Förmånsvärdet för bil kan sättas ned på grund av faktisk betalning för förmånen. Bilförmånen kan även sättas ned när förmånen inte funnits hela året eller bilen varit avställd delar av året.

Det kan också bli aktuellt att beräkna ett genomsnittligt förmånsvärde i de fall den anställda har bytt bil under ett flertal tillfällen under året.

Betalning för bilförmån

Om den anställda av sin nettolön, d.v.s. lönen efter skatteavdraget, utger ersättning för annat än drivmedel för bilförmånen ska förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp (61 kap. 11 § IL).

Förmånsvärdet bör minskas om den anställda till sin arbetsgivare betalar fast avgift, fordonsskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. Har den anställda betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot eller motsvarande verifikation lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen, (SKV A 2022:37, avsnitt 2.4).

Förmånsvärdet bör dock inte minskas när betalningen avser

  • mindre utgifter för underhåll, t.ex. biltvätt
  • oförutsebara utgifter, som utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada
  • utgifter för garage, parkering och liknande
  • utgifter för trängselskatt och infrastrukturavgift.

Nedsättning av förmånsvärdet kan göras till lägst 0 kr. Värdet kan alltså aldrig bli negativt. Belopp som inte kan avräknas ett år kan inte heller utnyttjas senare år.

Om den anställda själv får betala en självrisk pga. en olycka eller annan skada på bilen reducerar det inte förmånsvärdet. Om arbetsgivaren har försäkrat bilen och betalar en sådan självrisk utgör detta dock inte någon skattepliktig förmån för den anställda.

Bruttolöneavdrag (sänkning av bruttolönen) medför inte någon nedsättning av bilförmånens värde.

Del av år

Om den anställda har bilförmån under endast del av året ska förmånsvärdet sättas ned med en tolftedel för varje kalendermånad som denne inte har förmånen (61 kap. 9 § andra stycket IL). Detta innebär att bilförmån endast några dagar under en månad utlöser förmånsvärde för hela månaden.

Om den anställda haft förmånen endast under semester eller motsvarande ledighet kan dock förmånsvärdet justeras uppåt. Läs mer om bil under semester.

Avställd bil

Om en förmånsbil varit avställd i enlighet med lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, kan förmånsvärdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad avställningen varat. Nedsättningen grundar sig på att ett avställt fordon inte får köras annat än till besiktning.

Förmånsvärdet för en avställd husbil, registrerad som personbil eller lätt lastbil, ska inte sättas ned om bilen har använts för privat boende eller övernattning i mer än ringa omfattning.

Nedsättning – 13 månader

För den som byter anställning under en pågående månad – och som har förmånsbil i båda anställningarna – kommer förmånsvärdet under året att beräknas för 13 månader av arbetsgivarna totalt sett. Bilförmån ska emellertid enligt värderingsreglerna gälla för helt år (61 kap. 5 § IL). I denna situation kan förmånshavaren via yrkande i sin inkomstdeklaration få reducera värdet till 12 månader. Arbetsgivarna kan dock inte få någon motsvarande nedsättning.

Bilförmånsvärdet sätts ned genom ta bort förmånsvärdet för den bil som använts kortast tid i den aktuella månaden

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023 [1]

Lagar & förordningar