Europeiskt politiska partier och europeiska politiska stiftelser med säte i Sverige är bokföringsskyldiga i Sverige. Sådana partier och stiftelser ska varje räkenskapsår upprätta två årsredovisningar.

Läs om vad politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå är och hur dessa beskattas på sidan Europeiska företagsformer.

Bokföringsskyldigheten

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser jämställs i svensk rätt med ideella föreningar. Till skillnad från ideella föreningar i allmänhet är dessa partier och stiftelser alltid bokföringsskyldiga enligt 2 kap. 1 § BFL. I lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser framgår att bestämmelserna i 2 kap. 2 § BFL inte ska tillämpas. Den paragrafen som undantar vissa juridiska personer från bokföringsskyldighet ska alltså inte tillämpas på dessa partier och stiftelser.

Avsluta den löpande bokföringen

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska för varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen genom att upprätta en årsredovisning (6 kap. 1 § första stycket 3 c BFL). Vid upprättande av årsredovisning ska bestämmelserna i årsredovisningslagen följas (6 kap. 2 § BFL och 1 kap. 1 § ÅRL).

Utöver en årsredovisning enligt årsredovisningslagen, ska de europeiska politiska partierna och de europeiska politiska stiftelserna upprätta en årsredovisning på grundval av de internationella redovisningsstandarderna enligt definitionerna i artikel 2 i den s.k. IAS-förordningen (artikel 23.1 a i EUPP-förordningen). EUPP-förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

Det innebär att de ska för varje räkenskapsår upprätta två årsredovisningar.

Offentliggöra årsredovisningen

Om företaget ifråga är ett större företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL, ska årsredovisningen offentliggöras genom att den skickas in till Bolagsverket inom 6 månader från räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL). Företaget ska skicka in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som är mindre företag offentliggör sin årsredovisning genom att hålla handlingarna tillgängliga för alla som är intresserade, senast från 6 månader efter räkenskapsårets utgång (8 kap. 3 § första stycket 5 ÅRL).

Det finns därutöver en skyldighet att offentliggöra årsredovisningen enligt EUPP-förordningen (artiklarna 23.1 och 32).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar