Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är tillämpliga på Skatteverkets beslut om tobaksskatt, beslut i ärenden om oegentlighetsbeskattning och de flesta beslut om återbetalning av tobaksskatt. Skatteverkets övriga beslut enligt LTS eller tidigare LTS omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning.

SFL tillämpas vid omprövning av beslut om skatt och de flesta beslut om återbetalning av skatt

Det är skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning som är tillämpliga på de beslut om punktskatt på tobak som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LTS eller tidigare LTS (13 kap. 2 § LTS respektive 34 och 34 a §§ tidigare LTS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LTS respektive 29 §, 30 § eller 40 a § tidigare LTS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är enligt 13 kap. 8 § första stycket LTS tillämpliga på

Skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning är enligt 34 a § tredje stycket tidigare LTS också tillämpliga på

Vissa utpekade bestämmelser i skatteförfarandelagen tillämpas i ärenden om beskattning vid oegentlighet (13 kap. 8 § första stycket LTS respektive 34 a § tredje stycket tidigare LTS). Bland annat gäller följande bestämmelser i skatteförfarandelagen i tillämpliga delar

På motsvarande sätt som gäller för beslut om ansvar enligt 59 kap. SFL får ett beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LTS inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller. Detta beror på att 66 kap. 20 § SFL tillämpas på dessa beslut (13 kap. 8 § andra stycket LTS).

Den enskilda får begära omprövning av Skatteverkets beslut om återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige som fattas enligt 12 kap. 10 § LTS respektive 31 d § eller 40 § tidigare LTS. Begäran om omprövning ska komma in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det. I övrigt gäller 66 kap. SFL vid omprövning av ett sådant beslut (13 kap. 10 § andra stycket LTS respektive 41 § andra stycket tidigare LTS).

Skatteverkets övriga beslut enligt LTS eller tidigare LTS omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning. Det finns heller inga särskilda bestämmelser om omprövning i LTS eller tidigare LTS. På dessa beslut tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om ändring.

Särskilt om återbetalning av tobaksskatt

Skatteverket ska, om vissa förutsättningar är uppfyllda, medge återbetalning av tobaksskatt efter ansökan från en enskild (12 kap. 2–7 §§ LTS respektive 29 §, 30 § eller 40 a § tidigare LTS). Bestämmelserna i 30 § tidigare LTS om återbetalning tillämpas även för snus och tuggtobak (40 § andra stycket tidigare LTS). Ett ansökningsförfarande är direkt föreskrivet.

Eftersom beslut om återbetalning av tobaksskatt enligt 12 kap. 2–7 §§ LTS samt 29, 30 eller 40 a § tidigare LTS är ett beslut om punktskatt kan den enskilda begära omprövning eller överklaga ett beslut om återbetalning i enlighet med reglerna i skatteförfarandelagen.

Att beslutet om återbetalning får omprövas utesluter inte möjligheten för den enskilda att i stället lämna en ny ansökan. Detta innebär att den enskilda kan ha flera möjligheter att välja på för att försöka få till stånd en ändring:

  • lämna en ny ansökan till Skatteverket
  • begära omprövning
  • överklaga beslutet som fattades till följd av den tidigare ansökan.

Möjligheten att ompröva gäller det beslut som har fattats till följd av den tidigare ansökan. Vad som har angetts i ansökan har betydelse för beslutets omfattning. Beslutet individualiseras bland annat av perioden som man tidigare ansökt om återbetalning för. En begäran om omprövning måste vara inom ramen för den tidigare ansökan. Om den enskilda vill ha återbetalning som inte faller inom ramen för den tidigare ansökan och därmed beslutet, måste en ny ansökan om återbetalning lämnas.

När den enskilda får välja mellan att ansöka på nytt eller begära omprövning behöver hen tänka på att man har kortare tid på sig att komma in med ansökan om återbetalning till Skatteverket, än tiden för att begära omprövning av beslut om punktskatt enligt skatteförfarandelagen (sexårsfristen).

Det som den enskilda har uppgett i sin skrivelse får avgöra om det är en begäran om omprövning av ett tidigare beslut eller en ny ansökan om återbetalning. Om det finns några oklarheter får Skatteverket kontakta den enskilda för att klargöra skrivelsens karaktär. Om det är fråga om en ny ansökan som har kommit in efter det att ansökningstiden har gått ut, så ska Skatteverket avvisa ansökan som för sent inkommen. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket tar kontakt med den enskilda för att fråga om det i stället handlar om en begäran om omprövning som har kommit inom omprövningstiden. Om så är fallet kan skrivelsen därefter hanteras som en begäran om omprövning. Observera att om det förekommer omprövningshinder kan det vara förmånligare för den enskilda att skrivelsen ses som en ansökan i stället för en begäran om omprövning.

Beslut där SFL:s bestämmelser om omprövning inte är tillämpliga

I punktlistorna nedan anges endast bestämmelser och beslut enligt LTS. För information om bestämmelser enligt tidigare LTS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Följande typer av beslut omfattas inte av skatteförfarandelagens bestämmelser om omprövning:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar