Den som har ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs behöver inte använda förfarandet för beskattade varor när beskattat bränsle flyttas från en plats i Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-landet tas emot för förbrukning i skepp.

Särskild hantering av proviantering till havs

Enligt huvudregeln ska förfarandet för beskattade varor användas när beskattat bränsle flyttas till ett annat EU-land. Detta gäller även när beskattat bränsle ska flyttas till en plats i Sverige via ett annat EU-land. Det finns dock vissa undantag från huvudregeln (4 d kap. 1 § LSE).

Ett av undantagen gäller den som har ett godkännande enligt 8 kap. 4 § LSE för särskild hantering av proviantering till havs. Detta undantag gäller endast för sådant bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE (lågbeskattad olja) (8 kap. 5 § LSE och 4 d kap. 1 § tredje stycket LSE).

Den som har ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs behöver inte använda förfarandet för beskattade varor när beskattat bränsle flyttas från en plats i Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-landet tas emot för förbrukning i skepp (8 kap. 5 § LSE). Om bränsle som omfattas av en flyttning som påbörjats med stöd av dessa bestämmelser flyttas via det andra EU-landet till en plats i Sverige, omfattar undantaget hela flyttningen av bränslet (8 kap. 5 § första och tredje styckena LSE).

Ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs innebär en möjlighet att slippa använda förfarandet för beskattade varor vid sådana flyttningar som avses i 8 kap. 5 § LSE. I dessa fall kan alltså den som har ett sådant godkännande välja om förfarandet för beskattade varor ska användas eller inte.

Förutsättningar för godkännande för särskild hantering av proviantering till havs

Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs får enligt 8 kap. 4 § första stycket LSE ges en sökande som uppfyller samtliga följande villkor:

 1. Sökanden är i sin verksamhet avsändare för sådan flyttning som avses i 8 kap. 5 § LSE.
 2. Sökanden är med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt lämplig att ges ett sådant godkännande.

Skatteverket ska se till att ansökningsärendet blir utrett i den omfattning som behövs. En sökande ska dock medverka genom att så långt som möjligt ge in den utredning som man vill åberopa till stöd för sin ansökan. Om det behövs ska Skatteverket genom frågor och påpekanden verka för att sökanden förtydligar eller kompletterar sin ansökan (23 § FL).

Avsändare för sådan flyttning som avses i 8 kap. 5 § LSE

Ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs förutsätter att den sökande i sin verksamhet är avsändare för sådan flyttning som avses i 8 kap. 5 § LSE. De flyttningar som avses där är när beskattat bränsle flyttas från en plats i Sverige till ett annat EU-land ombord på ett fartyg för att i det andra EU-landet tas emot för förbrukning i skepp. Om bränsle som omfattas av en flyttning som påbörjats med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 5 § LSE flyttas via det andra EU-landet till en plats i Sverige, omfattar undantaget hela flyttningen av bränslet (8 kap. 5 § första och tredje styckena LSE).

Att bränslet ”tas emot för förbrukning i skepp” innebär att möjligheten till undantag förutsätter att bränslet faktiskt levereras till det skepp där förbrukningen ska ske. Om bränslet skulle tas i land i ett annat EU-land, eller levereras till någon annan än det skepp där bränslet ska förbrukas, t.ex. till ett annat bunkerfartyg, är bestämmelsen i 8 kap. 5 § LSE inte längre tillämplig. Flyttningen är då inte längre en flyttning som omfattas av undantaget för den som har ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs (jfr prop. 2021/22:256 s. 27). Flyttningen är då alltså inte längre en sådan flyttning som avses i 8 kap. 5 § LSE.

Lämplighet

Ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs förutsätter att den sökande är lämplig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt (8 kap. 4 § första stycket 2 LSE).

Detta krav motsvarar vad som gäller såväl enligt LSE för godkännande som t.ex. upplagshavare eller registrerad varumottagare som enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg för beviljande av tillstånd för proviantering. Det innebär dock inte att prövningen avseende de olika aktörerna ska vara identisk. Det ligger i sakens natur att lämplighetsprövningen kan behöva vara mer omfattande vid t.ex. ett godkännande av den som avser att vara upplagshavare än för den som ansöker om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs. Det kan dock antas att den som ansöker om godkännande i många fall redan är godkänd som upplagshavare och därmed har genomgått en lämplighetsprövning i samband med det godkännandet (prop. 2021/22:256 s. 17).

