Vissa äldre ekonomiska föreningar behandlas som inskränkt skattskyldiga ideella föreningar.

Civilrättslig bakgrund

För att en sammanslutning ska kunna registreras som en ekonomisk förening krävs att föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva ekonomisk verksamhet av kooperativ natur (1 kap. 4 § EFL). En förening med endast ideellt ändamål kan alltså inte bli registrerad med stöd av lagen om ekonomiska föreningar.

Detta var emellertid möjligt enligt 1911 års lag om ekonomiska föreningar. Sådana äldre ekonomiska föreningar av ideell karaktär har enligt övergångsbestämmelser fått bestå som ekonomiska föreningar med oförändrad firma, enligt 2 § lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Ett kännetecken för dessa föreningar är att de har u.p.a. (”utan personligt ansvar (”utan personligt ansvar”) eller m.b.p.a. (”med begränsat personligt ansvar”) i sitt namn

Äldre ekonomiska föreningar kan beskattas som ideella föreningar

En ekonomisk förening är oinskränkt skattskyldig. En ekonomisk förening som är registrerad enligt 1911 års lag får dock behandlas som en ideell förening vid tillämpning av inkomstskattelagen, om den fått stå kvar som ekonomisk förening trots att kraven i lagen om ekonomiska föreningar inte är uppfyllda (4 kap. 2 § ILP). Det innebär att en sådan äldre ekonomisk förening kan vara inskränkt skattskyldig på samma villkor som för en ideell förening, dvs. om föreningen uppfyller de krav på ändamål, verksamhet, fullföljd och öppenhet som anges i 7 kap. 3−11 §§ IL.

Skatteverket anser att äldre ekonomiska föreningar som inte uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet ska beskattas enligt de regler som gäller för ekonomiska föreningar.

Vilka föreningar kan komma ifråga?

De ekonomiska föreningar som främst kommer ifråga för att beskattas som en inskränkt skattskyldig ideell förening är föreningar som har till uppgift att äga och förvalta en allmän samlingslokal eller en allmän samlingsplats. Men regeln i 4 kap. 2 § ILP är inte begränsad till föreningar med dessa ändamål utan även andra föreningar med allmännyttiga ändamål kan komma ifråga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) [1]
  • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar [1]
  • Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar [1]

Ställningstaganden

  • För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)? [1]