Med bostadsrätt menas i inkomstskattesammanhang en andel i ett privatbostadsföretag.

Privatbostadsföretag

Ett privatbostadsföretag är en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som i sin verksamhet – till klart övervägande del – tillhandahåller bostäder till sina medlemmar eller delägare. Bostäderna ska upplåtas i de byggnader som den ekonomiska föreningen eller aktiebolaget äger (2 kap. 17 § 1 st punkt 1 IL).

Som privatbostadsföretag räknas också en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet – uteslutande eller så gott som uteslutande – består i att åt medlemmarna eller delägarna tillhandahålla

  • garage, eller
  • någon annan anordning i byggnader som ägs av privatbostadsföretaget och som är avsedd för medlemmarnas eller delägarnas personliga räkning (2 kap. 17 § 1 st punkt 2 IL).

Uttrycket till klart övervägande del innebär 60 procent eller mer. Uteslutande eller så gott som uteslutande innebär 90 – 95 procent upp till 100 procent (prop.1999/2000:2, del 1 s. 498 ff).

Även motsvarande utländska juridiska personer som hör hemma i en stat inom EES anses som privatbostadsföretag vid tillämpningen av 46 och 47 kap. IL.

Både bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och bostadsaktiebolag kan vara privatbostadsföretag. I Skatteverkets allmänna råd finns mer information om gränsdragningen mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag (SKV A 2008:25).

Läs även Privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag för att få mer information om beskattningen av respektive klassificeringen av privatbostadsföretag.

Bostadsrättsförening

De civilrättsliga reglerna för bostadsrätter och bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BrL).

Bostadsförening, bostadsaktiebolag

För bostadsföreningar och bostadsaktiebolag finns de civilrättsliga reglerna i lag om ekonomiska föreningar (EFL) samt i aktiebolagslagen (ABL). Dessa äldre rättssubjekt, som är bildade före den 1 juli 1930, finns fortfarande kvar i viss omfattning (jfr p. 4 av övergångsbestämmelserna till BrL).

Bostadsrätt

Med bostadsrätt menas i inkomstskattesammanhang andel i ett privatbostadsföretag (s.k. äkta bostadsföretag).

Oäkta bostadsföretag

En andel i ett bostadsföretag som inte uppfyller kriterierna för privatbostadsföretag behandlas skatterättsligt som en delägarrätt, inte som en bostadsrätt. Detta innebär att all utdelning från bostadsföretaget, inräknat eventuell bostadsförmån, ska beskattas i inkomstslaget kapital om andelsägaren är en fysisk person.

Likvidation av bostadsrättsförening

Om bostadsrättsföreningen i samband med likvidationen säljer fastigheten till föreningens medlemmar genom s.k. friköp så tillhandahåller föreningen inte längre bostäder åt sina medlemmar, i byggnader som ägs av föreningen.

En likvidation av bostadsrättsföreningen syftar till att avveckla verksamheten, varför den omständigheten att föreningen har upphört med sin tidigare verksamhet, inte bör medföra att föreningen upphör att vara ett privatbostadsföretag. Skatteverket anser att föreningen ska behålla sin karaktär av privatbostadsföretag till dess att likvidationen är helt avslutad (Skatteverkets ställningstagande Kapital – utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag).

Privatbostadsrätt

Bostadsrätter i ett privatbostadsföretag indelas i

  • privatbostadsrätter och
  • näringsbostadsrätter.

Med privatbostadsrätt avses en andel i ett privatbostadsföretag om bostaden som är knuten till andelen är en privatbostad.

En bostadsrätt räknas som privatbostad om den helt eller till övervägande del används, eller är avsedd att användas, för permanent boende eller som fritidsbostad åt medlemmen eller närstående (2 kap. 8−12 §§ IL). För bostadsrätter gäller detsamma som för fastigheter när det gäller närståendebegreppet, bedömningstidpunkten, omklassificering, tröghetsregeln och avsikten.

Näringsbostadsrätt

Med näringsbostadsrätt avses en sådan andel i ett privatbostadsföretag som inte är privatbostadsrätt eller en andel i en kooperativ hyresrättsförening (2 kap. 19 § IL). För att avgöra om en bostadsrätt är en näringsbostadsrätt måste man tillämpa bestämmelserna i 2 kap. 8–12 §§ IL, 2 kap. 17 § IL och 2 kap. 18 § IL.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om gränsdragning mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag samt beskattning av oäkta bostadsföretag och dess medlemmar [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 1 [1]

Ställningstaganden

  • Kapital - utdelningsbeskattning av medlemmar vid likvidation av bostadsrättsförening (privatbostadsföretag) [1]