SEED står för System for Exchange of Excise Data. Varje medlemsstat inom EU ska upprätthålla en elektronisk databas (SEED) som omfattar register över uppgifter som är nödvändiga för att punktskattepliktigt bränsle ska kunna flyttas under uppskovförfarandet eller under förfarandet för beskattade varor inom EU.

Varje medlemsstat ska upprätthålla ett SEED–register

SEED står för System for Exchange of Excise Data. Varje medlemsstat inom EU ska upprätthålla en elektronisk databas som omfattar register över godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade mottagare och godkända skatteupplag. Informationen i respektive nationellt register ska automatiskt utbytas via ett centralt register. EU-kommissionen ska driva det centrala registret på så sätt att alla medlemsstater alltid får en korrekt och aktuell översikt över samtliga nationella registeruppgifter (artikel 19 i rådets förordning (EU) nr 389/2012).

SEED-registren omfattar uppgifter som är nödvändiga för flyttning av skattepliktigt bränsle under uppskovsförfarande och under förfarandet för beskattade varor

Ändamålet med de nationella registren och det centrala registret är att myndigheter och företag ska ha tillgång till de uppgifter och få de bekräftelser som är nödvändiga för att skattepliktigt bränsle ska kunna flyttas under uppskovförfarandet eller under förfarandet för beskattade varor inom EU.

Behandlingen i Sverige av SEED-uppgifterna omfattas av bestämmelserna om beskattningsdatabasen

Skatteverket har genom bestämmelserna i SdbL fått de formella förutsättningarna för att föra en s.k. beskattningsdatabas som innehåller en samling uppgifter som används i beskattningsverksamheten. I SdbF finns kompletterande bestämmelser till SdbL:s bestämmelser. I beskattningsdatabasen ska de uppgifter behandlas som anges i rådets förordning (EU) nr 389/2012 (3 § SdbF). Skatteverkets behandling av SEED-uppgifter omfattas således av SdbL:s och SdbF:s bestämmelser om beskattningsdatabasen.

Uppgifter som ska finnas i SEED-registren

Vilka uppgifter som ska finnas i registren framgår av artikel 19.2 i rådets förordning (EU) nr 389/2012. I punkterna a-e anges uppgifter som ska finnas för samtliga typer av aktörer. Registren ska dessutom innehålla de ytterligare uppgifter för respektive aktör och skatteupplag som anges i punkterna f–m.

Uppgifter som ska finnas för samtliga aktörer och skatteupplag

Registren ska enligt artikel 19.2 a-e i rådets förordning (EU) nr 389/2012 innehålla följande uppgifter om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare, certifierade mottagare, tillfälligt certifierade mottagare och godkända skatteupplag:

 • det unika punktskattenummer som den behöriga myndigheten utfärdat för de berörda personerna eller platserna
 • namn och adress för de berörda ekonomiska aktörerna eller platserna
 • vilken kategori av bränsle och/eller den kod för bränsle som omfattas av godkännandet
 • beskattningsmyndighet och adress
 • datum för godkännande och eventuell ändring av godkännandet
 • i förekommande fall datum då godkännandet upphör att gälla.

Ytterligare uppgifter avseende upplagshavare

För godkända upplagshavare ska registren enligt artikel 19.2 f i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla uppgift om det skatteupplag eller den förteckning över skatteupplag som godkännandet gäller.

För upplagshavare ska registren enligt artikel 19.2 f dessutom innehålla följande uppgifter, om det är tillämpligt enligt nationell lagstiftning:

 • att upplagshavaren får utelämna uppgifter om mottagaren vid tidpunkten för avsändandet i enlighet med artikel 22 i punktskattedirektivet
 • att upplagshavaren får dela upp en flyttning i enlighet med artikel 23 i punktskattedirektivet
 • att upplagshavaren har tillåtelse att få punktskattepliktiga varor flyttade till en direkt leveransplats i enlighet med artikel 16.4 i punktskattedirektivet
 • att upplagshavaren agerar som certifierad avsändare eller certifierad mottagare i enlighet med artikel 35.6 och 35.7 i punktskattedirektivet.

Ytterligare uppgifter avseende registrerade varumottagare

För en registrerad varumottagare ska registren enligt artikel 19.2 g i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla följande uppgift, om det är tillämpligt enligt nationell lagstiftning:

 • att den registrerade varumottagaren har tillåtelse att få punktskattepliktiga varor flyttade till en direkt leveransplats i enlighet med artikel 16.4 i punktskattedirektivet
 • att den registrerade varumottagaren agerar som certifierad mottagare i enlighet med artikel 35.7 i punktskattedirektivet.

Ytterligare uppgifter avseende tillfälligt registrerade varumottagare

För en tillfälligt registrerad varumottagare ska registren enligt artikel 19.2 h i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla följande uppgifter:

 • innehållet i godkännandet vad gäller kvantiteten punktskattepliktigt bränsle
 • identiteten på avsändaren i avsändarmedlemsstaten
 • den tid godkännandet gäller.

Ytterligare uppgifter avseende skatteupplag

För skatteupplag ska registren enligt artikel 19.2 j i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla uppgift om den godkända upplagshavaren eller förteckningen över godkända upplagshavare som har tillstånd att använda skatteupplaget.

Ytterligare uppgifter avseende registrerad avsändare

För en registrerad avsändare ska registren enligt artikel 19.2 k i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla följande uppgifter:

 • att den registrerade avsändaren har tillstånd att utelämna uppgifter om mottagaren vid tidpunkten för avsändandet i enlighet med artikel 22 i punktskattedirektivet
 • att den registrerade avsändaren agerar som certifierad avsändare i enlighet med artikel 35.6 i punktskattedirektivet.

Ytterligare uppgifter avseende tillfälligt certifierad avsändare

För en tillfälligt certifierad avsändare ska registren enligt artikel 19.2 l i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla följande uppgifter:

 • kvantiteten punktskathtepliktigt bränsle
 • identiteten på mottagaren i destinationsmedlemsstaten
 • den tidsperiod under vilken den tillfälliga certifieringen är giltig.

Ytterligare uppgifter avseende tillfälligt certifierad mottagare

För en tillfälligt certifierad mottagare ska registren enligt artikel 19.2 m i rådets förordning (EU) nr 389/2012 dessutom innehålla följande uppgifter:

 • kvantiteten punktskattepliktigt bränsle
 • identiteten på avsändaren i avsändarmedlemsstaten
 • den tidsperiod under vilken den tillfälliga certifieringen är giltig.

EMCS är kopplat till SEED-registren

Det datoriserade system (EMCS) som ska användas när bränsle flyttas under uppskovsförfarandet eller under förfarandet för beskattade varor är kopplat till SEED. Det innebär att uppgifter om godkända upplagshavare, skatteupplag, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare, tillfälligt certifierade avsändare, certifierade avsändare, tillfälligt certifierade mottagare och certifierade mottagare hämtas från SEED till EMCS. Det punktskattenummer varje aktör tilldelas är av central betydelse för att korrekta uppgifter ska överföras.

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2]
 • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet [1]