Fastighetsavgiften uppgår till ett fast belopp som indexuppräknas varje år eller, om det är lägre, en viss procentsats av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten beräknas till en viss procentsats av taxeringsvärdet. Procentsatsen är beroende av vilken typ av fastighet det är.

Gemensamma regler för beräkning

Det är det vid fastighetstaxeringen faktiskt beslutade taxeringsvärdet som är utgångspunkt vid beräkning av underlaget för fastighetsavgift och fastighetsskatt. Om taxeringsvärdet är felaktigt måste fastighetstaxeringen ändras för att fastighetsavgiftens och fastighetsskattens storlek ska påverkas.

Ändring av fastighetsindelningen

Om en fastighet nybildas under året och därför ännu inte har något beslutat taxeringsvärde kan fastighetsskatt eller fastighetsavgift inte tas ut (Skatteverkets ställningstagande Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet).

Underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift utgörs av det taxeringsvärde som gäller under ett visst kalenderår för en vid detta års ingång befintlig taxeringsenhet.

Olika räkenskapsår

Fastighetsskatten och fastighetsavgiften beräknas för kalenderår. För den som har kalenderår som räkenskapsår eller i de fall fastigheten inte ingår i näringsverksamhet, beräknas fastighetsavgiften och fastighetsskatten för kalenderåret.

Vid ett förlängt räkenskapsår som innefattar två ingångar av kalenderår tas dubbel fastighetsavgift och fastighetsskatt ut. Vid ett förkortat räkenskapsår som inte innefattar ingången av något kalenderår tas ingen fastighetsavgift eller fastighetsskatt ut.

Om två räkenskapsår beskattas samma år, tas fastighetsavgift eller fastighetsskatt ut för varje år för sig.

Underlag för fastighetsavgift

Underlaget för fastighetsavgift beräknas enligt 3 § FAvL.

Småhus och ägarlägenhet

Kommunal fastighetsavgift är under kalenderåret 2024 9 525 kr för varje småhus med tillhörande tomtmark dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet. Detsamma gäller för uppförd ägarlägenhet och värderingsenhet för tillhörande tomtmark.

Om en taxeringsenhet består av flera uppförda småhus ska jämförelsen ske för varje småhus med tillhörande tomtmark. Beloppet 9 525 kr jämförs således med ett belopp motsvarande 0,75 procent av småhusets byggnadsvärde och tomtmarksvärde.

Detta innebär att en värderingsenhet småhus med tillhörande värderingsenhet tomtmark får en fastighetsavgift med 9 525 kr om taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter är 1 270 000 kr eller högre.

Om tomtmarken är gemensam för flera småhus och inget av dem har nedsatt fastighetsavgift på grund av nyproduktion, anser Skatteverket att hela tomtmarksvärdet ska hänföras till det småhus som har det högsta byggnadsvärdet (Skatteverkets ställningstagande Fastighetsavgift- taxeringsenhet med flera småhus).

Halv avgift för arrendetomt och byggnad på ofri grund

Fastighetsavgift beräknas för tomtmark där bostadsbyggnaden inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. arrendetomter. Fastighetsavgiften är begränsad till halv avgift, 4 762 kr, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet, för dessa tomter. Samma begränsning av fastighetsavgiften gäller för småhus där tomtmarken inte ingår i samma taxeringsenhet, s.k. byggnader på ofri grund. Avgiften uppgår till 4 762 kr, dock högst 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde (3 a § FAvL).

Hyreshus

Kalenderåret 2024 är fastighetsavgiften för bostadsdelen i ett hyreshus 1 630 kr per bostadslägenhet dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för värderingsenheten för bostäder med tillhörande värderingsenhet tomtmark. Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad (3−4 § § FAvL). Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att varje enskilt studentrum ska anses utgöra en bostadslägenhet (RÅ 2010 not. 59).

Indexering av fastighetsavgift

Det fasta beloppet per småhus respektive bostadslägenhet förändras årligen procentuellt lika mycket som förändringen av inkomstbasbeloppet. Utgångspunkten för småhus är det fasta beloppet 6 000 kr för år 2008 som ska räknas upp med samma procenttal som inkomstbasbeloppet för år 2008 (48 000 kr) förändrats till det aktuella kalenderåret. Den procentuella förändringen bestäms med två decimaler där efterföljande decimaler faller bort. Det fasta beloppet anges i hela kronor och öretalen stryks.

