OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Den som ska lämna tilläggsskattedeklaration kan få anstånd med att lämna deklarationen om det finns särskilda skäl. Även byråanstånd kan beviljas.

Anstånd med att lämna tilläggsskattedeklaration

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en deklarationsskyldig anstånd med att lämna tilläggsskattedeklaration (36 kap. 7 § första stycket SFL).

Vad utgör särskilda skäl?

Särskilda skäl kan t.ex. vara att det i nära anslutning till deklarationstidpunkten inträffar en oförutsedd händelse som gör att koncernenheten inte kan lämna tilläggsskattedeklaration i tid (prop. 2023/24:32 s. 659).

Tiden för anstånd

En tilläggsskattedeklaration ska som huvudregel lämnas senast 16 månader efter att beskattningsåret har gått ut (32 a kap. 5 § första stycket SFL och 33 d kap. 13 § SFL). Om det är första gången tilläggsskattelagen ska tillämpas på koncernen ska deklarationen i stället ha kommit in till Skatteverket inom 19 månader efter utgången av beskattningsåret.

Anstånd med att lämna tilläggsskattedeklaration får beviljas i högst tre månader. Det innebär att tilläggsskattedeklarationen allra senast ska ha kommit in till Skatteverket 19 respektive 22 månader efter beskattningsårets utgång.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2023/24:32 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner [1]