OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Leveranser av fastigheter och överlåtelser av rättigheter till fastigheter är som huvudregel undantagna från skatteplikt.

Huvudregeln innebär skattefrihet

Som huvudregel är överlåtelser av fastigheter, d.v.s. leveranser av fastigheter, samt överlåtelser av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servituts­rätter och andra rättigheter till fastigheter undantagna från skatteplikt (10 kap. 35 § ML).

Vissa särskilda leveranser och överlåtelser är dock skattepliktiga enligt 10 kap. 36 § ML trots att de avser fastigheter, exempelvis överlåtelser av rätt till jordbruksarrende .

Enligt mervärdes­skatte­direktivet föreligger skatteplikt för leveranser av nyuppförda byggnader eller delar därav, jämte den mark de står på, och obebyggd mark som ska bebyggas. Leveranser av mark som inte ska bebyggas och leveranser efter första besittnings­tagandet av byggnader, eller delar därav, med mark är däremot undantaget från skatteplikt. Sverige har emellertid genom anslutnings­fördraget rätt att behålla skattebefrielse för leveranser av nyuppförda byggnader, inbegripet den mark byggnaderna står på, och mark för bebyggelse (se artikel 380 och del B punkt 9 i bilaga X till direktivet).

Avtal om markupplåtelse i samband med projekterings­underlag för vindkraftverk

Skatteverket har bedömt frågan om hur man mervärdes­skatte­rättsligt ska behandla en överlåtelse av ett projekteringsunderlag för vindkraftverk. Om det i överlåtelsen av ett projekterings­underlag ingår en rättighet till fastighet (markupplåtelse­avtal) så är denna del av överlåtelsen undantagen från skatteplikt enligt 10 kap. 35 § ML. Överlåtelsen av bygglov och miljötillstånd får enligt Skatteverkets uppfattning anses som ett underordnat led i överlåtelsen av markupplåtelse­avtalet och är därmed också undantagen från skatteplikt. Andra delar i överlåtelsen av ett projekt får bedömas från fall till fall utifrån vad som ingår.

Vad gäller själva vindkraftverket, när det står klart, anser Skatteverket att en överlåtelse är en skattepliktig överlåtelse av maskiner och utrustning som har installerats varaktigt, såvida det inte är en verksamhetsöverlåtelse.

Byggnad eller konstruktion för nedmontering, tidpunkten för förfoganderätten avgör

Om en byggnad eller konstruktion, som är en fastighet, säljs till en köpare som kommer och hämtar den för att transportera bort den i nedmonterat skick, uppstår frågan om överlåtelsen avser fastighet eller om den avser lös egendom. När försäljningsavtalet ingås har byggnaden karaktär av fastighet enligt ML.

Om köparen får en förfoganderätt till byggnaden redan när försäljnings­avtalet tecknas är försäljningen undantagen från mervärdesskatt. Det som då överlåts är en fastighet som köparen kan sälja vidare eller montera ner och förflytta till annan plats.

Om köparen i stället får förfoganderätt först efter det att byggnaden har monterats ned så är det en försäljning av lös egendom. Försäljningen är då inte en fastighets­överlåtelse utan en skattepliktig försäljning av andra varor än fastighet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (2023:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt [1]