Inkomstbasbeloppet 2024 är 76 200 kr. Fastighetsavgiften kalenderåret 2024 har därför indexerats med 158,75 procent.

För bostadshyreshus har det fasta beloppet per lägenhet, från 2008, sänkts från 1 200 kr till 1 027 kr genom en tidigare lagändring. Samtidigt med detta skedde en sänkning av den procentsats av taxeringsvärdet med vilket beloppet jämförs från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet. Avgiften för kalenderåret 2024, efter indexomräkning, blir därmed högst 1 630 kr per bostadslägenhet.

Underlag för fastighetsskatt

Underlaget för fastighetsskatt beräknas enligt 3 § FSL.

Småhusenhet

Fastighetsskatt tas ut på småhusenheter om

 • de är obebyggda
 • det finns byggnad som är under uppförande

I dessa fall är fastighetsskatten 1 procent av fastighetens taxeringsvärde. För småhusenheter med byggnad som ägs av annan betalar såväl den som äger marken som den som äger byggnaden fastighetsavgift.

Ägarlägenhetsenhet

Fastighetsskatt tas ut på

 • obebyggd tomtmark
 • ägarlägenhetsenhet till den del ägarlägenhet är under uppförande med tillhörande tomtmark
 • tomtmark som hör till ägarlägenhet som helt eller delvis ägs av annan person än markägaren.

Fastighetsskatt tas ut med 1 procent av taxeringsvärdet.

Hyreshus

För hyreshus tas fastighetsskatt ut med 1 procent av taxeringsvärdet för

 • lokaler med tillhörande tomtmark
 • lokaler under uppförande med tillhörande tomtmark.

Även om det är frågan om lokalbyggnad på ofri grund, så ska fastighetsskatt tas ut med 1 procent såväl för marken som för byggnaden (3 § c FSL). Lokalbyggnad på ofri grund innebär att marken och byggnaden ägs av olika personer.

För hyreshus tas, enligt 3 § b FSL, fastighetsskatten ut med 0,4 procent av taxeringsvärdet för

 • bostäder som är under uppförande
 • värderingsenhet för tillhörande tomtmark
 • värderingsenhet för tomtmark avsedd för bostäder som är obebyggd eller som hör till bostäder som inte ingår i samma taxeringsenhet
 • annan värderingsenhet för tomtmark som är obebyggd.

Om det är fråga om en hyreshusenhet med byggnad med bostäder på ofri grund kommer alltså den som innehar marken att beskattas med fastighetsskatt om 0,4 procent. Den som innehar byggnaden påförs i stället fastighetsavgift (3 § c FAvL).

Industrienhet

En industrienhet är en byggnad avsedd för industriell verksamhet samt tillhörande tomtmark. Till industrienhet räknas också täktmark och byggnad på täktmark. Fastighetsskatt tas ut på industrienheter med 0,5 procent av taxeringsvärdet.

Elproduktionsenheter

För andra elproduktionsenheter än vindkraftverk, är fastighetsskatten 0,5 procent av taxeringsvärdet (3 § d FSL). Under perioden 2017-2020 har skattesatsen för vattenkraftverk succesivt sänkts från 2,8 procent till 0,5 procent av taxeringsvärdet.

För taxeringsenhet med vindkraftverk är fastighetsskatten 0,2 procent av taxeringsvärdet (3 § f FSL). Den lägre skattesatsen förutsätter dock att skillnaden mellan 0,5 och 0,2 procent av taxeringsvärdet sammantaget inte är högre än 300 000 euro under en treårsperiod enligt EU-kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (3 § femte stycket FSL och HFD 2019-04-16, mål nr 3873-18).”

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 2010 not. 59 [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt [1] [2] [3]
 • Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift [1] [2] [3] [4]

Rättsfallskommentarer

 • HFD, mål nr 3873-18, Fastighetsskatt för vindkraftverk [1]

Ställningstaganden

 • Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus [1]
 • Fastighetsskatt och fastighetsavgift vid ombildning och avregistrering av fastighet [1]

Referenser inom fastighetsavgift och fastighetsskatt