Försäkringsföretag är bokföringsskyldiga och ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och föreskrifter från Finansinspektionen.

Läs om de särskilda skattereglerna för försäkringsföretag.

Bokföringsskyldighet

Ett försäkringsföretag är bokföringsskyldigt enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL. Ett försäkringsföretag ska ha kalenderår som räkenskapsår (1 kap. 6 § ÅRFL).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Företag som omfattas av lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 4 BFL). Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i ÅRFL och föreskrifter från Finansinspektionen.

I ÅRFL finns särskilda regler som gäller för försäkringsföretag som beror på deras särart. I ÅRFL finns även en hänvisning till vilka regler i årsredovisningslagen (ÅRL) som ska tillämpas. I bilagor till ÅRFL finns uppställningsformen för balans- och resultaträkningen.

Offentliggöra årsredovisningen

Försäkringsföretagen ska lämna in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda (8 kap. 5 § ÅRFL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 5a § ÅRFL).

Föreskrifter från Finansinspektionen

Finansinspektionen har med stöd av 1 kap. 4 § ÅRFL utfärdat föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2019:23). Föreskrifterna ska tillämpas av försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsföretag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043) när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter enligt ÅRFL.

Huvudregeln är att försäkringsföretag bör tillämpa de internationella redovisningsstandarder, IFRS, om något annat inte krävs enligt lag eller annan författning, eller att det följer av föreskrifterna och allmänna råd. I annat fall ska ÅRFL, föreskrifterna och allmänna råden tillämpas. Alla försäkringsföretag bör tillämpa RFR 2, Redovisning för juridiska personer, om inte annat följer av lag, annan författning, föreskrifterna och det allmänna rådet (FFFS 2019:23 2 kap.).

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens

Ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som har dispens enligt 1 kap. 1 § tredje stycket ÅRFL ska i stället tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FFFS 2011:27).

I FFFS 2011:27 anges vilka undantag som medges från ÅRFL för de företag som har dispens, och vilka regler företagen, trots detta, ska tillämpa i FFFS 2019:23.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Bokföringslag (1999:1078) [1] [2]
  • Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag [1] [2] [3] [4] [5]

Övrigt

  • FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag [1] [2]
  • FFFS 2019:23 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag; [1] [2] [3]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]