Omfattningen av lämplighetsprövningen av den som ansöker om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs ska alltså anpassas efter vad som är relevant för en sådan aktör.

Ansökan om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs

Ansökan om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs ska göras enligt ett formulär som fastställts av Skatteverket (14 § FSE). Ansökan ska göras på blanketten ”Ansökan Leverans av bränsle till havs” (SKV 5482).

Beslut om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs

Skatteverket beslutar om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs efter särskild ansökan. Ett godkännande får gälla för en viss tid eller tills vidare (8 kap. 4 § andra stycket LSE).

Om Skatteverket bedömer att förutsättningar för godkännande för särskild hantering av proviantering till havs finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts för sådan särskild hantering. Av beslutet framgår från och med vilket datum som godkännandet gäller. Om godkännandet gäller för en viss tid anges även till och med vilket datum det gäller.

Beslut om godkännande för särskild hantering av proviantering till havs omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 12 kap. 9 § LSE.

Löpande bokföring av flyttningar av bränsle

Den som har fått ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs ska löpande bokföra flyttningar för vilka undantaget i 8 kap. 5 § LSE tillämpas (8 kap. 6 § LSE).

Eftersom det är fråga om flyttningar bör det framgå bl.a. när och var flyttningarna börjat, med vilket fartyg bränslet har flyttats, vilket sorts bränsle och vilken volym som har flyttats och till vilket skepp bränslet har levererats (jfr prop. 2021/22:256 s. 19 och s. 28).

Om aktören även avsänder flyttningar för vilka förfarandet för beskattade varor tillämpas behöver flyttningarna enligt det förfarandet inte tas upp i den bokföring som avses i 8 kap 6 § LSE (jfr prop. 2021/22:256 s. 28).

Vissa ändringar ska anmälas

Den som har godkännande för särskild hantering av proviantering till havs ska enligt 12 § första stycket FSE ska anmäla till Skatteverket om

 • det sker betydande ändringar av ägarförhållandena
 • firmatecknare, revisor eller styrelse ändras
 • det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
  • har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande
  • har anmälts till Skatteverket efter godkännandet.

Återkallelse av godkännande

Ett beslut att godkänna någon för särskild hantering av proviantering till havs är ett gynnande förvaltningsbeslut och får bara ändras till den enskildas nackdel under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är om det framgår av beslutet eller av de föreskrifter som beslutet har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas. För återkallelse av godkännande för särskild hantering av proviantering till havs finns sådana föreskrifter i 8 kap. 7 § första stycket LSE.

Godkännandet för särskild hantering av proviantering till havs får återkallas om:

 1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
 2. bränsle för vilket undantag enligt 8 kap. 5 § LSE har tillämpats används för annat ändamål utanför Sverige än som följer av 8 kap. 5 § första stycket LSE eller flyttningen av bränslet på annat sätt inte sker i enlighet med 8 kap. 5 § LSE,
 3. den som godkänts inte fullgör sina skyldigheter enligt 8 kap. 6 § LSE (bokföring av flyttningar),
 4. den som har godkänts inte medverkar vid revision enligt SFL, eller
 5. den som har godkänts begär det.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (8 kap. 7 § andra stycket LSE).

Beslut om återkallelse av godkännande för särskild hantering av proviantering till havs omfattas inte av SFL:s bestämmelser om överklagande utan överklagas i stället med stöd av 12 kap. 9 § LSE.

Nytt: 2024-02-15

Godkännande för särskild hantering av proviantering till havs vid fusion av aktiebolag

Ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande för särskild hantering av proviantering till havs inte övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion. Godkännandet upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

Vid en fusion måste det övertagande aktiebolaget därför ansöka om ett nytt godkännande för särskild hantering av proviantering till havs om bolaget vill ha ett sådant godkännande. Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2021/22:256 Leveranser av fartygsbränsle till havs i vissa fal [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

 • Skatt på energi – godkännande för särskild hantering av proviantering till havs vid fusion av aktiebolag [1]