OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Förmån av laddel till vissa fordon kan vara skattefri. Det gäller laddning vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen.

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Förmån av fritt drivmedel är normalt skattepliktig. Det gäller alla drivmedel, även el och andra miljöbränslen. Den nya lagstiftningen innebär ett undantag från förmånsbeskattning av laddel för vissa fordon. Syftet är att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ.

Regeln trädde i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter den 30 juni 2023. Bestämmelsen gäller till och med den 30 juni 2026 men kommer fortfarande gälla för förmåner som har tillhandahållits under perioden 1 juli 2023–30 juni 2026.

Förutsättningar för skattefrihet

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att förmån av laddel ska vara skattefri.

Laddningspunkt

Skattefriheten omfattar förmån av laddel vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen (11 kap. 12 b § första stycket IL). Laddning som sker på andra platser än i anslutning till arbetsplatsen omfattas inte av skattefriheten, även om arbetsgivaren skulle tillhandahålla laddningspunkten.

Att arbetsgivaren ska tillhandahålla laddningspunkten eller eluttaget innebär att det är arbetsgivaren som direkt ska bära ansvaret för kostnaderna för laddningen. Det spelar däremot inte någon roll för skattefriheten om laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är fråga om en laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt disponerar. Att låta förmån av laddning vid publika laddstationer omfattas av skattefrihet skulle försvaga kopplingen mellan arbetsgivarens direkta ansvar för kostnader för laddningen och laddningspunkten. Skattefriheten omfattar därför inte laddning vid en publik laddstation där den anställda betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren för laddningskostnaderna (prop. 2022/23:84 s. 9 och 19).

Inte heller en situation där den anställda får använda arbetsgivarens kort för att betala laddningen vid publika laddstationer omfattas av skattefriheten. Arbetsgivaren bär då inte direkt ansvaret för kostnaderna på så sätt att laddningspunkten kan anses tillhandahållen av arbetsgivaren.

Med laddningspunkt menas uttag särskilt anpassade för laddning av fordon, t.ex. laddboxar och laddstolpar (prop. 2022/23:84 s. 19).

Laddning vid bostaden omfattas inte

Skattefriheten för förmån av laddel gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den skattskyldigas bostad (11 kap. 12 b § andra stycket IL).

Om övriga förutsättningar är uppfyllda kan personer med arbetsplats i bostaden däremot omfattas av skattefriheten när de arbetar vid en arbetsplats som inte är belägen i bostaden (prop. 2022/23:84 s. 10). Det kan t.ex. gälla vid arbetsgivarens kontor. Den skattefria förmånen är alltså inte beroende av att den anställda laddar fordonet vid sitt tjänsteställe.

Vilka fordon omfattas av skattefriheten?

Skattefriheten gäller förmån av laddel för personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel (11 kap. 12 b § första stycket IL). Med dessa fordon avses detsamma som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (11 kap. 12 b § tredje stycket IL). Även elsparkcyklar omfattas av skattefriheten.

Större fordon, och fordon som endast i undantagsfall kan tänkas användas för arbetsresor t.ex. husbil (personbil klass 2) och terrängfordon, omfattas däremot inte av skattefriheten (prop. 2022/23:84 s. 10 f.).

Skattefriheten gäller för fordon som är privatägda eller som innehas med förmån.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag omfattas inte

Skattefriheten är begränsad till beskattning i inkomstslaget tjänst. Därmed omfattas inte enskilda näringsidkare eller fysiska personer som är delägare i handelsbolag (prop. 2022/23:84 s. 11).

Fri parkering och garageplats

Även om laddelen är en skattefri förmån kan fri parkering och garageplats som den anställda nyttjar medan hen laddar under vissa förutsättningar vara en skattepliktig förmån.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner [1]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:84 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen [1] [2] [3] [4] [5]