Pensionärer kan i vissa fall vara berättigade till begränsad fastighetsavgift. Reglerna omfattar även personer som fått sjuk- eller aktivitetsersättning.

Berättigade till skattereduktion

Uttaget av fastighetsavgift begränsas genom skattereduktion för vissa fysiska personer som har varit ägare till en s.k. reduktionsfastighet, för vilken avgiftsskyldighet råder. Fastigheten ska ha innehafts under hela beskattningsåret. Reduktionsfastigheten ska vara en småhusenhet eller ett småhus med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet, inrättat till bostad åt en eller två familjer. Fastighetens ägare ska också ha varit bosatt på fastigheten under hela beskattningsåret.

Reglerna omfattar

  • pensionärer (personer som fyllt 65 år vid ingången av beskattningsåret)
  • personer som fått sjuk- eller aktivitetsersättning under beskattningsåret
  • personer som fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under beskattningsåret. Dessa personer omfattas om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning enligt lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift.

Spärrbelopp

Begränsningen av fastighetsavgiften sker genom en skattereduktion. Lagen innebär att fastighetsavgiften inte ska överstiga fyra procent av den skattskyldiges inkomst, det s.k. spärrbeloppet. Den skattskyldiges inkomst beräknas i detta fall till summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten och överskott i inkomstslaget kapital. Eventuellt underskott i inkomstslaget kapital beaktas inte.

Spärrbeloppet fick för år 2008 uppgå till lägst 2 800 kr. För år 2009 och senare justeras spärrbeloppet med hänsyn till förändringen av prisbasbeloppet mellan 2008, 41 000 kr, och det aktuella kalenderåret. Prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr. Fastighetsavgiften kan därför kalenderåret 2024 som lägst reduceras till 3 913 kr. Om fastighetsavgiften överstiger spärrbeloppet ska den avgiftsskyldige tillgodoräknas en skattereduktion som motsvarar skillnaden mellan avgiften och spärrbeloppet. Skattereduktion kan inte tillgodoräknas dödsbon. Det är endast den avgiftsskyldiges inkomst och inte hushållets gemensamma inkomst som räknas med.

Exempel: beräkning av skattereduktion

Anton, som är 70 år, äger en reduktionsfastighet med ett taxeringsvärde på 3 000 000 kr. Han har en beskattningsbar inkomst på 100 000 kr och ett överskott i inkomstslaget kapital på 5 000 kr.

Antons fastighetsavgift kan beräknas till det lägsta av 9 525 kr eller 22 500 kr (0,75 % av 3 000 000 kr). Hans fastighetsavgift blir 9 525 kr.

Spärrbeloppet beräknas till 4 200 kr ((100 000 kr+ 5 000 kr) x 0,04)).

Fastighetsavgiften överstiger därmed spärrbeloppet med 5 325 kr (9 525 kr – 4 200 kr). Anton kommer därför att tillgodoräknas en skattereduktion med  5 325 kr. Han får betala 4 200 kr i fastighetsavgift.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift [1]

Referenser inom fastighetsavgift och fastighetsskatt