För nybyggda bostäder finns det möjlighet att få nedsättning av fastighetsavgiften.

Nedsättning av avgiften

För nybyggda bostäder i småhus, ägarlägenheter, småhus på lantbruksenhet och hyreshus betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Nedsättning av fastighetsavgiften börjar inkomståret efter nybyggnadsåret, under förutsättning att huset då har blivit taxerat och fått ett värdeår (nybyggnadsåret) vid fastighetstaxeringen. Nedsättningen gäller bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark och reglerna har knutits till det värdeår som beslutats vid fastighetstaxeringen för bostadsbyggnaden. Det krävs normalt att det för byggnaden beräknats ett värdeår som utgör året före fastighetstaxeringsåret (6 § FAvL). Vid fastighetstaxeringen bestäms även byggnadens värdeår och utgångspunkten är att det motsvarar det år byggnaden uppfördes.

Exempel: värdeåret styr

Ett hyreshus med bostäder byggdes färdigt 2023. Vid fastighetstaxeringen 2024 fastställdes värdeåret 2023. Detta värdeår gäller från den 1 januari 2024 och ligger till grund för beräkningen av fastighetsavgiften i deklarationen 2025. Med färdigt menas att det är inflyttningsklart till övervägande del (Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2023:8, 2 §).

För hyreshus är det främst den återstående ekonomiska livslängden som har betydelse för värdeåret. Denna påverkas främst av om- och tillbyggnader och andra större byggnadsåtgärder.

Byggnad under uppförande

Om en byggnad uppförs över en tidsperiod som sträcker sig över ett kalenderårsskifte t.ex. mellan år 1 och år 2, ges byggnaden ett taxeringsvärde, s.k. värde för byggnad under uppförande, vid fastighetstaxeringen år 2. Detta värde baseras på nedlagda kostnader under år 1. Något värdeår fastställs emellertid inte eftersom byggnaden inte är färdig. Om huset byggs färdigt år 2 ges i stället i allmänhet ett värdeår vid fastighetstaxeringen år 3. Det kan emellertid inträffa att taxeringsvärdepåverkan år 3 är så låg jämfört med de kostnader som läggs ner under år 2 att det på grund av de spärregler som gäller vid särskild fastighetstaxering inte görs någon ny fastighetstaxering år 3. Den gamla fastighetstaxeringen från år 2 kommer då att gälla även år 3 och något värdeår ges inte.

Enligt en särskild bestämmelse medges även sådana fastigheter avgiftslättnad de första 15 åren efter nybyggnationen. I sådana fall ska man utgå från det värdeår som skulle ha fastställts (år 3) om fastighetstaxering skett (6 § FAvL).

Exempel: nybyggt småhus

Ett småhus byggs färdigt 2023. Vid fastighetstaxeringen 2024 åsätts byggnaden värdeåret 2023. Denna fastighetstaxering gäller från och med 1 januari 2024. I deklarationerna som lämnas 2025-2039 kommer fastighetsavgiften att sättas ned helt.

Om- eller tillbyggnader på äldre småhusfastigheter

Om- eller tillbyggnader på äldre småhusfastigheter leder inte till avgiftsfrihet eller nedsatt avgift. Så sker bara om åtgärderna är så omfattande ytmässigt sett, att de i praktiken motsvarar en nybyggnad och byggnaden får ett värdeår som motsvarar året för tillbyggnaden.

Exempel: om eller tillbyggnader på äldre småhusfastigheter

Tillbyggnaden sker år 2023. Vid fastighetstaxeringen 2024 fastställs värdeåret 2012. Någon avgiftsfrihet eller nedsatt avgift är därmed inte möjlig. För nedsättning hade det krävts att byggnaden fått värdeåret 2023.

Exempel: nybyggt hyreshus

Ett hyreshus med hälften bostäder, hälften lokaler byggs färdigt 2023. Vid fastighetstaxeringen 2024 åsätts bygg­naden värdeåret 2023 och hela fastigheten får ett taxe­rings­värde på 4 000 000 kr, varav hälften avser bostäder.

Denna fastighetstaxering gäller från den 1 januari 2024. I deklarationerna som lämnas 2025 – 2039 tas ingen fastig­hets­avgift ut.

För nybyggda hyreshus som helt eller delvis innehåller bostäder betalas ingen fastighetsavgift på bostadsdelen under de kommande femton åren. Detta gäller oavsett om byggnaden består av huvudsakligen bostäder eller inte. För lokaldelen med tillhörande tomtmark betalas även i fortsättningen fastighetsskatt.

Flera byggnader på samma taxeringsenhet

Om det finns flera byggnader på samma småhusenhet men med olika värdeår, görs bedömningen för varje byggnad för sig (prop. 1989/90:110 s. 732). Detsamma gäller om det finns flera byggnader med olika värdeår på samma lantbruksenhet.

Om byggnadsåtgärder har sådan omfattning att värdeåret påverkas utan att det därmed kommer att fastställas till året före fastighetstaxeringsåret går man inte miste om en redan påbörjad generell nedsättning av fastighetsavgiften. Denna löper således vidare på vanligt sätt.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter, t.ex. flera småhus, ska tomtmarken anses tillhöra det eller de småhus som inte har fått en minskad fastighetsavgift (6 § FAvL). Skatteverket anser att om samtliga småhus råkar ha rätt till nedsättning av avgiften ska tomtmarken hänföras till det småhus som har det högsta byggnadsvärdet (Skatteverkets ställningstagande Fastighetsavgift – taxeringsenhet med flera småhus).

Nedsättning av avgiften för tomtmark

Nedsättning görs på den del av taxeringsvärdet som belöper på bostäder med tillhörande tomtmark. Det innebär att bostadsdelen av byggnaderna samt den del av tomtmarken som hänförs till bostäder kan få nedsatt avgift.

Skatteverket anser att nedsättningen inte gäller för arrendetomter, dvs. tomtmark som inte ingår i samma taxeringsenhet som småhuset (Skatteverkets ställningstagande Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter).

För obebyggda tomter betalas full fastighetsskatt.

Förändring under nedsättningsperioden

Om en byggnad väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor under nedsättningsperioden. Om byggnaden istället avlägsnas under nedsättningsperioden utgör fastigheten obebyggd tomtmark som påförs statlig fastighetsskatt där möjlighet till skattebefrielse saknas (Skatteverkets ställningstagande Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten).

Förändrad fastighetsindelning

Om det sker en förändring i fastighetsindelningen följer avgiftsfriheten bostadsbyggnaden. Det innebär att om exempelvis en avstyckning av enbart tomtmark görs kommer skattefriheten att stanna på stamfastigheten. Om däremot bostadshuset hör till den avstyckade nybildade fastigheten kommer skattefriheten att gälla den avstyckade fastigheten.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024; [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift [1] [2] [3]

Propositioner

  • Prop. 1989/90:110 s.732 [1]

Ställningstaganden

  • Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten [1]
  • Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus [1]
  • Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter [1]

Referenser inom fastighetsavgift och fastighetsskatt