Kreditinstitut och värdepappersbolag är bokföringsskyldiga och ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning. Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt föreskrifter från Finansinspektionen.

Bokföringsskyldighet

Kreditinstitut och värdepappersbolag är bokföringsskyldiga enligt huvudregeln i 2 kap. 1 § BFL.

För banker och hypoteksinstitut ska räkenskapsåret motsvaras av kalenderåret (1 kap. 7 § ÅRKL). Övriga kreditinstitut kan ha ett räkenskapsår som antingen följer kalenderåret eller något av de tillåtna brutna räkenskapsåren (3 kap. 1 § BFL).

Hur ska den löpande bokföringen avslutas?

Företag som omfattas av lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 4 BFL). Årsredovisningen ska upprättas med stöd av reglerna i ÅRKL och föreskrifter från Finansinspektionen.

I ÅRKL finns särskilda regler som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag som beror på deras särart. I ÅRKL finns även en hänvisning till vilka regler i årsredovisningslagen (ÅRL) som ska tillämpas. I bilagor till ÅRKL finns uppställningsformen för balans- och resultaträkningen.

Offentliggöra årsredovisningen

Banker och hypoteksinstitut ska lämna in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till Bolagsverket inom en månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen blivit fastställda (8 kap. 5 § ÅRKL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 5 a § ÅRKL). Övriga företag som omfattas av ÅRKL offentliggör årsredovisningen i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. ÅRL (8 kap. 1 § ÅRKL).

Kreditmarknadsföreningar och medlemsbanker

Kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag (8 kap. 1 § andra stycket 1 ÅRKL). Bestyrkta kopior av handlingarna ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen (8 kap. 3 § första stycket 1 ÅRL). För medlemsbanker gäller att handlingarna ska ha inkommit till Bolagsverket inom en månad från fastställelsebeslutet (8 kap. 3 § första stycket 2 ÅRL). Handlingarna kan även överföras elektroniskt, undertecknade med elektronisk signatur (8 kap. 3a § ÅRL).

Föreskrifter från Finansinspektionen

Finansinspektionen har med stöd av 1 kap. 5 § ÅRKL utfärdat föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Föreskrifterna ska tillämpas av kreditinstitut och värdepappersbolag när de upprättar årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter enligt ÅRKL.

Huvudregeln är att kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa internationella redovisningsstandarder, IFRS, om det är förenligt med ÅRKL och föreskrifterna. I annat fall ska ÅRKL och föreskrifterna tillämpas. De internationella standarderna behöver inte tillämpas om kreditinstituten och värdepappersbolagen i stället tillämpar motsvarande regler i RFR 2, Redovisning för juridiska personer (FFFS 2008:25 2 kap. 1 §).

Av föreskrifterna framgår vilka regler i de internationella redovisningsstandarder som ska tillämpas och vilka andra regler som ska beaktas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag [1] [2]
  • RFR 2 Redovisning för juridiska personer [1]