2022/23:58 s. 42 och 22 kap. 3 § SFF). Skatteverket bedömer att målen med uppgiftslämnandet kan uppnås även om deklarationer endast får lämnas digitalt. Därför har Skatteverket beslutat att den som är deklarationsskyldig ska lämna uppgifterna på fastställt formulär elektroniskt, och inte på papper.

Vad ska deklarationen innehålla?

En skattedeklaration enligt lagen om skatt på överintäkter från el ska innehålla följande uppgifter (26 kap. 22 a § första stycket SFL):

 • antal megawattimmar skattepliktig el som matas in under kvalificerade timmar under redovisningsperioden
 • summan av samtliga timintäkter under redovisningsperioden
 • finansiellt justeringsbelopp
 • skattens nettobelopp.

Om den skattskyldiga väljer att enligt 21 § LSÖE för en eller flera kraftproduktionsanläggningar beräkna timintäkter och särskilt takbelopp separat ska följande uppgifter redovisas separat för de anläggningarna (26 kap. 22 a § andra stycket SFL):

 • antal megawattimmar skattepliktig el som matas in under kvalificerade timmar under redovisningsperioden
 • summan av timintäkterna
 • särskilt takbelopp.

Betalning av skatten

Skatten ska vara betald senast samma dag som deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket (62 kap. 3 § SFL).

En utökad dokumentationsskyldighet

Utöver den dokumentationsskyldighet som allmänt gäller för skattskyldiga enligt 39 kap. 3 § SFL så har skattskyldiga enligt lagen om skatt på överintäkter från el en utökad dokumentationsskyldighet. De ska, enligt 39 kap. 3 b § SFL, även bevara:

 • dokumentation för kontroll av skattepliktig el som framställts i Sverige
 • uppgift om från vilken källa elen har framställts
 • en beskrivning av den skattskyldigas beräkning av finansiellt justeringsbelopp.

Hur länge dessa underlag ska bevaras följer av 9 kap. 1 § SFF.

Skatteförfarandelagen är tillämplig

Vid uttag av skatt med stöd av lagen om skatt på överintäkter från el gäller förfarandet enligt skatteförfarandelagen (jfr 24 § LSÖE). Det innebär att reglerna i skatteför­farandelagen om bl.a. registrering av skattskyldiga, punktskatte­deklara­tion, tidpunkter för redovisning och inbetalning av skatt, ränta, försenings­avgift, beslut om punktskatt, omprövning, överklagande, skattekontroll samt rätt till ersättning blir tillämpliga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2022/23:58 Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter [1] [2]