Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga på Skatteverkets beslut om skatt på energi, beslut i ärenden om oegentlighetsbeskattning och beslut om återbetalning av skatt. För de övriga besluten som överklagas med stöd av LSE gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen.

Beslut om skatt enligt LSE överklagas enligt skatteförfarandelagen

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på energi, LSE (12 kap. 1 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 och 1 a §§ LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12–14 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är enligt 12 kap. 7 § första stycket LSE tillämpliga på

Dessutom är skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande tillämpliga på följande beslut enligt LSE:s lydelse före den 13 februari 2023

  • beslut om skatt vid oegentligheter enligt 4 kap 2 § och 2 b § LSE
  • beslut om tredjemansföreläggande enligt 6 kap. 1 a § andra stycket LSE
  • beslut om tredjemansrevision enligt 6 kap. 1 a § andra stycket LSE
  • beslut om ansvar för delägare i svenskt handelsbolag enligt 6 kap. 1 a § tredje stycket LSE och 59 kap. 11 § SFL.

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen gäller i tillämpliga delar för beslut som fattas i ärenden om beskattning av oegentligheter (12 kap. 7 § första stycket LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 a § tredje stycket LSE). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i skatteförfarandelagen

Detta innebär att föreläggande och beslut om revision inte får överklagas (67 kap. 5 § SFL).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE kan överklagas med stöd av 12 kap. 9 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 12 kap. 1 § LSE.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 12 kap. 9 § LSE?

De beslut som får överklagas med stöd av 12 kap. 9 § första och tredje stycket LSE är följande:

För information om bestämmelser enligt tidigare lydelse av LSE hänvisas till tidigare årsutgåva.

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 12 kap. 9 § första och tredje stycket LTS gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande i förvaltningslagen. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar för skatt vid oegentligheter enligt 12 kap. 4 § LSE och de tillämpliga bestämmelserna i 59 kap. SFL, får företrädaren överklaga beslut som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen (67 kap. 4 § SFL).

Om Skatteverket har beslutat om ansvar för betalning enligt 5 kap. 27 § LSE, får den som gjorts ansvarig överklaga det beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 24 eller 25 § LSE som omfattas av beslutet om ansvar. Överklagandet ska göras inom den tid och på det sätt som gäller för den som beslutet om skatt vid oegentligheter gäller. Vid ett sådant överklagande ska Skatteverket ompröva sitt beslut (s.k. obligatorisk omprövning) enligt bestämmelserna i 66 kap. 2 § första stycket 2 SFL (12 kap. 8 § LSE).

För information om vem som får överklaga beslut enligt tidigare lydelse av LSE hänvisas till tidigare årsutgåvor.

Tiden för överklagande m.m.

De allmänna bestämmelserna om överklagande enligt förvaltningslagen gäller för de flesta beslut som överklagas med stöd av 12 kap. 9 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 12 kap. 1 § LSE. Tiden för överklagande av dessa beslut är därför tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Särskilt om beslut om återbetalning av skatt till diplomater m.fl.

Ett överklagande av ett beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige enligt 9 kap. 1 § LSE ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 67 kap. SFL vid överklagande av ett sådant beslut (12 kap. 9 § tredje stycket LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 12 kap. 1 § tredje stycket LSE). Det betyder bl.a. att Skatteverket snarast ska ompröva det överklagade beslutet om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns något hinder mot omprövning (67 kap. 20 § SFL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSE får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (12 kap. 9 § första stycket LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 12 kap 1 § första stycket LSE).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7 a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar